Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

 

AKTU
ALNOŚCI


czwartek, 1 grudnia 2016r.


Projekt podstawy programowej


30 listopada br. ministerstwo edukacji opublikował projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Do 9 grudnia - w ramach prekonsultacji - wszyscy mogą zgłaszać uwagi. Potem projekty dla szkoły podstawowej i ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ministerstwo przewiduje, że projekty rozporządzeń będą podpisane w drugiej połowie lutego. W tym samym czasie – w oparciu o konsultowane projekty – nad podręcznikami mają pracować wydawcy.


nowa podstawa programowa- prezentacja

projekt ramowych planów nauczania

 


PROJEKT SIECI SZKÓŁ W KRAKOWIE


29 listopada 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Powołany przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego Zespół przeprowadzi konsultacje ze wszystkimi stronami zainteresowanymi reorganizacją sieci krakowskich szkół samorządowych. W skład Zespołu weszło  61 osób: radni z Komisji Edukacji RMK, przedstawiciele dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych, a także organizacji pozarządowych i Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Pracom zespołu przewodniczyć będzie Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, lub – w zastępstwie – Anna Korfel-Jasińska, dyrektor Wydziału Edukacji UMK. Dodatkowo w posiedzeniach zespołu będą mogli uczestniczyć – z głosem doradczym – członkowie Rad Dzielnic Krakowa.

Punktem wyjścia będzie dokument przygotowany przez Wydział Edukacji UMK pod koniec października. Następnie, przez pierwszą połowę grudnia, członkowie zespołu będą się spotykać w poszczególnych dzielnicach, zgodnie z przyjętym harmonogramem.                                                                                                     Najważniejszym zadaniem zespołu będzie wypracowanie propozycji nowej sieci szkół samorządowych w Krakowie oraz wyznaczenie granic obwodów szkolnych. Na podstawie tych propozycji przygotowane zostaną projekty uchwał dotyczące reorganizacji sieci szkół. Ostateczną decyzję w sprawie kształtu sieci szkolnej podejmie Rada Miasta Krakowa.

relacja z obrad


wtorek, 29 listopada 2016r.


RELACJA ZE SPOTKANIA MINISTRA EDUKACJI ANNY ZALEWSKIEJ Z DELEGATAMI KZD NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W DNIACH 24-25 LISTOPADA 2016R.Samorządy już tworzą nową sieć szkół związaną z reformą szkolnictwa. Ich decyzję będzie jednak musiał zatwierdzić kurator oświaty. Niewykluczone też, że w tej sprawie dużo do powiedzenia będą miały również związki zawodowe - mówiła w Płocku minister edukacji Anna Zalewska.

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Płocku odbył się  XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność". W jego trakcie minister edukacji Anna Zalewska spotkała się z nauczycielami. Szefowa resortu mówiła rzecz jasna o reformie. Przede wszystkim wielokrotnie zapewniała, że ministerstwo ma pieniądze na przeprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa - Jest 900 mln na tę reformę, a dodatkowo czeka 168 mln jest w rezerwie. Po długich dyskusjach z ministerstwem skarbu, zachowaliśmy subwencję dla sześcioletniego dziecka. Będziemy też rozmawiać o podwyżce dla nauczycieli – przekonywała. Minister zwróciła również uwagę na dane demograficzne, które nie są zbyt optymistyczne. W 2005 roku było 7 mln dzieci, a teraz tylko 4,6 mln. Te dane będą musiały uwzględnić samorządy, tworząc nową sieć szkół. Do 31 marca mają czas, by podjąć odpowiednie uchwały. Wprowadzanie zmian potrwa łącznie pięć lat. Dopiero bowiem w 2019 roku ostatni uczniowie idący obecnym trybem skończą gimnazjum. -Będziemy zmniejszać obwody i ograniczać dojazdy do szkół - wyjaśniała Zalewska, dodając, że wszystko jest tak policzone,  by nauczyciele nie stracili pracy. W tym celu zwiększono również rolę kuratorów oświaty. Ci muszą bowiem zatwierdzić przygotowaną przez organy prowadzące, a więc samorządy, organizację sieci szkół. Będzie też śledzić zatrudnienie nauczycieli. Według Zalewskiej, pedagodzy pracujący w gimnazjach, które mają być przekształcone w podstawówki, powinni dalej w tych placówkach pracować. Powstaje jednak pytanie czy wystarczy dla wszystkich godzin. Gdzie do klasy czwartej będą chcieli iść obecni trzecioklasiści? Można się spodziewać, że tam, gdzie chodzą obecnie. A co gdy według nowych obwodów ich miejsce będzie w utworzonej po gimnazjum podstawówce? Jedna z nauczycielek zauważyła, że rodzice, mimo nowej rejonizacji, mogą chcieć, by dziecko zostało w swojej "starej" szkole. - Jak zagwarantować nauczycielom, by ich gimnazjum zostało przekształcone w podstawówkę? - pytała. Według minister z tym problemem będą musiały sobie poradzić przede wszystkim samorządy, nad czym czuwać będzie kurator.

 
W przyjętym na zjeździe stanowisku  w sprawie reformy oświatowej Krajowy Zjazd Delegatów wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy Związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. „Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy W przypadku braku porozumienia związkowcy nie wykluczają akcji protestacyjnych.

 

RELACJA Z KZD NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" DOT.EDUKACJI


poniedziałek, 7 listopada 2016r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 3 listopada 2016 r.


Jest odpowiedź MEN na postulaty NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty rozmawiało Prezydium KSOiW z minister Anną Zalewską i chce rozmawiać z premier Beatą Szydło.


Część propozycji Związku zostało uwzględniona, m.in.:


·  objęcie działaniami osłonowymi przewidzianymi w projektach ustaw wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów, ta grupa nauczycieli będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 ·       zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty poprzez obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół i placówek w danej jednostce samorządu terytorialnego po zaopiniowaniu ich przez reprezentatywne związki zawodowe.

Niektóre postulaty NSZZ „Solidarność” będą przedmiotem dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, m.in.

·         wprowadzenie standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym  określeniem podziałów na grupy,

·         doprecyzowanie zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

·       ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów ( m. in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających),

·         finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych

Odnosząc się do postulatu podwyżki płac MEN stwierdziło, że w roku 2017 nastąpi pierwsza od 2012 r. waloryzacja płac w wysokości 1,3 proc.

Odpowiedź MEN nie uwzględnia jednak najważniejszych postulatów NSZZ „Solidarność”, czyli:

·         przywrócenia prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury (art. 88 KN),

·         wydłużenia stanu nieczynnego do 12 miesięcy,

·     wprowadzenia programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

O tych priorytetowych postulatach Prezydium KSOiW rozmawiało po raz kolejny z minister Anną Zalewską. Minister Zalewska stwierdziła, że zakres tych postulatów wykracza poza jej kompetencje i wymaga dużych nakładów finansowych. Decyzje w tej sprawie może ewentualnie podjąć Rada Ministrów. W związku z powyższym Prezydium KSOiW zdecydowało o wystąpieniu do premier Beaty Szydło z wnioskiem o pilne spotkanie na temat postulatów NSZZ „Solidarność”.


Pełna treść komunikatu

 poniedziałek, 24 października 2016r.


Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektów: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.


Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłasza zastrzeżenia i uważa, że projektowana w nich reforma ustroju szkolnego nie jest należycie przygotowana, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń osłonowych dla nauczycieli zwalnianych z wygaszanych gimnazjów oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym kosztów kompensacyjnych związanych ze zwolnieniami.


W związku z powyższym domagamy się:


1. Przywrócenia możliwości przejścia na emeryturę dla wszystkich nauczycieli

we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2. Wprowadzenia standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy.

3. Wprowadzenia programu rezygnacji nauczycieli z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

4. Wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów.

5. Wydłużenia stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

6. Zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty m.in. poprzez:

a) obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty (wszystkich) arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych w danej j.s.t. po zaopiniowaniu

ich przez związki zawodowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o RDS;

b) zmiany zapisów art. 63 ust. 14 projektu ustawy - Prawo oświatowe w zakresie składu komisji konkursowej, zgodnie z zapewnieniem minister edukacji narodowej, tj. 3 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 2 przedstawicieli organu prowadzącego i po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowy reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o RDS.

7. Wprowadzenia jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2 zgodnie z treścią przedstawioną przez KSOiW.

8. Ujednolicenia pensum godzin dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających) oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy KN.

9. Finasowania z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

10. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 20% w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.


opinia dot. ustawy Prawo Oświatowe


piątek, 21 października 2016r.PROJEKT SIECI SZKÓŁ W KRAKOWIE


W czwartek, 20 października, podczas konferencji prasowej Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król przedstawiła propozycje zmian w sieci krakowskich szkół samorządowych oraz zaprezentowała obszerny dokument pn. „Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach”.

W Krakowie większość gimnazjów zostanie przekształcona w szkoły podstawowe . W wyniku reformy część szkół zostanie wygaszona – dotyczy to czterech gimnazjów i sześciu liceów. Przekształcenia mają kosztować budżet gminy ok. 20 mln (wydatki Krakowa na edukację to ok. 1,3 mld). Pracę może stracić ok. 350 osób w gimnazjach, ale za to potrzebnych będzie ok.700 nauczycieli w szkołach podstawowych, na skutek zwiększenia  ilość oddziałów z powodu mniej licznych klas (ok. 20 uczniów). Wydział Edukacji planuje również wprowadzić   inne uregulowania, mające ograniczyć zwolnienia  nauczycieli m.in. ograniczone zostanie dorabianie przez nauczycieli na cząstce etatu w innej szkole, zgodę na to będzie musiał wyrazić dyrektor podstawowego zakładu pracy.

Nowa siatka szkół zostanie teraz poddana konsultacjom społecznym, a jej uchwalenie przez Radę Miasta nastąpi w połowie lutego 2017r. Więcej informacji na portalu miejskim Magiczny Kraków - krakow.plczwartek, 20 października 206r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 19 października 2016 r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r.


Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.


Głównym punktem obrad Rady KSOiW było przyjęcie opinii do projektów dwóch ustaw: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.

Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami.


W związku z planowaną reformą ustroju szkolnego i niżem demograficznym Rada KSOiW domaga się od Rządu RP pakietu osłonowego polegającego m.in. na:


1. Przywróceniu art. 88 Karty Nauczyciela, czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.


2. Wprowadzeniu:

- standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy,

- rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji,

- programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.


3. Wydłużeniu stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

W celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów NSZZ „Solidarność” proponuje zapisać w projekcie ustawy, aby z dniem 1 września 2017 roku organ stanowiący j.s.t. prowadzący dotychczasowe gimnazjum musiał obligatoryjnie przekształcić gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub liceum/ technikum albo włączyć gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.


Ponadto NSZZ „Solidarność” chce wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Rada KSOiW przypomina w opinii wcześniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”, tj.:


- wprowadzenie jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2 zgodnie z treścią przedstawioną przez KSOiW,


- ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów ( m. in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających) oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy KN,


- zmianę statusu zawodowego asystenta i włączenie go do ustawy KN,


- finasowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,


Jednym z postulatów jest także podwyższenie wynagrodzeń w oświacie o 20 procent.


Opinia KSOiW do projektów ustaw zawiera jeszcze bardzo dużo szczegółowych uwag i propozycji zapisów natury prawnej idących w kierunku ochrony miejsc pracy nauczycieli.


Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia w 13 zawodach medycznych i medycznego szkolnictwa branżowego I i II stopnia.


W stanowisku Rada popiera wniosek Ministra Zdrowia, skierowany do MEN dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-letnich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 3- letnich szkołach II stopnia. Rada uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, który rozwiąże bardzo ważny problem braków fachowego personelu w obszarze ochrony zdrowia.


Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

środa, 19 października 2016r.


Ryszard Proksa: Nie mówimy, że kochamy rząd.


Wywiad Jolanty Kamińskiej z  Ryszardem Proksą-szefem Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.


 Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu z Ryszardem Proksą –przewodniczącym Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”, który został zamieszczony na portalu: Interia.pl


http://fakty.interia.pl/autor/jolanta-kaminska/news-ryszard-proksa-nie-mowimy-ze-kochamy-rzad,nId,2291930#commentsZoneList 

środa, 12 października 2016r

Szanowne Koleżanki i Koledzy


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, a także pogody ducha  i pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu  

Sekcji  Oświaty NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 Regionu Małopolskiego

Agata Łyko

Przewodnicząca SORM

 

 

KOMUNIKAT ZE SPOTKAŃ Z PARLAMENTARZYSTAMI –10, 11 października 2016r

W ostatnich dni  tj. 10 i 11 października odbyły się spotkania przedstawicieli NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oś wiaty z parlamentarzystami  z okręgu małopolskiego.

W trakcie rozmów poruszone zostały zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji w szkolnictwie, a w szczególności  planowana reforma ustroju i programów nauczania. Nasi przedstawiciele podkreślili konieczność standaryzacji warunków pracy, jako niezbędnej przy projektowanych zmianach i równocześnie punkt  odniesienia do dalszych dyskusji.

Pan Poseł Jan Duda  i Józef Leśniak za priorytet swojej interwencji w MEN uznał zmianę  art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, którego zapis budzi zdecydowany sprzeciw wśród nauczycieli. Za niezwykle ważne uznał również przywrócenie obowiązywania uchylonego w 2008 roku art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Pan Poseł zdecydowanie poprze  starania Związki o ujednolicenie sposobu finansowania i rozliczania szkół publicznych i niepublicznych.

Spotkania przebiegały w życzliwej atmosferze.

sprawozdanie ze spotkania z posłami RP Ziemi Myślenickiej