Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

AKTUALNOŚCI


wtorek,26 stycznia 2016r.


NIE BĘDZIE LIKWIDACJI SZKÓŁ W KRAKOWIE !


Na dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami Zastępca Prezydenta ds. edukacji Katarzyna Król, poinformowała, że Prezydent prof. Jacek Majchrowski postanowił wycofać wszystkie projekty uchwał likwidacyjnych szkół.

Decyzja Prezydenta Krakowa była podyktowana dwoma powodami. Po pierwsze, chodziło o wymogi formalne. – Ustawa narzuca termin przyjęcia uchwał do końca lutego. Gdyby znalazły się w porządku obrad kolejnej sesji, głosowanie nad nimi, z uwagi na tryb dwuczytaniowy, odbyłoby się już w marcu, czyli poza ustawowymi terminami – tłumaczyła Katarzyna Król.

Drugim powodem było stanowisko radnych w tej sprawie. - To Rada Miasta jest organem stanowiącym, który decyduje o przyszłości szkół, Prezydent Krakowa może jedynie proponować zmiany. Skoro radni ich nie chcą, nie widzimy powodu, aby niepotrzebnie niepokoić rodziców i tworzyć nerwową atmosferę wokół szkół – zaznaczyła Katarzyna Król.

Więcej wiadomości oraz przebieg konferencji prasowe z Zasępca Prezydenta ds. edukacji Katarzyną Król znajduje się na portalu Magiczny Kraków.

Kronika Krakowa 26.01.2016KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r.


Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty - to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Minister Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami reprezentatywnych central oświatowych związków zawodowych.

Rozmowy dotyczyły przygotowanej przez MEN nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom uzyskującym tytuł honorowy profesora oświaty.

Więcej wiadomości na ten temat na stronie : www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Pełna treść komunikatu ze spotkania w MEN: KOMUNIKAT z 21.01.2016                               
czwartek, 14 stycznia 2016r.


SOLIDARNOŚĆ BRONI KRAKOWSKICH SZKÓŁ.


Władze miasta zamierzają zlikwidować sześć gimnazjów, trzy licea, trzy szkoły zawodowe oraz trzy licea dla dorosłych. Głównie zagrożone są małe placówki. W likwidowanych lub włączanych w strukturę innych placówek szkołach zatrudnionych jest obecnie 157 nauczycieli na niespełna 115 etatach. Projektowane  zmian dotyczą również szkół podstawowych, magistrat planuje  przekształcić je w zespoły szkolno-przedszkolne. Zarówno dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice nie zgadzają się z projektami likwidacyjnymi. Teraz ruch należy do rady miasta, która może poprzeć lub powstrzymać zamknięcie krakowskich szkół. Urzędnikom zależ na czasie, gdyż aby proponowane zmiany w miejskiej sieci edukacyjnej mogły obowiązywać od przyszłego roku szkolnego, muszą być przegłosowane do końca lutego. Barbara Nowak, przewodnicząca Komisji Edukacji RMK, zwróciła uwagę, że do tej pory władze miasta nie przeprowadziły żadnego audytu dotyczącego sieci szkół oraz nie przedstawiły kryteriów wg których wytypowały szkoły do likwidacji. Dyskusyjna jest zwłaszcza kwestia zamknięcia gimnazjów, które wkrótce mogą stać się przedmiotem większej reformy planowanej przez MEN. Propozycje zmian:

Na konferencji prasowej, zwołanej 13 stycznia 2016r przez Panią dr Katarzynę Cięciak- wiceprezydent ds. edukacji, przedstawicie oświatowej „S” krytycznie odnieśli się do projektu magistratu. Nasi przedstawicie zwrócili uwagę na  utratę miejsc pracy przez nauczycieli oraz pracowników AiO , która jest nieuniknioną konsekwencją restrukturyzacją sieci szkół.

Likwidacja zawsze jest najgorszym rozwiązaniem. Przeniesienie nauczycieli i uczniów do będącej nawet w tym samym budynku innej placówki, to nie jest załatwienie sprawy, bo stosunek pracy nauczycieli ulegnie zmianie. Rozmowy z dyrektorami o zatrudnieniu nauczycieli ze szkół, które mają być likwidowane, to na razie pisanie palcem po wodzie, bo dopiero przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych szkoły okaże się komu praca zostanie zaproponowana, a komu nie – dodała Jolanta Zawistowicz z Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Małopolsce.


Kronika Krakowa 13.01.2016

sobota, 9 stycznia 2016r.


Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,

kto jeszcze mógł być z nami.

 

8 stycznia 2016r w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarła


Znalezione obrazy dla zapytania czarne motywy żałobne gif


śp Katarzyna Ryblewska – Marewicz


Wiceprzewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego,

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej  Pracowników Oświaty

Kraków-Śródmieście.


Odeszłaś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.

 

Mężowi oraz Rodzinie Zmarłej

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Przewodnicząc Sekcji Oświaty NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Regionu Małopolskiego

Agata Łyko

oraz

 Współpracownicy, Koleżanki i Koledzy


                                     

                                                                              

Uroczystości pogrzebowe oraz odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku odbędą się 18 stycznia 2016r o godzinie 13,00 na Cmentarzu Rakowickim


Znalezione obrazy dla zapytania nekrologi grafika
poniedziałek, 4 stycznia 2016r.


MEN ZAPRASZA DO GRUPY EKSPERTÓW DOBRYCH ZMIAN W EDUKACJI.


Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, pod koniec stycznia ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie zmian w systemie oświaty. Prace dotyczące zmiany podstawy programowej i programów nauczania będą przebiegały w grupach przedmiotowych.  Na stronach MEN opublikowana został wstępna lista ekspertów, lista nie jest zamknięta  i osoby, które chciałyby wejść w skład grupy mogą zgłosi swój udział  w pracach do 22 stycznia 2016r. przez stronę internetową  men.gov.pl.45 ROCZNICA WYDARZEŃ  GRUDNIA 1970 W GDYNI.


W dniach 16 i 17 grudnia przedstawiciele nauczycieli i uczniów z małopolskich szkół oraz Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia Grudnia'70.

W programie uroczystości zaplanowano przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, apel pamięci oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Grudnia'70 w Gdyni Stoczni.


Relacje z uroczystości znajdują się na stronach:

Informacje dnia z 16.XII.15r.  TV Trwam

retransmisja uroczystości z TV Trwamśroda, 23 grudnia 2015r.


Gdy przyszedł czas wybrany,

Czas Jego Narodzenia –

Jak oblubieniec z komnat

Przyszedł do swego stworzeni.

A Matka Jego wdzięczna,

Wybrana z wszech na świecie,

Położyła w żłóbeczku

Swe narodzone Dziecię.


Fragment pieśni „O Narodzeniu” św. Jan od Krzyża

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz

pełnego sukcesów osobistych i zawodowych

Nowego 2016 Roku.

Życzy.

      

       Przewodnicząca Sekcji Oświaty

 Regionu Małopolskiego

NSZZ "Solidarność"

Agata Łyko


Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie gify


 czwartek, 17 grudnia 2015r.


O zajęciach w przerwie świątecznej zdecyduje dyrektor szkoły.


 Minister edukacji Anna Zalewska podkreśla , że nauczyciele nie mają obowiązku pracować w czasie przerwy świątecznej. Ze względu jednak na to, że te dni nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego szkoła może – na wniosek rodziców – zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zasady organizacji tego rodzaju zajęć należą do decyzji dyrektora szkoły” – pisze szefowa MEN. „Mam nadzieję, że odpowiadając na potrzeby uczniów zorganizują Państwo zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie zimowej przerwy świątecznej” – dodaje. Anna Zalewska podziękowała także pracownikom szkół za ciężką pracę i złożyła im życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


 załącznik: treść listu Ministra Edukacji do Nauczycieli i Dyrektorów


Prace w MEN nad projektami zmian w edukacji.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała,  że obecnie w Sejmie rozpoczęto prace nad dwoma projektami dotyczącymi edukacji. Jednym z nich jest projekt  zmian ustawy o systemie oświaty m.in.  znoszący  obowiązek  wieku szkolnego  dla sześciolatków, a drugim projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  Minister zapewniła, że oba projekty są efektem szerokich konsultacji społecznych oraz poinformowała, że przygotowanie koncepcji Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz modernizacji krajowego systemu kwalifikacji trwało kilka lat. W trakcie prac szeroko je konsultowano.

Obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą ustroju szkolnego, minister edukacji podkreśliła, że wszelkie tego typu projekty będą poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. W styczniu upubliczniony zostanie harmonogram tych prac, w tym kalendarium zaplanowanych konsultacji społecznych dotyczących gimnazjów. W styczniu zostanie również przedstawiony projekt nowelizacji KN, zakładający likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016r.                                            
        

                               

              


                                          

                                         

                                                                                                  

   

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE  UOSO Z  DNIA 9 GRUDNIA 2015 r.


Do konsultacji społecznych trafił projekt  ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą m.in.:


  • Obowiązku szkolnego od 7 roku życia;

  • Obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie;

  • Prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia – na wniosek rodziców;
  • Przesunięcia terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w  przedszkola na 1.IX.2019r

  • Wzmocnienia roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i szkół. Przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego (kuratorium) w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jst

  • Powierzenia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty

 projekt uoso z 9 grudnia 2015r.


poniedziałek, 14 grudnia 2015r.


Komunikat Wspólny ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z panią Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej, 10.12.2015r

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z resortem edukacji.

Członkowie Prezydium KSOiW przedstawili stanowisko Związku w sprawie planowanej reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną sprawą dla „Solidarności” jest gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół wszystkich typów oraz dbałość o jakość edukacji.

Strony ustaliły, że pierwszoplanową sprawą są prace nad Nową Podstawą Programową. MEN podtrzymuje deklarację o szerokich konsultacjach i dialogu, w tym z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie ewentualnej zmiany ustroju szkolnego w Polsce.

Minister Anna Zalewska przedstawiła stan bieżących prac legislacyjnych dotyczących oświaty. Aktualnie MEN pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zakłada ona m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w zakresie sieci szkolnej i organizacji pracy szkół.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na szczegółowe ewidencjonowanie środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. KSOiW NSZZ „Solidarność” opowiada się za wypracowaniem jednolitych metod rozliczania środków na te zadania. Minister edukacji podziela zdanie NSZZ „Solidarność”, jednak w budżecie na 2016 r. nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Będą one przedmiotem dalszych prac resortu.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa poruszył problem niewykorzystania przez poprzednie kierownictwo MEN funduszu przeznaczonego na nagrody Ministra dla nauczycieli. Minister Zalewska zapewniła, że środki te w wysokości ok. 1 mln złotych zostaną wydane na nagrody dla nauczycieli do końca bieżącego roku.

Członkowie Prezydium KSOiW zwrócili się do pani minister o zajęcie stanowiska w sprawie czasu pracy nauczycieli podczas przerwy świątecznej. Pani minister wypowie się w tej sprawie. Ponadto przedstawiciele NSZZ „Solidarność” upomnieli się o przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podnieśli problem niskich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo –wychowawczych. Minister edukacji kolejny raz podkreśliła, że Karta Nauczyciela nie jest problemem, tylko wartością gwarantująca status społeczny zawodu nauczyciela.


Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 komunikat prasowy


poniedziałek, 23 listopada 2015r.


                                         OBRADY SKOiW - KALISZ 19, LISTOPADA  2015r.


Członkowie Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania obradowali w Kaliszu w dniu 19 listopada 2015r. W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących istotnych problemów środowiska oświatowego. Rada SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” pozytywnie odniosła się do zapowiedzi likwidacji „godzin karcianych” , wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz odbiurokratyzowania szkoły.  Podtrzymana również postulaty płacowe - podwyżek dla nauczycieli i pracowników AiO.  Związkowcy z oświatowej „S” z wielkim niepokojem odnieśli się do pomysłu zmiany ustroju szkolnego, podkreślając konieczność głębokiej analizy w tej sprawie oraz rzetelnego i merytorycznego dialogu z nauczycielami.


SPOTKANIE SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Z ANNA ZALEWSKĄ, NOWYM MINISTREM EDUKACJI.


Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkali się z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 20 listopada 2015 r. Minister Anna Zalewska do członków Rady: „Chcę dyskutować o wszystkim i na każdym etapie, Karta Nauczyciela to dowód szacunku społeczeństwa dla nauczycieli”. Nowa minister edukacji przedstawiła program działań MEN na najbliższe miesiące i w dalszej perspektywie. Jeszcze w grudniu br.  w Sejmie RP pojawią się projekty poselskie zmian w Ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. 


Więcej na stronie: SKOiW
czwartek, 19 listopada 2015r.


„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a

 wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.”

 

Drogiej Koleżance

Agacie Łyko

wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy w

ciężkich chwilach po śmierci

 ukochanego TATY

składają


Koleżanki i Koledzy z

 Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 Minister Anna Zalewska już na stanowisku.


Rozmowa z ustępującą minister oraz spotkanie z pracownikami – tak wyglądał pierwszy dzień nowej minister w MEN.

 

Anna Zalewska w poniedziałek objęła urząd ministra edukacji narodowej. Spotkała się z ustępującą minister Joanną Kluzik-Rostkowską, a także z pracownikami ministerstwa.

– Nawet, jeżeli będziemy się różnić to i tak zadeklarowałyśmy sobie, że będziemy miały ze sobą kontakt, bo jest kilka pilnych i ważnych kwestii do rozstrzygnięcia do końca roku – powiedziała nowa minister edukacji po spotkaniu z Joanną Kluzik-Rostkowską. – Będziemy robić dosyć szczegółowe audyty finansowe i zadaniowe. Przede wszystkim dotyczące funduszy europejskich, które kończą perspektywę 2007-2013 oraz dotyczących następnej perspektywy. Będziemy sprawdzać, ile pieniędzy można dedykować edukacji publicznej – dodała szefowa MEN.

Anna Zalewska poinformowała też, że jej pierwszym wiceministrem będzie posłanka Teresa Wargocka. – To osoba, która o szkolnictwie zawodowym wie wszystko – powiedziała minister edukacji.

Zadeklarowała, że w ciągu najbliższych tygodni będzie kilka zmian ustawowych, w tym ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.

– Prawdopodobnie będą to projekty poselskie, bo one są błyskawiczne do przeprowadzenia. To są te pakiety, które proponowała premier Beata Szydło w ramach pierwszych 100 dni urzędowania – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN zapewniła, że wszystkie zmiany będą konsultowane.

– Z każdym, nawet z tym, kto nie będzie się ze mną zgadzał, a nawet przede wszystkim z tym, kto się nie będzie ze mną zgadzał i z polityką MEN, będę dyskutować – zapowiedziała minister edukacji narodowej.


źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


wtorek, 10 listopada 2015r.


NOWY MINISTER EDUKACJI ANNA ZALEWSKA O PLANOWANY ZMIANACH W SYSTEMIE EDUKACJI.


O wygaszaniu gimnazjów będę najpierw rozmawiała z nauczycielami i związkami zawodowymi. Natomiast prostą zmianą będzie przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków. Główne zadanie „na już” to zmniejszenie biurokracji i odciążenie nauczycieli od wypełniania setek dokumentów. Będę również rozmawiać z ministrem zdrowia w sprawie stołówek szkolnych, z których korzysta coraz mniej dzieci. Priorytetem będą także pieniądze z Unii Europejskiej – 2 miliardy złotych są zagrożone. Konieczna jest weryfikacja wszystkich projektów – mówi Swidnica24.pl minister Anna Zalewska.


 

poniedziałek, 2 listopada 2015r.


Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji roku szkolnego - wyrok WSA w Łodzi.


"Wojewoda Łódzki w dniu 10 czerwca 2015 r. zaskarżył zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zarzucając naruszenie art. 34a ust. 1, art. 39 ustawy o systemie oświaty wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Wojewoda Łódzki wskazał, że z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika uprawnienie organu prowadzącego szkołę do sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Natomiast przepis ust. 2 pkt 3 powołanego przepisu upoważnia organ prowadzący szkołę do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji szkoły lub placówki. Z powołanych przepisów nie wynika jednak, aby organ prowadzący był uprawniony do ustalania wytycznych, co do opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół, wiążących zasad kreowania sfery organizacji działania szkoły oraz zatrudniania nauczycieli i innych pracowników. Organ prowadzący nie jest także uprawniony do ustalania minimalnej liczby uczniów w poszczególnych oddziałach. Powołana ustawa o systemie oświaty w art. 61 ust. 3 przewiduje bowiem maksymalną liczbę uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Żaden przepis ustawy nie określa natomiast minimalnej liczby uczniów w poszczególnych oddziałach. W ocenie Wojewody Łódzkiego przyjęte w zaskarżonym zarządzeniu założenia wkraczają w kompetencje dyrektorów szkół lub placówek, z zakresu uprawnień pracodawcy (w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy) oraz organizacji szkół i placówek oświatowych, wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, jak i statutów poszczególnych placówek. Ponadto określenie minimalnej liczby uczniów na poszczególne oddziały stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty".


wyrok WSA w Łodzi


RAPORT IBE DOTYCZĄCY POZYCJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  NAUCZYCIELI W POLSCE. SZACUNEK DLA NAUCZYCIELI.


Nie ma zmiany w edukacji bez wzmocnienia prestiżu i autonomii nauczycieli, powiedział dyrektor IBE Michał Federowicz podczas konferencji podsumowującej projekt Entuzjaści edukacji A co sądzą nauczyciele?

W hierarchiach zawodów CBOS nauczyciele niezmiennie zajmują wysoką pozycję. W mediach jednak o nauczycielach mówi się najczęściej negatywnie. W badaniu czasu i warunków Instytutu Badań Edukacyjnych pracy nauczycieli około 60% respondentów wskazało, że praca nie daje ani prestiżu, ani pieniędzy (ponad 80% nauczycieli wskazało, że problemem w wykonywaniu tego zawodu jest jego niski prestiż, a około 40% wymieniła niski autorytet wśród uczniów). Poczucie braku docenienia pracy nauczycieli przez społeczeństwo wydaje się mieć uniwersalny charakter, występuje bowiem we wszystkich 34 krajach biorących udział w badaniu TALIS 2013 – jedynie 18% z 172 tysięcy biorący udział w badaniu nauczycieli deklarowało, że ich zawód jest szanowany. Z badania IBE pt. Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy wynika, że na dobre opinie o nauczycielach mają wpływ dobre wyniki uczniów, współpraca szkoły z otoczeniem oraz relacje w gronie pedagogicznym. Nauczyciele przedmiotów są bardziej szanowani niż wczesnoszkolni, choć ci tworzą podstawy, z których korzystają nauczyciele kolejnych etapów edukacyjnych.


Załączniki :

komunikat prasowy IBE

raport IBE


 

czwartek, 15 października 2015r.


NAUCZYCIELSKI DZIEŃ PROTESTU W MEDIACH


W Warszawie, 14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się zapowiadana wcześniej manifestacja nauczycieli w obronie praw pracowniczych - zaprzestania likwidacji szkół i innych placówek oświatowych, poprawy warunków pracy, zwiększenia nakładów finansowych na edukację. Wg informacji TVP Info przed Kancelarią Prezesa  Rady Ministrów protestowało około 15 tysięcy pedagogów z całej Polski. W manifestacji wzięła również udział  delegacja nauczycieli z naszego regionu.


Kronika Krakowa
Relacja z manifestacji


PRZESŁANIE PARY PREZYDENCKIEJ DO NAUCZYCIELI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.


Szanowni Pedagodzy!

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dorocznego święta polskich nauczycieli składamy wszystkim Państwu wyrazy głębokiego szacunku. Dziękujemy za Państwa  codzienną pracę i życzymy wielu sukcesów w tej pięknej i odpowiedzialnej służbie. Niech postępy i dokonania uczniów będą dla Państwa powodem dumy, a wdzięczność rodziców i wychowanków – zachętą do dalszych wysiłków.

Pełna treść Przesłaniaponiedziałek, 12 października


„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”
                                                                                                           (B. Conklin)

 

 

Szanowni Państwo,
Drodzy  Dyrektorzy

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

 

 

Z okazji dnia Edukacji Narodowej

proszę przyjąć życzenia zdrowia,

zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej

pracy zawodowej.

Życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 

Przewodnicząca

Sekcji Oświaty

Regionu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność”

Agata Łyko

 


poniedziałek, 28 września 2015r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”.


Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuacji prowadzenia sporów zbiorowych z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami oraz o organizacji w Dniu Edukacji Narodowej 14 października br. manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Rada apeluje do członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych o liczny udział w tej manifestacji.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na edukację, 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

W dalszym ciągu rząd RP nie chce rozmawiać na temat postulatów NSZZ „Solidarność” a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną i wyraża zadowolenie z przyłączenia się do niej innych centrali związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

załączniki:apel , komunikat, uchwałapiątek, 11 września  2015 r.


WZNOWIENIE AKCJI PROTESTACYJNEJ PRZEZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec braku pozytywnej reakcji rządu PO-PSL na złożone postulaty, kontynuuje akcję protestacyjną. Rada w przyjętym stanowisku krytycznie oceniła lipcową inicjatywę minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej - propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej.

W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi premier RP na postulaty zawarte w petycji do rządu RP z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W związku z tym Rada KSOiW kontynuuje akcję protestacyjną. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” przypomina, że domaga się:

·         9 % waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty,

·         zaprzestania likwidacji szkół, zwolnień nauczycieli,

·         poprawy warunków pracy

·         przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Symbolem trwającej akcji protestacyjnej jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych. Prezydium KSOiW akcję oflagowania zawiesiło jedynie na czas wakacji.

 

STANOWISKO

 

Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie zaproszenia do udziału w pracach zespołów tematycznych zaproponowanych przez MEN.

 

 

W nawiązaniu do rozmowy, która odbyła się w MEN podczas spotkania w dniu 16 lipca br., Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” potwierdza gotowość do rozmów na temat postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, które zostały zawarte w petycji złożonej w Kancelarii Premiera RP w czasie manifestacji w dniu 28 kwietnia 2015 roku. Konsekwentne uchylanie się strony rządowej od podjęcia merytorycznych Rozmów w sprawach ważnych dla środowiska oświatowego uważamy za wyraz złej woli i lekceważenia strony społecznej.

Propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej. Przypominamy, że wielokrotnie wskazywaliśmy potrzebę zmian w prawie oświatowym w celu wyrugowania szerzących się patologicznych zjawisk. Nasze propozycje zostały odrzucone (spotkanie z dnia 7 stycznia 2014r.). Jako powód minister Kluzik-Rostkowska podała zbyt krótki czas do końca kadencji parlamentarnej. Dzisiaj, gdy do wyborów pozostało zaledwie kilka tygodni, rozwiązanie zasygnalizowanych problemów przez obecną koalicję rządzącą jest tym bardziej nierealne. W opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” aktualnie, gdy prowadzone są prace nad ustawą budżetową, jedynym realnym i niezwykle potrzebnym tematem rozmów związków zawodowych z rządem RP jest zwiększenie nakładów na oświatę w budżecie na rok 2016, co umożliwi między innymi zrealizowanie podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników samorządowych szkół i placówek oświatowych.

 

Do tych rozmów jesteśmy gotowi przystąpić bez zbędnej zwłoki!

 

poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r

ŻYCZENIA

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Rodzice i Uczniowie


U progu nowego roku szkolnego 2015/2016, życzymy aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm
w nauczaniu oraz wychowaniu były źródłem satysfakcji  i spełnienia zawodowego,
życzymy uznania i wdzięczności społecznej.
Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych
i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.
Wszystkim uczniom życzymy, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów.
Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu.
Rodzicom życzymy spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.


Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświatowej

Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"


OBCHODY XXXV LECIA POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU MAŁOPOLSKIEGO.

 

Wszystkich członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe oraz  imprezy towarzyszące obchodom powstania Związku w Małopolsce  pt.  „Dzień Solidarności i Wolności”.

 

Program uroczystości i imprez towarzyszących:

 

Dzień Solidarności i Wolności w Małopolsce

XXXV rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Wieliczka , 5 września 2015 r.

 

Klasztor oo. Franciszkanów  - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej      Księżnej Wieliczki, ul. br. Alojzego Kosiby 31 w Wieliczce


10:00  Msza św. W intencji NSZZ „Solidarność” Małopolska,

11:00  Przemarsz z udziałem orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka’, pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości do miejsca obrad walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego.

 

      Hotel „Lenart”, ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce

 

12:00  Uroczyste Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”:

                     Wręczenie tytułów „ Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”  Regionu  Małopolskiego,

                     Gala „ Nagrody Małopolskiej Solidarności im. Barbary Niemiec”,

                     Oprawa muzyczna ; zespół „Dosis.

 

     Małopolska Arena Lekkoatletyczna – Solne Miasto Sp. z o.o. , ul. G. Narutowicza w Wieliczce

 

12: 00  Piknik rodzinny, gry i zabawy dla dzieci, kącik plastyczny, zabawy taneczne, konkursy dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnie i trampoliny, lot balonem, grill,

12:00 – 14:30  Turniej piłki o puchar przewodniczącego ZR małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka z udziałem drużyn reprezentujących „Solidarność” w „Glinku” Gorlic, ZG „Janina” Libiąż, Arcelor Mittal Poland i Kopalni Soli „Wieliczka”,

12:00 - 17:00   Spacery w Tężni Solankowej  - konieczność rezerwacji,

15:00   Mecz piłki nożnej: Małopolska „Solidarność’ – Samorząd Wieliczki,

17:00   Występ zespołu „Baciary” 

18:30   Występ zespołu „Dosis”,

20:00   Zakończenie imprezy.

 


czwartek, 2 czerwca 2015 r.


Akt Poświęcenia Sztandaru

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Tu na Jasnej Górze,

W tym wyjątkowym miejscu , tak bliskim naszym  sercom, oraz w tak szczególnych dla osób z Sekcji Oświaty Regionu  Małopolskiego NSZZ „Solidarność” okolicznościach,

gdy poświęcony został sztandar Naszej Sekcji,

pragniemy ten akt poświecenia złożyć w hołdzie pamięci osobom, które tworzyły Małopolską Solidarność Oświatową i przez wiele  lat działały na rzecz jej rozwoju, pomagając tym, którzy tej pomocy potrzebowali.

Wspominając  Przewodniczących Małopolskiej Sekcji Oświaty, Ś.P. Wandę Żychowską i Ś.P. Wojciecha Kotarbę, zapewniamy, iż staramy się godnie kontynuować rozpoczęte przez nich dzieło.

W imieniu Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Przewodnicząca

Agata Łyko


wywiad , zdjęcia
piątek, 26 czerwca 2015 r


Życzenia

 

Po całym roku ciężkiej pracy nadeszło lato, a wraz z nim upragniony, długo wyczekiwany urlop. Urlop to dla wszystkich zapracowanych jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie.

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, udanego wypoczynku ogrzanego słońcem, cudownych wrażeń, okazji do uśmiechu i  wielu chwil wartych wspomnień.

 

 

Od 1 września będzie obowiązywać nowe rozporządzenie regulujące zasady oceniania uczniów. Dyrektor nie zwolni ze wszystkich lekcji wf.

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) w większości powtarza dotychczasowe regulacje w tej sprawie. Zmiany dotyczą przede wszystkim ocen zachowania oraz not z wychowania fizycznego.

Resort edukacji chce ograniczyć liczbę osób, które nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na łatwe uzyskanie zwolnienia ze wszystkich zajęć wf w całym roku szkolnym. Po noweli dyrektor nie zwolni ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na czas określony w opinii. Rozporządzenie wprowadzi również zasadę, że przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Ma to sprawić, że młodzież rzadziej będzie opuszczać lekcje wf.

 

Ustalenie nowej oceny zachowania też ograniczone terminem

 

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, ile czasu komisja, rozpatrująca zasadność zastrzeżeń, ma na ustalenie nowej oceny zachowania. Od 1 września ustalenie rocznej oceny zachowania będzie musiało nastąpić w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Dodane zostaną także regulacje nakazujące odstąpienie od wystawienia oceny z zachowania uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza placówką.

 

sobota, 20 czerwca 2015r


Nie będzie likwidacji wszystkich samorządowych szkół w gminie Iwanowice (Małopolska).

Kilka miesięcy trwała batalia o to, by samorząd gminy Iwanowice porzucił sprzeczny z prawem pomysł pozbycia się wszystkich samorządowych szkół na swoim terenie.
 Pomimo, iż każda ze szkól liczyła więcej niż 70 uczniów a ustawa nakłada na samorząd obowiązek prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjalnych, postawiono je w stan likwidacji, by potem powierzyć ich prowadzenie osobom fizycznym i stowarzyszeniu.
Taki zabieg miał przynieść gminie oszczędności finansowe i był to główny powód podjętych  przez wójta gminy Iwanowice działań likwidacyjnych.
 Po kilku miesiącach rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie, walki na płaszczyźnie prawnej, interwencji u Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody oraz Parlamentarzystów, rada gminy Iwanowice wycofała się z tego pomysłu.
W lutym stanowisko w tej sprawie skierowała do minister edukacji Joanny Kluzik - Rostkowskiej Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
 Z pięciu szkół, które władze gminy Iwanowice zamierzały zlikwidować i przekazać do prowadzenia, ostatecznie przekazane będą trzy: Szkoła Podstawowa im św. Jana Bosko w Celinach, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej. Pozostałe dwie - szkoła podstawowa i gimnazjum pozostaną samorządowe i utworzą Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach.


NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego


Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy są zbyt krótkie, przepełnione sale – niekomfortowe, a płatne szafki uczniowskie – nieetyczne. Podobną kontrolę Izba planuje przeprowadzić w całej Polsce.

 raport o stanie bhp w szkołach


wtorek, 2 czerwca 2015 r


Obrady Krajowej Sekcji Oświaty I Wychowania NSZZ „Solidarność” -  Zakopane, 28-29 maja 2015 r.

 

            Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania obradowała w dniach 28-29 maja br w Zakopanem. Organizatorem Spotkania była Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego wraz z przewodnicząca Agatą Łyko.

            Obrady zdominowała tematyka dotycząca bieżących spraw oświatowych oraz podsumowanie kwietniowej akcji protestacyjnej.


więcej na stronie;sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania


treść komunikatu; komunikat z 29.06.2015 r


więcej na stronie : Kronika Krakowa

                          


piątek,15 maja 2015 r

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli - Jasna Góra 2015

 

Tu się wszystko zaczęło - 78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli- Jasna Góra 2015 -

1 lipca (środa)

15:00 – XIV Ogólnopolskie Sympozjum Ewangelizacyjne Nauczycieli i Wychowawców Katolickich (aula o. Kordeckiego)

powitanie i wprowadzenie: bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. DN

wykład I: ks. dr Jarosław Kwiecień, WSD Koszalin – Ochrzczony, czyli kto?

wykład II: Lech Dokowicz, reżyser i dokumentalista – Mam wiarę nie tylko dla siebie

panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych nauczycieli

21:00 – Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu)

przewodniczenie: bp Edward Dajczak

po Apelu Jasnogórskim (wieczernik)

wieczór światła

prowadzenie: DDN Drohiczyn

23:00 – Eucharystia (kaplica Cudownego Obrazu)

przewodniczenie: bp Tadeusz Pikus, Drohiczyn

oprawa liturgiczna: DDN Gdańsk

2 lipca (czwartek)

9:30 – Modlitwa i refleksja (szczyt)

różaniec: DN Koszalin

relacja z sympozjum, list do polskich nauczycieli: dr Stanisław Sławiński

10:45 – Wykład programowy (szczyt)

o. dr Piotr Włodyga OSB, Stary Kraków: Trzeba nam się na nowo narodzić (J 3,1-8)

11:30 – Koncert (szczyt)

12:00 – Suma pontyfikalna (szczyt)

przewodniczenie: bp Edward Dajczak

oprawa liturgiczna i animacja muzyczna: DDN Przemyśl

15:00 – Droga Krzyżowa (wały)

prowadzenie: bp Edward Dajczak

16:00 – Nabożeństwo rozesłania (kaplica Cudownego Obrazu)

 

WYSOKI POZIOM POLSKIEJ EDUKACJI  W MIĘDZYNARODOWYM RANKINGU


Polska zajęła wysokie, 10. miejsce w międzynarodowym rankingu "The Learning Curve", oceniającym poziom edukacji w niemal 40 krajach na całym świecie i opracowanym przez renomowany brytyjski zespół badawczy The Economist Intelligence Unit. Najnowsze wydanie raportu "The Learning Curve 2014" zostało opublikowane 8 maja 2014 r. przez firmę Pearson – światowego lidera w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań edukacyjnych.

 

 

 

 

czwartek, 30 kwietnia 2015 r.


AKCJA PROTESTACYJNA W OBRONIE INTERESÓW PRACOWNICZYCH


10 tys. związkowców z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania manifestowało wczoraj swoje niezadowolenie z polityki oświatowej Rządu RP. Najpierw przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, potem, po przemarszu ulicami Warszawy, przed Sejmem RP. Manifestujący domagali się m.in.:

· 9% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.,

· waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

· zaprzestania prywatyzacji szkół i placówek oświatowych,

· przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę,

· rzeczowej i merytorycznej debaty o systemie polskiej edukacji.

Pod Kancelarią Premiera, gdzie obradował Rząd, przemawiał m.in. Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, szefowie regionów NSZZ „S”   a także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, którzy protestują przed KPRM w miasteczku namiotowym. Manifestacje przed KPRM i Sejmem prowadzili członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele. Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca KSOiW zwróciła się do Pani Premier, że tylko od niej i jej postawy wobec postulatów „S” oświatowej zależy, czy do strajku w oświacie dojdzie.

Ok. godz. 13.00 delegacja KSOiW NSZZ „S” udała się do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów by wręczyć petycję Pani premier Ewie Kopacz. Pani premier jednak nie wyszła ani do protestujących ani nawet nie zaprosiła delegacji protestujących związkowców do gabinetu. Petycję KSOiW odebrała w korytarzu wejściowym urzędniczka Gabinetu Pani Premier. Za to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska chętnie wyszła do protestujących na trybunę. Jej słowa do protestujących były przerywane okrzykami i gwizdami, bo nie powiedziała nic nowego, oprócz tego co od kilku tygodni powtarzała w mediach, tzn. o nakładach na edukację, poruszaniu się w ramach dotychczasowych kwot przeznaczanych na oświatę i koniecznych - jej zdaniem - zmianach w Karcie Nauczyciela, które umożliwią wzrost płac nauczycieli.

Po przemarszu pod Sejm RP druga część manifestacji rozpoczęła się  od przedstawienia pt. „Godna praca, godna płaca, czyli Siłaczka-Biedaczka”. W tym czasie delegacja KSOiW z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele udała się do Sejmu, by wręczyć kopie petycji do Premiera RP przewodniczącym klubów parlamentarnych. Jedynie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak przyjął delegację osobiście, deklarując poparcie w dążeniach NSZZ „Solidarność” do poprawy sytuacji w oświacie. Ale i w Sejmie nie obyło się bez incydentów. Na biurze przepustek poinformowano członków delegacji KSOiW, że nie wolno wejść do Sejmu RP w koszulkach z logo NSZZ „S”. Czyżby NSZZ „S” była organizacją zakazaną lub nielegalną?

Manifestacja zakończyła się pod Sejmem ok. godz. 15.00 odśpiewaniem hymnu NSZZ „Solidarność”.

Organizatorzy- Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – serdecznie dziękuje za udział wszystkim uczestnikom manifestacji, którzy tak licznie zgromadzili się pod KPRM i Sejmem RP, pomimo dnia roboczego.

Rzecznik Prasowy KSOiW NSZZ „S” – Wojciech Jaranowski


Więcej  informacji na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Zdjęcia z protestu w naszej galerii:

 


poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.

 

KARTA NAUCZYCIELA TO WAŻNY AKT PRAWNY DLA NASZEGO ŚRODOWISKA

 

W nawiązaniu do wystąpienia minister edukacji Joanny Kluzik–Rostkowskiej, w radiowej "Jedynce"( 20.04.2015r),  w którym szefowa resortu edukacji mówiła , że w zastąpieniu Karty Nauczyciela innym, "nowoczesnym dokumentem" nic złego nie widzi nauczycielska "Solidarność". Edukacja bazuje na prawie, które uchwalono w PRL. Pragniemy przypomnieć, że pierwowzór KN powstały już w 1926 r, czyli za czasów II RP, a w obecnym kształcie Karta Nauczycielfunkcjonuje od 1982 r . Powstała na fali niezadowolenia i strajków środowiska nauczycielskiego , niegodzącego się z PRL-owską  rzeczywistością na początku lat osiemdziesiątych. Zdecydowany udział w jej tworzeniu odegrała „Solidarność” oświatowa i jej przewodniczący Stefan Kubowicz. Karta Nauczyciela w obecnym kształcie jest opisem pragmatyki zawodowej, a także gwarantem statusu zawodu nauczycieli i stabilności naszego zatrudnienia . Nie ma zgody  środowiska „S” na jej likwidację, dlatego też 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie będziemy manifestować w obronie  interesów pracowniczych i miejsc pracy.


 Załącznik : komunikat ze spotkania w MEN w dniu  11 marca 2015r

 

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE LICEA TO SZKOŁY PUBLICZNE.

 

Z dany zawartych na portalu edukacyjnym dotyczącym mierzenia jakości pracy szkół, najbardziej efektywne licea ogólnokształcące wg wskaźnika EWD , to szkoły publiczne .

W zestawieniu stu liceów ogólnokształcących , które najbardziej rozwinęły wiedzę uczniów, 70% stanowią szkoły samorządowe.

 

Więcej na stronie: www.ewd.edu.pl

 

LIST RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO MINISTRA EDUKACJI.

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Regionu Małopolskiego z satysfakcją przyjęła list prof. Teresy Lipowicz- Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji – Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w którym podjęto ważne tematy, postulowane przez nasz związek. Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziło m.in. przekazywanie przez samorządy szkół i innych placówek oświatowych w ręce stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, a także nierówne traktowanie  nauczycieli pracujących w placówkach samorządowych i niepublicznych.

 

Więcej informacji na stronie : www.rpo.gov.pl

List Rzecznika Praw Obywatelskich

                   

 

 

piątek, 10 kwietnia 2015 r.


Leszek Długosz


                                     Piąta wiosna                                                  

 

                        Od tamtej wiosny piąta już

                                                                   wiosna

                        Tu przychodzi

                        - Wciąż z niezwykłą

                                                        buchalterią ...

                        relacje światła, ciepła, chlorofilu

                        W sumie to jakoś się ułoży

                        Przyloty ptaków, rzeki spławność

                        Ilość bazi i przylaszczek

                       Jakoś to zawsze się zbilansuje

                        - O reszcie milczymy

                        - Od tamtej wiosny jest

                                                           oniemiałość

                      Jest w nas

                       I pośród nas w tym kraju

                       Cios, co ugodził

                       - Oścień, co utkwił

                       - Milczenie, strach

                       - Fałsz, który dławi

                       Lepszy tu unik, głowa w piasek

                       Lepsze to - nie mój problem

                       Bezpieczniej - woda w usta

                        - Polacy, nic się nie stało!

                       za miskę strawy?

                       Za zdradę, za łotrostwo wciąż

                                                                    bezkarne

                        Wszystko tu jasne

                        Lepszy tu knebel z chocholej

                                                                          słomy

                        - Co to za naród z wypranym

                                                                    mózgiem

                        - Aż tak się boi?

                        Ech, współbratymcy, z wami mi

                                                                         dzielić

                        Powietrze, mowę

                        I kłaść się potem w jedne groby?

                        O wiosno, chluśnij, uderz w czoła

                        Zielenią śmiałą,

                                                        niepowstrzymaną

                        Bo jeśli sami milczą,

                        Niech choć usłyszą zatwardzali

                        Z pradawnych

                        I z tych niedawnych mogił:

                        Myśmy się tego po was nie

                                                                 spodziewali...

                        O Wiosno Piąta,

                        Z nadzieją taką przychodĽ

                        Z taką wiarą

Znalezione obrazy dla zapytania białe i czerwone różeKOMUNIKAT O AKCJI PROTESTACYJNEJ


Przyszedł czas, kiedy musimy w pierwszej kolejności zatroszczyć się o swoje miejsca pracy. Trzeba pamiętać, że skala procesów likwidacji i prywatyzacji w oświacie z roku na rok się zwiększa a „kreatywność” niektórych samorządów sięga daleko poza granice obowiązującego prawa.

Jako Solidarność byliśmy częstymi gośćmi w Warszawie, by przed MEN, Sejmem czy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów głośno mówić o naszych oświatowych i nauczycielskich problemach. Ostatni nasz protest w Warszawie miał miejsce 9 grudnia 2014 roku, a już 28 kwietnia będziemy tam znowu z naszymi postulatami.

Każde nasze wyjście z protestem na ulice jest potwierdzeniem tego, że dialog społeczny w naszym kraju jest w bardzo złym stanie. Jako NSZZ „Solidarność” stoimy na stanowisku, że wszystko powinno się zaczynać od rozmów i na porozumieniu zawartym przy negocjacyjnym stole kończyć. Tak rozumiemy ideę partnerstwa, porozumienia  i dialogu.

Aby dać wyraz naszemu niezadowoleniu z powodu ignorowania wysuwanych prze KSOiW postulatów, od dnia 15 kwietnia do odwołania wywieszamy flagi związkowe na szkołach i placówkach oświatowych oraz 28 kwietnia protestujemy w Warszawie.

                                                                                             

Agata Łyko

Przewodnicząca  Sekcji Oświat
Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność"

                              

                                                                                                                            poniedziałek, 30 marca 2015 r. 


Znalezione obrazy dla zapytania baranek paschalny obrazy

     Wielkanoc     
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się Ľródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...


Znalezione obrazy dla zapytania pisanki
                                                                                                       
Agata Łyko

Przewodnicząca  Sekcji Oświat
Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność" 

                                                         

 
 

czwartek, 19 marca 2015 r


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW 18 marca 2015 r. w Warszawie


Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszae odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ „Solidarność” powoduje, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzyła formy protestu.

Rada Sekcji Krajowej zobowiązała organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami do 15 kwietnia br. W świetle obowiązujących przepisów NSZZ „Solidarność” nie może wejść w spór zbiorowy bezpośrednio z Rządem. Aby można przeprowadzić legalny strajk w szkole (placówce) konieczne jest przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego określonego w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Muszą zostać zachowane kolejne etapy sporu, tj. zgłoszenie żądań przez Związek, odpowiedĽ pracodawcy, mediacje i ewentualne referendum strajkowe oraz strajk. Organizacje związkowe działające w szkołach, oprócz ogólnych postulatów Sekcji Krajowej, mogą zgłaszać do pracodawcy także inne żądania dotyczące np. podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół, warunków pracy itp.

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do struktur związkowych w regionach, aby w ramach prowadzonych sporów zbiorowych, podjęły akcję informacyjno-protestacyjną polegającą m.in. na oflagowaniu szkół, organizacji konferencji prasowych, pikiet pod biurami poselskimi, blokadami przejść itp.

Rada KSOiW podjęła uchwałę o organizacji manifestacji pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 28 kwietnia br. i zaapelowała do członków NSZZ „Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek.

Ponadto Rada Sekcji Krajowej dyskutowała o kandydatach na Prezydenta RP w aspekcie ich programów edukacyjnych.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski


KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Augustowie w dniach 19-20 lutego 2015 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym sprzeciwia się likwidacji i prywatyzacji szkół i placówek oświatowych. Krajowa Sekcja kontynuuje działania protestacyjne dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz przeciwko wszelkim próbom likwidacji Karty Nauczyciela.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania omówiła udział struktur oświatowych w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Postulaty sformułowane przez trzy centrale związkowe są ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Jednocześnie w dalszym ciągu ważne są postulaty kierowane przez oświatową „Solidarność” w trakcie ubiegłorocznych akcji protestacyjnych. W tej kwestii Rada KSOiW oczekuje niezwłocznego podjęcia rozmów przez MEN.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się, podejmowanym przez niektóre samorządy, próbom całkowitej likwidacji i prywatyzacji szkół, niezależnie od liczby uczniów w placówkach. Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” konieczne jest pilne stworzenie precyzyjnych regulacji prawnych rozwiązujących systemowo zaistniały problem. „Nie ma zgody na model finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Skarbnik KSOiW przedstawił i omówił wykonanie budżetu Krajowej Sekcji za 2014 roku oraz plan budżetowy na 2015 rok. Po dyskusji Rada KSOiW przyjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Po wielomiesięcznych konsultacjach i dyskusjach, w celu usprawnienia prac, Rada KSOiW przyjęła w formie uchwały Regulamin Pracy Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz uchwałę o głosowaniu elektronicznym.

Członkowie Prezydium KSOiW omówili, zainicjowane przez „Solidarność”, robocze spotkania z MEN i CKE dotyczące problemów i przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, polegającej na przesunięciu terminu rekrutacji dla wskazanych typów placówek na 2 lub 3 tydzień września, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć pokazowych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie zagrożeń dla edukacji płynących z Transatlantyckich Porozumień Handlowych na poziomie europejskim. Wyrażamy obawę wobec zastosowania zasad rynkowych w stosunku do usług publicznych, takich jak edukacja, czego efektem może być zintensyfikowanie procesu komercjalizacji i prywatyzacji oświaty w Polsce.

Rada podsumowała analizę obszernego materiału dotyczącego przypadków łamania prawa przez dyrektorów i samorządy, szczególnie w zakresie tzw. godzin karcianych.

W piśmie do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej kolejny raz wnosi o usunięcie tego bubla prawnego z Karty Nauczyciela.

Prezydium KSOiW zachęciło członków Rady do udziału w organizowanych przez MEN konferencjach poświęconych wypracowaniu koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych tzw. edukacji włączającej. Zaapelowało także o szeroki udział zainteresowanych osób w trwających w tym zakresie konsultacjach i kierowanie swoich uwag i spostrzeżeń także do Prezydium KSOiW – koordynatorem powyższych działań jest Ewa Roszyk.

Przedstawiciele regionalnych struktur poinformowali i zaprosili na organizowane konferencje: na temat szkół zawodowych - 9 marca w Lublinie i 9 kwietnia w Gdyni; na temat warunków i czasu pracy nauczycieli - 27 marca w Pile; w maju we Wrocławiu na temat doradztwa metodycznego i zawodowego.

Przyznanie Złotych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność” dla zasłużonych członków „Solidarności oświatowej” z Regionu Świętokrzyskiego oraz sprawy bieżące zakończyły posiedzenie Rady KSOiW.

Członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Świerczek

Komunika z obrad Prezydium 

Komunikat 

Stanowisko CETA

Stanowisko w sprawie likwidacji i prywatyzacji

Stanowisko w sprawie rekrutacjponiedziałek,16 lutego 2015r.


KOMUNIKAT SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO


Wobec braku dialogu społecznego, likwidacji miejsc pracy i lekceważenia obywateli przez rząd, Małopolska "Solidarność" organizuje protest przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 19 lutego (czwartek) o godzinie 11,00. W imieniu Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego, zapraszamy wszystkich, którzy nie zgadzają się z działaniem obecnego rządu i prowadzoną polityką oświatową. 

Liczymy na Państwa niezawodne przybycie.


Z pozdrowieniem związkowym.


Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty

Regionu Małopolskiego


INFORMACJA PO SPOTKANIU Z ZASTĘPCˇ PREZYDENTA KRAKOWA DS. EDUKACJI I SPORTU


W dniu 13 lutego 2015 r.  odbyło się pierwsze spotkanie z Panią dr Katarzyną Cięciak - nowym zastępcą prezydenta ds. edukacji z przedstawicielami strony związkowej NSZZ „Solidarność„ Pracowników Oświaty. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło ważnych,  bieżących spraw krakowskiej oświaty.

„Solidarność” poruszyła m.in. problematykę szkolnictwa zawodowego, zwrócono uwagę na niskie finansowanie przez gminę tego typu szkolnictwa, mimo że jego odbudowanie stanowi  priorytet w polityce oświatowej na ten rok. Podkreślono również wzrastającą ilość zadań, które pojawiły się wraz z nową formułą egzaminów zawodowych oraz rosnącą lawinowo biurokracją związaną z ich obsługą. Konieczność zarządzania i obsługi różnych systemów informatycznych w placówkach zwiększa obowiązki nauczycieli  i tak obciążonych ponad miarę pracą dydaktyczna i wychowawczą. W odpowiedzi na te problemy strona związkowa NSZZ „Solidarność” przekazała również sugestie nauczycieli i dyrektorów, dotyczące uwzględnienia w wytycznych do arkusza organizacyjnego pracy szkół, zwiększenia etatyzacji w związku z zarządzaniem systemami informatycznymi oraz wprowadzaniem ogromnej ilości danych do systemu OKE. 

Kolejnym tematem, który podniosła strona związkowa NSZZ „Solidarność”  była kwestia sposobu naliczenia puli środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w oparciu o wskaĽniki skali staninowej lub EWD w danej placówce. Po raz kolejny „Solidarność” zwróciła uwagę na niekorzystny dla nauczycieli  charakter proponowanych zapisów, który uwzględnia jedynie postęp w wynikach dydaktycznych, a marginalizuje pracę wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli.

 Ponadto, na spotkaniu poruszono również temat wysokości środków przekazywanych corocznie na Fundusz Zdrowia  Nauczycieli oraz sposób jego podziału, a także kwestie uzgodnienia regulaminów Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Termin kolejnego, roboczego spotkania ustalono na 6 marca 2015 r.  czwartek,12 lutego 2015 r

 

 

                                                                                                                              

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Warszawie 10 lutego 2015 r.

 

                                

             Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków Związku o aktywne włączenie się do akcji protestacyjnych organizowanych 19 lutego br. przez Zarządy Regionów NSZZ „S”. Trwają konsultacje publiczne na temat opracowania nowej koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Samorządy znowu przymierzają się do masowej likwidacji szkół.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” zaapelowało do wszystkich członków Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Regionów.  

„Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Przypominamy jednocześnie, że w dalszym ciągu  stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in. w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej” – czytamy w apelu Prezydium KSOiW. Podczas akcji ulotkowych można rozdawać także ulotki z postulatami oświatowymi.  Do zagospodarowania jest przygotowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” druga strona ogólnej ulotki protestacyjnej. Struktury oświatowe mogą liczyć na zwrot kosztów z Zarządów Regionów za ewentualny wydruk drugiej strony ulotki.

            Prezydium KSOiW apeluje do nauczycieli o udział w konsultacjach publicznych prowadzonych przez MEN od lutego do kwietnia 2015 r. w sprawie założeń kompleksowych zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych. Konsultacje prowadzone będą w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji. Szczegóły na stronie internetowej KSOiW NSZZ „S”. 

            Rozpoczyna się kolejna fala masowych likwidacji szkół. Prezydium KSOiW będzie monitorowało ten proces i w miarę możliwości wspierało protestujących przed zamykaniem szkół.  Prezydium KSOiW zwróciło się do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z wnioskiem o spotkanie nt. łamania prawa oświatowego przez samorządy i dyrektorów szkół. NSZZ „S” posiada bogaty materiał z wielu jednostek samorządu terytorialnego i szkół w tej sprawie.

            Ponadto Prezydium omówiło sprawę szkoleń związkowych, program najbliższej Rady KSOiW w Augustowie oraz wytypowało dwóch przedstawicieli NSZZ „S” do składu Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

            Struktury regionalne „S” oświatowej organizują ważne konferencje: 9 marca br. w Lublinie odbędzie się konferencja nt. perspektyw dla szkolnictwa zawodowego, natomiast 27 marca br. w Pile organizowana jest konferencja nt. czasu i warunków pracy nauczycieli.

 

   Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                Wojciech Jaranowski

 

 

Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

 w sprawie udziału w akcji protestacyjnej

 

 

             Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność”. Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu.

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP  postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in.: w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 


                                                                

poniedziałek, 2 lutego 2015r.

DO  NASZEJ  WALKI  DOŁˇCZYŁY  INNE  ZWIˇZKI  ZAWODOWE  DZIAŁAJˇCE W OŚWIACIE.

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od chwili zamrożenia płac nauczycieli , czyli od 2013 roku domaga się wzrostu wynagrodzeń. Nieustannie podnosi ten temat podczas rozmów z Panią Minister Kluzik-Rostkowską i innymi przedstawicielami Rządu RP. Ostatnio, 9 grudnia 2014r., „S” oświatowa zorganizowała przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pikietę domagając się wzrostu płac. Wydaje się, że nasze działania powoli przynoszą efekty . Niektórzy politycy koalicji rządzącej zaczynają mówić o wzroście płac nauczycieli. Do pełnego sukcesu zapewne jeszcze daleko. Potrzebna jest determinacja i solidarna postawa całego środowiska. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że do naszej walki dołączyły inne związki zawodowe działające w oświacie i zaczęły także domagać się  podwyżek.


Rzecznik prasowy KSOiW  "Solidarność"

Wojciech Jaranowski


więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

                                                                                                 

OBIECANKI CACANKI ......  , A PO WYBORACH JAK ZWYKLE!

 

W podkrakowskiej Gminie Iwanowice, wójt Robert Lisowski wraz z Radą Gminy, podjęli uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji 5 szkół. To zjawisko nie spotykane na skalę naszego województwa. W gminie na 11 placówek 6 już zostało przejętych przez podmioty prywatne i planowane są kolejne przekształcenia. Wójt tłumaczy to koniecznością dokonania oszczędności, gdyż do subwencji oświatowej dokłada z budżetu rocznie ok.,1,2 mln i to zarówno do szkół gminnych, jak i prowadzonych przez podmioty niepubliczne. W ten sposób Gmina Iwanowice pozbędzie się obowiązku prowadzenia wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się w jej obwodzie. Przekazując szkoły innym podmiotom, wójt liczy na znaczne oszczędności, nie zwracając uwagi na krytyczne głosy płynące od rodziców i nauczycieli, czy konsekwencje społeczne, jakie pojawią w związku z przekształceniami placówek. Robert Lisowski twierdzi, że nowa sytuacja nie przyniesie żadnych niekorzystnych zmian dla uczniów i rodziców, spadną jedynie zarobki nauczycieli - średnio o 30 %, ale za to zwiększy się pula pieniędzy na inwestycje i bazę dydaktyczną szkół, a przede wszystkim w tych szkołach nie będzie obowiązywać przestarzała, nieodpowiadająca współczesnej, świetlanej rzeczywistości KARTA NAUCZYCIELA z rozbuchanymi nauczycielskimi przywilejami.

Pouczającym przykładem tego typu zmiana jest Gmina Hanna, (woj. lubelskie), w której to wszystkie szkoły zostały przekazane stowarzyszeniom i fundacjom. Na przekształceniu tylko jednej szkoły, gmina zaoszczędziła ok. 0,5 mln zł. Cięcia kosztów dotyczyły: obsługi księgowej , prawnej, BHP , a przede wszystkim zarobków nauczycieli, których wysokość waha się w granicach od najniższej płacy krajowej , czyli ok. 1750zł  do 2700zł ( kwoty brutto). Nauczyciele w tych placówkach zatrudnieni są na warunkach wg kodeksu pracy i w związku z tym zobowiązani są do ośmiogodzinnego przebywania w szkole, prócz godzin dydaktycznych wykonują też prace porządkowe, np. grabienie liści na posesji szkolnej. Jak tradycja ludowa nakazuje, wkrótce po oszczędnościowych przekształceniach radni podnieśli uposażenie wójt  gminy Hanna do 9,5 tys. brutto miesięcznie.

I tu nasuwają się  następujące kwestie: subwencja oświatowa naliczana jest bez względu na rodzaj podmiotu prowadzącego szkołę (mimo kontrowersji prawnych), w placówkach niepublicznych nie obowiązuję KN, a nauczyciele za niższą pensję mają zwiększony zakres czynności, czy w tej sytuacji drżący o pracę , stający na baczność przed gminnym urzędnikiem, będą z zapałem wykonywać swoje obowiązki ? Czy w szkołach, w których nie obowiązuje KN, znacząco wzrosły wskaĽniki dydaktyczne?

 


NOWE UCHWAŁY DOTYCZˇCE  REKRUTACJI  DO KRAKOWSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.


Na posiedzeniu nowo powołanej Komisji Edukacji UMK w dniu 28 stycznia 2015r pozytywnie zaopiniowany został pakiet uchwał dotyczący m.in.  rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli. Temat rekrutacji wywołał dyskusję wśród radnych.  Nowa uchwała zakłada bowiem możliwość aplikowania przez uczniów do dowolnej liczby szkół, a nie jak było do tej pory tylko do trzech. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, zdaniem strony związkowej NSZZ „S” projekt ten rodzi uzasadnione obawy, że będzie to  początek cichego wygaszania wielu placówek, a także spowoduje chaos, trudności w planowaniu arkusza organizacyjnego i spraw kadrowych. Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani Barbra Nowak, trafnie zauważyła, że nie można dokonywać radykalnych zmian w regulaminie rekrutacji, bez wcześniejszego rozeznania w jakich warunkach odbywa się praca w szkołach, bowiem otrzymuje sygnały, że w wielu placówkach nauka odbywa się na zmiany, w klasach liczących nawet 40 uczniów. Radna M. Jantos uważa jednak , iż możliwość wyboru więcej niż trzech szkół, przyczyni się do podniesienia jakości edukacji, gdyż szkoły mniej popularne po prostu nie znajdą kandydatów. Zmiany dotyczą również rekrutacji do przedszkoli, a szczególnie kryteriów przyjęć. Premiowane będą dzieci, których rodzice płaca  podatki w Krakowie.  Projekty uchwał większością głosów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Edukacji,  a następnie pozytywnie przegłosowane na Sesji Rady Miasta.ROZMOWY NA TEMAT SPOSOBU NALICZANIA WYSOKOŚCI PULI ŚRODKÓW NA DODATKI  MOTYWACYJNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRAKOWIE


W dalszym ciągu trwają rozmowy oświatowej „S” z wiceprezydentem ds. oświaty T. Matuszem, na temat sposobu naliczania puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. W piśmie z 9 stycznia 2015r skierowanym do dyrektorów placówek oświatowych, wiceprezydent Tadeusz Matusz  proponuje aby wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne naliczana była w zależności od placówki  w oparciu o EWD – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne lub w oparciu skalę staninową dla szkół podstawowych i muzycznych. Jedynie w przedszkolach i tylko do września mają obowiązywać stare zasady wyliczenia środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne, czyli będą się kształtować na poziome 6% wynagrodzeń zasadniczych. Są jednak propozycje aby, w tych placówkach, uzależnić wysokość dodatków motywacyjnych, od zdobytych przez nauczycieli kwalifikacji do nauczenia języka angielskiego. Zgodnie z nowymi zasadami w  szkołach podstawowych pula środków ma wynosić od 4%-6,3%. w zależności od poziomu szkoły w skali staninowej, w gimnazjach i liceach ogólnokształcących od 2,5%- 7,5% w zależności od wskaĽnika EWD, natomiast dla szkół zawodowych i techników, proponowane jest 3% i dodatkowo pula może wzrosną do 2,5% w zależności od wysokości EWD.  Solidarność stoi na stanowisku, że nie można różnicować w ten sposób puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczególnych placówkach, gdyż nie ma ku temu podstaw prawnych.  Ponadto szkoły wypełniają  również inne, nie mniej ważne zadania - opiekuńcze i wychowawcze, które w tak skonstruowanym systemie naliczania środków finansowych nie są uwzględnione. Nie ma zgody Związku na różnicowanie w ten sposób  puli środków na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.czwartek,22 stycznia 2015r.

 

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

ws. nieodpłatnej realizacji doraĽnych zastępstw przez pedagogów szkolnych,

nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraĽne zastępstwa.

Za niedopuszczalne uznajemy sytuacje, w których pedagog, bibliotekarz lub nauczyciel świetlicy nie może realizować zadań wynikających z jego obowiązków, ponieważ w tym czasie prowadzi nieodpłatnie zajęcia w ramach godzin doraĽnych zastępstw. Powoduje to dezorganizację pracy oraz konieczność jej wykonania poza godzinami wynikającymi z pensum.

Napływające z teren całej Polski liczne sygnały o uchylaniu się dyrektorów szkół od obowiązku wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraĽnych zastępstw stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 1 KP). Zaniepokojenie budzi fakt, iż w wielu szkołach realizacja bezpłatnych, doraĽnych zastępstw jest procederem, który trwa od lat.

W takiej sytuacji możemy mówić o uporczywym niewypłacaniu wynagrodzenia, które prawnie jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. zgodnie z art. 218 § 1 KK.

Przypominamy, że art. 35 ust. 2 ustawy KN wyraĽnie stanowi, iż doraĽne zastępstwa są to godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązującego nauczyciela wymiaru pensum, za które zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy KN należy się odpowiednie wynagrodzenie.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” zwraca także uwagę na powszechność zjawiska polegającego na podpisywaniu realizacji zastępstw przez inną osobę niż osoba realizująca.

Tego typu przypadki są przykładem fałszowania dokumentacji szkolnej oraz w ocenie prawnej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Mogą także być odbierane jako działania mobbingujące w stosunku do nauczyciela.

Powyższe zjawiska stanowią przykłady rażącego łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego. Są również przykładem oszczędnościowej polityki samorządów wykorzystujących pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic jako darmowej siły roboczej.

                                                                                                                                                                                              Ryszard Proksa

                                                                                      Przewodniczący KSOiW NSZZ „S”

 

 

 

 

 

czwartek, 18 grudnia 2014r.

 

 

          „A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami…”

                                        

Pamiętaj!

Będą ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –

i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu...
WeĽ do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić -
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!...
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

 

W imieniu Prezydium

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Agata Łyko

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 24 listopada 2014r.

 

                                                                 

 

                                                                     KOMUNIKAT

                     z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

                                                   w Gdańsku w dniach 20-21 listopada 2014r

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, wobec braku reakcji Rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku, kontynuuje akcję informacyjno- protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Urzędem Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania przygotowując się do wzmocnienia akcji protestacyjnej podjęła uchwałę, której celem jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji szkoleniowej w zakresie procedur strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych. Wiedza ta może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy Rząd RP będzie nadal uporczywie ignorował postulaty „Solidarności oświatowej”.

Po głębokiej analizie napływających z całego kraju przypadkach łamania prawa Rada KSOiW przyjęła, skierowane do odpowiednich organów państwowych, stanowisko ws. nieodpłatnej realizacji doraĽnych zastępstw przez pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic szkolnych. To jeden z wielu rażących przykładów łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego przez dyrektorów i władze samorządowe. Rada KSOiW powołała specjalny zespół do analizy zebranego materiału informacyjnego w sprawie łamania prawa, który po opracowaniu zostanie przedstawiony Pani Minister Edukacji celem podjęcia działań interwencyjnych.

Rozumiejąc doniosłą rolę rodziców - nauczycieli w procesie opieki i wychowania dzieci Rada KSOiW wystąpi z projektem nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, która umożliwi rodzicom kontynuowanie nauczycielskiego awansu zawodowego.

Rada SKOiW omówiła problemy finansowania szkół dla uzdolnionej młodzieży, szkolenia związkowe na 2015 rok oraz zapoznała się z informacją o akcji „ Rodzice chcą mieć wybór”.

Przyznanie złotych odznak KSOiW i wystosowanie apelu do wszystkich struktur związkowych o tworzenie i wykorzystywanie „bazy małych mediów” zakończyło obrady. Uchwała i stanowisko wysłane zostały pocztą e- mail.

                                                                                                                             

                                                                                                                              Członek Prezydium KSOiW

                                                                                                                                         Zbigniew Świerczek

więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

 

 

 

 

czwartek,13 listopada 2014r.

 

 

                                                               Kondolencje

 

                                                                                                             "Ci , których kochamy nie umierają nigdy,

                                                                                                                                                  bo miłość to nieśmiertelność."

                                                                                                                                                                   Emily Dickinson

                                                                                  Naszej Koleżance

                                                                             Marcie Szubardze 

                                                                      wyrazy głębokiego współczucia

                                                                                  z powodu śmierci

                                                                                       SIOSTRY

                                                                                           składają

 

 

                                                                                                                                       Koleżanki  i  Koledzy z Sekcji  Oświaty

                                                                                                                          Regionu Małopolskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

  

 

 Ukazał się nowy numer Serwisu Informacyjnego 12/2014.

 

W nowym wydaniu Serwisu zamieszczono obszerne materiały dotyczące wyborów samorządowych.Do władz lokalnych kandydują również nasze koleżanki i koledzy, informcje na ich temat zamieszczono w bieżącym numerze.

 

 

http://www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/serwis/2014/serwis12_2014.pdf

 

W perspektywie. Setki milionów euro na szkolnictwo zawodowe obiecuje MEN.

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała w Gorzowie Wlkp., że w nowej perspektywie finansowej jej resort będzie miał na rozwój szkolnictwa zawodowego 120 mln euro, a w budżetach marszałków województw będzie 700 mln euro.

 

więcej na stronie: www.samorzad.pap.pl

 

List SOLIDARNOŚCI do Premier Ewy Kopacz.

 

NSZZ „Solidarność” sceptycznie przyjął Pani deklarację o 100 dniach współpracy, co nie oznacza, że na konstruktywną współpracę nasz Związek nie jest otwarty. Przykładem może być zapowiadane przez ministra pracy spotkanie w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych, które odczytujemy jako reakcję na nasze wystąpienie w tej sprawie do Pani Premier.

 

więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl

 

KOMUNIKAT Z OBRAD PREZYDIUM  KSOiW.

W ostatnich dniach odbyły się obrady Prezydium KSOiW,  na których poruszono istotne dla naszego środowiska zagadnienia.

W dalszym ciągu będzie prowadzona akcja informacyjno-protestacyjna  w sprawie braku podwyżek dla sfery budżetowej, w tym nauczycieli, z możliwością jej zaostrzenia. Równocześnie prowadzone będą otwarte zebrania związkowe w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Prowadzona w szkołach akcja zbierania informacji na temat łamania prawa oświatowego przez JST zostaje przedłużona do 16 listopada 2014r. Wstępna analiza wyników wykazała poważną skalę tego rodzaju nadużyć. Jednym z wielu ważnych problemów jest m.in.: wykorzystywanie nauczycieli pedagogów i bibliotekarzy do realizacji dużej ilości zastępstw doraĽnych bez wynagrodzenia.

Podczas obrad przedstawiono również materiały z konferencji „GODNA PRACA- GODNA PŁACA” , która odbyła się w Lublinie, 28 paĽdziernika br.

więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

wtorek,14 paĽdziernika 2014r.

 

                                                                                                 "Kto uprzednio nabytą wiedzę pielęgnuje tak

                                                                                               By mu służyła do ciągłego przyswajania nowej,

                                                                                                       Ten może być nauczycielem innych."

                                                                                                                                                     Konfucjusz

 

 

                                                            Koleżanki i Koledzy,

                            Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

                                                                         Z okazji

 

                                                  Dnia Edukacji Narodowej

 

                                            życzę wszystkim dużo satysfakcji z trudnej,

                                                 ale pięknej pracy z dziećmi i młodzieżą.

                      Wsparcia i troski ze strony władz państwowych i samorządowych,

                                           stabilnego prawa i jak najmniej biurokracji.

                        Życzę również , aby praca nauczyciela była właściwie oceniana

                           przez społeczeństwo, które doceni Państwa codzienny trud,

                                 okazując dużo zrozumienia, wdzięczności i życzliwości.

           

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                                                           Sekcji Ośwaty

                                                                                                                                    Regionu Małoplskiego

                                                                                                                                  NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

                                                                                                                                             Agata  Łyko

 

wtorek, 9 września 2014r

KONKURS  FOTOGRAFICZNY  DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY Z  MAŁOPOLSKI

W imieniu organizatorów , pracowników Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, zapraszamy dzieci i młodzież z małopolskich szkół do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "LEGIONY W KOMÓRCE". Ideą konkursu jest wykonanie najciekawszych zdjęć z miejsc związanych z Legionami Polskimi. Na fotografiach mogą zostać utrwalone legionowe ślady, które zachowały się do naszych czasów i te, które obecne są w przestrzeni kulturowej, społecznej danej miejscowości i jej okolicy, np. uroczystości rocznicowe, działania grup rekonstrukcyjnych, kół młodych historyków itp. Tematy prac mogą być zabawne, niekoniecznie „uduchowione”. W życiu śmiech przeplata się ze łzami, a legioniści byli zwykłymi ludĽmi, których wojna, bardzo często, oderwała od codziennego życia i jego wygód. Byli to bowiem w latach pokoju, oprócz zawodowych żołnierzy, nierzadko, wybitni naukowcy, wykładowcy akademiccy, lekarze i prawnicy, nauczyciele i inżynierowie. Byli też ludzie prości, którzy swoje miejscowe zwyczaje i obrzędy, słowem – kulturę, przenosili na front. W naszych zbiorach dużo jest zdjęć, przedstawiających żołnierzy podczas spędzania czasu wolnego np. na muzykowaniu, łowieniu ryb, biesiadowaniu lub przy zwykłych czynnościach codziennych, jak golenie czy mycie,– uchwyconych w bardzo zabawny sposób.

Dokładne informacje o konkursie na stronie : http://www.mhf.krakow.pl/


poniedziałek,8 września 2014r

Raport NIK o likwidacji lub przekształcaniu szkół.

Główne konsekwencje z likwidacji lub przejęcia szkoły samorządowej przez stowarzyszenie lub inny podmiot , ponoszą głownie nauczyciele.

Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych.

Od 2008 r. do 2012 r. gminy ogółem zlikwidowały 856 podstawówek i 88 gimnazjów. Zdaniem Izby, decydując się na likwidację szkół gminy kierowały się przede wszystkim względami ekonomicznymi, a w mniejszym stopniu troską o poprawę warunków kształcenia. Kryzys ekonomiczny i związany z niżem demograficznym spadek liczby uczniów sprawia, że gminy, chcąc zaoszczędzić, likwidują prowadzone przez siebie szkoły.

Pieniądze

W wyniku likwidacji lub przekształcenia jednej szkoły wszystkie skontrolowane gminy zaoszczędziły: średnio 286 tys. zł. rocznie. NIK zwraca uwagę, że to dane tylko z pierwszego roku po likwidacji szkół, kiedy kwota oszczędności została pomniejszona o odprawy dla zwalnianych nauczycieli, którym łącznie wypłacono nieco ponad 7 mln złotych. W kolejnych latach samorządowe oszczędności będą więc rosnąć, nawet pomimo konieczności opłacania uczniom transportu.

Nauczyciele

W badanym okresie z likwidowanych szkół zwolniono 1179 pedagogów. Blisko 40 proc. zwolnionych nauczycieli podjęło pracę w szkołach gminnych przejmujących uczniów. Dalszych 19 proc. znalazło zatrudnienie w szkołach tworzonych w miejsce likwidowanych placówek.

Korzyści finansowe gmin z likwidacji szkół osiągane są więc także m.in. kosztem pogorszenia pozycji ekonomicznej części nauczycieli. Dla grupy, która znalazła zatrudnienie w szkołach przejmujących uczniów nic się nie zmieniło. Jednak ci nauczyciele, którzy pozostali w szkołach nowo utworzonych stracili przywileje dotyczące warunków zatrudnienia i płacy wynikające z Karty Nauczyciela. NIK podkreśla, iż w ten sposób pojawia się w oświacie nowy mechanizm: zróżnicowanie statusu nauczycieli pracujących w tej samej gminie. Jak wynika z ustaleń kontroli we wszystkich nowo utworzonych placówkach nauczyciele pracowali średnio 23 godziny tygodniowo, czyli o 5 godzin więcej niż w szkołach prowadzonych przez gminy, a ich wynagrodzenie wynosiło średnio 60 proc. (30-96 proc.) wcześniejszych zarobków.

Debata

NIK podkreśla, że ze względu na wagę problemu, jego wpływ na życie lokalnych społeczności i pojedynczych rodzin oraz wielość - często rozbieżnych - interesów, niezwykle istotnym jest, aby w każdym wypadku procedurę likwidacji czy też przekształcania szkół poprzedzała dogłębna analiza wsparta debatą

Najnowsze dane demograficzne wskazują, iż wkrótce najpilniejszą potrzebą może się okazać konieczność wprowadzenia nie tyle nowej, usystematyzowanej, co bardziej elastycznej struktury edukacyjnej, umożliwiającej łatwiejsze dostosowanie się do zmiennych warunków demograficznych. WyraĽnie bowiem widać, że system w obecnym kształcie nie nadąża za zmianami demograficznymi. Dodatkowo z danych GUS wynika, że od 2009 r. ponownie następuje stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat, a w 2010 r. także wzrost liczby sześciolatków. Oznacza to, że wkrótce szkołach podstawowych prawdopodobnie ponownie obniży się presja demograficzna na likwidację i przekształcenia szkół.

NIK zbadała skutki likwidacji szkół w kontekście warunków kształcenia. Jednak dostrzegając wagę problemu Izba zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej o rozważenie przeprowadzenia badania jakości kształcenia w szkołach, które przejęły uczniów ze szkół likwidowanych.

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zaleca, aby:

  • samorządy, które rozważają likwidację szkoły, organizowały - z odpowiednim wyprzedzeniem - debatę społeczną tak, by lokalne społeczności mogły się przygotować do ewentualnego prowadzenia nowej szkoły pod kątem prawnym, organizacyjnym i finansowym;
  • kuratorzy monitorowali, czy gminy - wygaszając działalność szkoły bez jej likwidacji - nie uchylają się od realizacji zadania własnego, oraz by w takich przypadkach podejmowali stosowne interwencje, sprawując baczny nadzór nad procesem wygaszania szkół.

więcej na stronie: www.nik.gov.pl

 

Kraków

Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi od paĽdziernika!

W dniu 2 września 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych (NSZZ „Soldarność” i ZNP) z wiceprezydentem Miasta Krakowa, Tadeuszem Matuszem oraz dyrektorem Wydziału Edukacji Anną Korfel-Jasińską.

Z ramienia NSZZ „Solidarność” w spotkaniu wzięli udział Agata Łyko, Katarzyna Ryblewska Marewicz, Andrzej Miłowski, Katarzyna Niewiadomska Węgrzyniak, Joanna Woch.

Głównym celem spotkania było zakończenie negocjacji w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach samorządowych. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, wzrost wynagrodzeń nastąpi od paĽdziernika 2014 roku i  wyniesie dwieście złotych brutto w przeliczeniu na etat kalkulacyjny.

J. Woch


Życzenia 

 poniedziałek,1 września 2014r

   

                                                                                               "Dobra szkoła nie produkuje geniuszy,

                                                                                                 tylko zdrowe społeczeństwo."

 

                                                                                                                                 Piotr Szreniawski

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo.

 

     Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2014/2015, życzymy Państwu dużo radości, 

    a także spełnienia zawodowego z pracy nad  wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia Polaków.

                  Mamy nadzieję, że kolejne dni, tygodnie i miesiące będą Ľródłem wielu satysfakcji

               oraz przyniosą  Wam uznanie w oczach rodziców, władz oświatowych i samorządowych.

 

                                         Życzymy spokojnego i udanego nowego roku szkolnego.

 

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Agata Łyko 

                                                                                                                        oraz członkowie Prezydium

                                                                                                              Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

                                                                                                                             NSZZ SOLIDARNOŚĆ

                                                                               

      

Nie wszystkie małopolskie podstawówki są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

30 sierpnia 2014

Niegotowe szkoły. Nie wszystkie małopolskie podstawówki są przygotowane na przyjęcie sześciolatków
Spora część szkół podstawowych
nie jest jeszcze przystosowana
do potrzeb sześciolatków
Fot/ Fotolia
1 września do szkoły po raz pierwszy pójdą dzieci sześcioletnie. Tymczasem z raportu małopolskiego kuratorium oświaty wynika, że spora część szkół podstawowych nie jest jeszcze przystosowana do ich potrzeb – informuje „Dziennik Polski”.

Tylko w 60 proc. z nich funkcjonuje świetlica. W połowie tych placówek czynna jest bardzo krótko: od 1 do 5 godzin dziennie. Szkoły mają także problem z przygotowywaniem obiadów. Tylko w 66 proc. podstawówek działa stołówka, a w połowie z nich dzieci mogą zjeść obiad jednodaniowy.

W innych placówkach mają zapewniony catering albo przechodzą na posiłki do innej szkoły. Tylko 65 proc. szkół w Małopolsce ma plac zabaw dla dzieci z klas I-III, a w 13 proc. szkół brakuje boiska. W 6 proc. placówek klasy dla najmłodszych liczą więcej niż 25 osób.

Ministerstwa Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej uruchomiło interaktywną mapę ze szkołami podstawowymi w całej Polsce. Można na niej sprawdzić, jak rodzice i dyrektor szkoły oceniają przygotowanie każdej z nich na przyjęcie pierwszoklasistów. (PAP)
Serwis Samorządowy PAP


Przewodniczący KSOiW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ryszard Proksa,  wydał oświadczenie w związku z wypowiedzią Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zamieszczoną w Gazecie Prawnej z dn.26.08.2014r. i dotyczącą "racjonalnej polityki opłacania pedagogów".

28 sierpnia 2014

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z olbrzymim zdziwieniem i oburzeniem przyjęło wypowiedĽ ministra edukacji narodowej, Joanny Kluzik- Rostkowskiej, zamieszczoną w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26.08.2014 roku.

Obarczanie dokumentu regulującego zasady zatrudniania i wynagradzania, określającego prawa i obowiązki nauczycieli (Karty Nauczyciela), jako utrudniającego „racjonalną politykę opłacania pedagogów”, postrzegamy jako niezrozumiałą i zmierzającą do nieokreślonego celu - manipulację.

A wszystko to dzieję się w sytuacji, gdy środowisku oświatowemu od kilku lat obecna koalicja rządowa przedstawia propozycje, zmierzające do realnego obniżenia wynagrodzenia nauczycieli oraz wydłużenia czasu pracy. Zakończone niedawno badanie czasu pracy nauczycieli, które przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych, pokazało, że średni tygodniowy czas pracy nauczycieli wynosi 46 godzin i 40 minut. Co na to Ministerstwo? Na razie milczy. Czy zatem w pojęciu rządu Donalda Tuska „racjonalna polityka opłacania pedagogów” oraz motywacyjny charakter wynagradzania nauczycieli polegać powinien na zmniejszaniu nauczycielskich uposażeń?

Propozycje te mają miejsce nawet przy nieosiąganiu przez wielu nauczycieli wielkości wynagrodzenia określonego poprzez ustawę, co wymusza (również tą samą ustawą) wyrównywanie płac do poziomu przez nią wymaganego. Tymczasem minister edukacji narodowej skandalicznie nazywa ten zabieg „czternastką” (czternastą pensją), wprowadzając w błąd wielu rodziców i uczniów, co nie wpływa korzystnie na wizerunek zawodu nauczyciela. A wszystko to u progu nowego roku szkolnego.

Tymczasem wysoki przedstawiciel rządu jak zwykle semantycznie zawyża zasługi dotyczące skali podwyżki nauczycielskich płac od 2008 roku do poziomu 40 procent. Wyjaśnijmy: uwzględniając wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli (bo to najwłaściwsza metoda porównawcza w sytuacji, gdy nauczyciele dyplomowani „sfinansowali” w 2009 r. skalę podwyżek płac nauczycieli stażystów i kontraktowych), poziom wynagrodzenia nauczycieli wzrósł o 31 procent, a więc mniej więcej tyle, ile wzrosło w tym czasie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i ponad połowę mniej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. O podobny wskaĽnik wzrosło również uposażenie ministra edukacji narodowej. Tyle że działalność tego ostatniego w odnośnym okresie postrzegamy jako niezwykle szkodzącą polskiej oświacie, co wielokrotnie dawały temu wyraz środowiska oświatowe z pedagogami włącznie. Czyżby zatem wszyscy byli zatrudnieni na zasadach utrudniających racjonalną politykę zatrudniania?

Krzywdzący jest pogląd minister edukacji, mówiący o wynagradzaniu nauczycieli „nie za efekty pracy, ale za przychodzenie do niej”. A przecież wystarczy minimum ludzkiej uczciwości, by dostrzec i uznać wysokie wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach efektów kształcenia (np. PISA), które w ostatnim czasie plasują Polskę w czołówce badanych krajów.

Zdecydowanie negatywnie odbieramy wypowiedĽ ministra edukacji narodowej, tym bardziej że jest ona krzywdząca dla kilkusettysięcznej liczby nauczycieli, którzy dokładają przecież wszelkich starań w kwestii wychowania młodego pokolenia. Takie manipulowanie faktami nikomu nie służy. Jednocześnie informujemy, że jako struktura związkowa zrzeszająca pracowników oświaty dołożymy wszelkich starań, by ta krzywdząca wypowiedĽ nie pozostała bez echa.

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW

NSZZ „Solidarność”


Rząd nie zmieni Karty nauczyciela

Rząd nie zmieni Karty nauczyciela fot. sxc.hu

Pedagodzy nie muszą się martwić o swoje ustawowe przywileje. Rząd nie chce rozpoczynać z góry przegranej wojny z nauczycielami i narażać się tej grupie zawodowej, więc nie zmieni Karty nauczyciela - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Prace nad zmianami w Karcie nauczyciela trwały od ponad czterech lat. Na finiszy rząd wyrzucił jednka projekt do kosza. Wszystko z obawy przed protestami nauczycieli tuż przed wyborami samorządowymi.
 
Decyzja jest jeszcze nieoficjalna, ale już wywołała ciepłe przyjęcie wśród związkowców. 
 
– Zaprzestanie prac nad tą nowelizacją to słuszna decyzja, choć wymuszona sytuacją w koalicji i państwie. Szefowa MEN i tak dokonuje zmian w karcie przy okazji innych nowelizacji prawa oświatowego. Przecież wprowadzono możliwość zatrudniania w szkołach nauczycieli na stanowiskach asystentów, do których nie stosuje się karty, tylko kodeks pracy – wytyka cytowany przez "DGP" Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 


34. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków "Solidarności" na obchody 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które rozpoczną się dnia 31 sierpnia br. o godz. 17:00 mszą św. w Bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy przejdą pod Krzyż Katyński na pl. o. Adama Studzińskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Zapraszamy na koncert Solidarności i Wolności

Serdecznie zapraszamy wszystkich melomanów i przede wszystkim sympatyków "Solidarności" na koncert uświetniający obchody Dnia Solidarności i Wolności, kóry odbędzie się w krakowskiej Filharmonii.

29 sierpnia br. na scenie Filharmonii Krakowskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, bowiem zostaną zaprezentowane pieśni związane z "Solidarnością". Będą to zarówno słynne i powszechnie znane utwory, jak i te, znane węższemu gronu odbiorców. W programie znajdą się utwory m.in. Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego czy Macieja Pietrzyka.

Aranżację symfoniczną utworów przygotował Marek Pawełek. Na scenie, pod dyrekcją Janusza Wierzgacza wystąpią Chór i Orkiestra Stowarzyszenia "Passionart" oraz chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II "Psalmodia".

Podczas koncertu zostaną wręczone kolejne medale "Dziękujemy za Wolność".

Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Region Małopolski NSZZ „Solidarność” , Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Passionart".
Partnerami przedsięwzięcia są Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UP JP II oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Patronat medialny sprawuje Telewizja Polska Oddziałw w Krakowie oraz Radio Kraków.

Koncert rozpocznie się 29 sierpnia br. o godzinie 19:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Krakowie.

Bezpłatne zaproszenia można odbierać u organizatorów koncertu (Stowarzyszenie Sieć Solidarności ul. Cieszyńska 2) oraz w Filharmonii Krakowskiej od wtorku, 26 sierpnia br.).

majlech

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

21 sierpnia 2014  Rada Sekcji


Rada KSOiW NSZZ „Solidarności” zażądała od Ministra Edukacji Narodowej spotkania w sprawie projektu obszernej nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i podwyżki płac nauczycieli. „S” oświatowa stanowczo protestuje przeciwko zamrożeniu płac w oświacie na okres kilku kolejnych lat i domaga się 9 proc. podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015r. Związkowcy w specjalnej uchwale stwierdzają, że w przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony Rządu do 15 września br. NSZZ „Solidarność” podejmie działania protestacyjne. Na początku września br. do szkół trafi ankieta sondażowa o ewentualnych formach protestu. Trwa ogólnopolski konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszko.

Ze względu na bardzo szeroki zakres proponowanych zmian w Ustawie o systemie oświaty oraz fakt, że mają dotyczyć one także Karty Nauczyciela, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zażądała trybu negocjacyjnego w tej sprawie.

Wkrótce początek nowego roku szkolnego

Niedopracowany i drogi elementarz dla uczniów pierwszych klas, brak materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pierwszaków oraz nauka na dwie zmiany - to tylko niektóre z problemów, z którymi w nowym roku szkolnym będą musieli zmierzyć się uczniowie, pedagodzy i rodzice.

Mimo protestów wielu środowisk Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wycofało się z wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. 1 września w szkolnych ławkach obok siedmiolatków zasiądą dzieci sześcioletnie, urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. W całym kraju liczba pierwszoklasistów wzrośnie o 70 proc. Jednak wbrew zapewnieniom przedstawicieli resortu edukacji nie wszystkie szkoły zostały dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów. Z raportu opublikowanego w trakcie wakacji przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że wciąż wiele do życzenia pozostawiają świetlice i toalety. - Problemy z ergonomią wyposażenia występują w ponad 30 proc. stołówek i 26 proc. toalet szkolnych - poinformowała NIK. Zdaniem inspektorów ok. 15 proc. szkół nie zapewnia dzieciom opieki świetlicowej.
 
Na drugą zmianę
 
Prawdziwym wyzwaniem dla nauczycieli, rodziców i uczniów może okazać się powrót do nauki na dwie zmiany. - W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców liczba zorganizowanych klas z pierwszakami będzie w wielu szkołach większa od liczby sal lekcyjnych przygotowanych na przyjęcie najmłodszych uczniów - czytamy w raporcie. Zdaniem NIK problem ten wystąpi w ponad 24 proc. szkół znajdujących się na terenie miast na prawach powiatu oraz w 26 proc. placówek należących do gmin miejskich. W najlepszej sytuacji będą uczniowie małych wiejskich szkół. Nauka na dwie zmiany będzie się odbywała tylko w 7 proc. takich placówek.
 

Wystąpienie RPO do MEN w sprawie przekazywania szkół publicznych

 

Gminy nie powinny bez wyraĽnego powodu decydować się na przekazywanie szkół podmiotom niepublicznym. Następstwem takiego działania może być ograniczenie uczniom dostępu do bezpłatnej nauki. To jest stanowisko prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich, która wystąpiła do ministra edukacji narodowej o podjęcie pilnych zmian systemowych w tej kwestii.


Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przekazywania szkół publicznych do prowadzenia przez podmioty prywatne.

Ze skarg napływających do Rzecznika wynika, że przepisy pozwalające na przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły podmiotom prywatnym coraz częściej stosowane są nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których lokalna społeczność decyduje się na przejęcie od gminy prowadzenia niewielkiej szkoły, ale stają się podstawowym założeniem polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego. Wynikająca z Konstytucji zasada współistnienia sektora publicznego i prywatnego w oświacie zapewnia możliwość skorzystania z placówek niepublicznych, ale gwarantuje także powszechną dostępność szkół publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, sieć szkół publicznych powinna być na tyle gęsta, by odległość miejsca zamieszkania dziecka od placówki, w której będzie realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny nie przekraczała, w zależności od klasy, trzech lub czterech kilometrów. Zastąpienie szkół publicznych niepublicznymi ogranicza powszechny dostęp do szkół, co ma znaczenie zwłaszcza dla uczniów z terenów wiejskich. Szkoły niepubliczne nie mogą zastąpić publicznych placówek oświatowych w zapewnieniu realizacji konstytucyjnego prawa do nauki. Niezależnie od związanych z tym kosztów, podstawą systemu oświaty musi pozostać odpowiednio gęsta sieć placówek publicznych. Taki model wynika z Konstytucji i nie może być zmieniony ustawą ani tym bardziej aktami prawa miejscowego. Przekazywanie podmiotom prywatnym prowadzenia szkół może łączyć się z wątpliwościami co do realizacji konstytucyjnych praw i wolności nawet, jeśli szkoła po przekazaniu kontynuuje działalność jako szkoła publiczna. Mechanizmy zawarte w Karcie Nauczyciela, w tym przede wszystkim gwarancje płacy i warunków pracy, miały zachęcać do wyboru zawodu nauczyciela w szkole publicznej najbardziej uzdolnionych absolwentów szkół wyższych oraz motywować doświadczonych pedagogów do podnoszenia kwalifikacji i do pozostania w zawodzie. W systemie oświaty funkcjonują placówki oferujące nauczycielom bardzo różne standardy pracy i płacy. Nauczyciele, którzy będą mieli możliwość wyboru miejsca pracy, będą wybierać placówki samorządowe. Rozwiązanie przedstawionego problemu nie jest łatwe. Jednak w ocenie Rzecznika obecna sytuacja wymaga pilnej interwencji prawodawczej. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie przekazywania szkół podmiotom prywatnym zostały stworzone z myślą o wyjątkowych sytuacjach, a nie z założeniem, że to na podmiotach prywatnych spoczywać będzie ciężar zapewnienia konstytucyjnej gwarancji prawa do nauki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Materiał ze strony: www.brpo.gov.pl/Informacja z posiedzeń komisji sejmowych.


Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi dalej w rękach samorządów w zakresie czasu pracy!

Awans zawodowy nauczycieli nadal bez pożądanych zmian!

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Wspólnej Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej głosami koalicji rządzącej obydwa projekty ustaw o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, na które czekali nauczyciele, zostały odrzucone w pierwszym czytaniu. Żadne realne i merytoryczne uwagi, poparte rzeczywistymi faktami prezentowanymi przez zainteresowanych nauczycieli, nie zostały wzięte pod uwagę. Strona rządowa, którą reprezentował wiceminister Edukacji Narodowej negatywnie zaopiniowała obydwa projekty, stosując niewiarygodnie absurdalną argumentację i całkowicie ignorując głosy zarówno strony społecznej – związków zawodowych, jak i wielu posłów.Wojciech Grzeszek ponownie szefem Małopolskiej „Solidarności”

Wojciech Grzeszek ponownie szefem Małopolskiej „Solidarności”! Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnośc” Regionu Małopolskiego dokonało również wyboru Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Podczas dwudniowych obrad nie zabrakło również dyskusji nad strategią i programem związku, problemami pracowników w Polsce i propozycji działań „Solidarności” w nadchodzącej kadencji.

Kongres Sekretariatu Nauki i OświatyW dniu dzisiejszym (06.06.2014r.) w Kielcach obradowali delegaci Sekretariatu Nauki i Oświaty.  Przewodniczącym Sekretariatu wybrany został Ryszard Proksa.

XXVII Walne Zebranie Delegatów- Ostrowiec Świętokrzyski

Ryszard Proksa ponownie przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nowo wybrane władze „S” oświatowej wzywają minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską do dwustronnych rozmów na temat sytuacji w oświacie. W razie braku reakcji MEN możliwe jest wznowienie akcji protestacyjnej „S” oświatowej. Walne Zebranie Delegatów solidaryzuje się, ze społeczeństwem ukraińskim w trudnych dla niego chwilach. Delegaci WZD domagają się wyłączenia edukacji publicznej z negocjowanego przez Unię Europejską i USA Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, które w zakresie edukacji może umożliwiać jej prywatyzację.

Delegaci XXVII WZD Sekcji Krajowej dokonali wyboru władz na następną kadencję 2014-2018. Przewodniczącym SKOiW NSZZ „Solidarność” został ponownie wybranyRyszard Proksa. Wybrano także 50 osobową Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Delegaci WZD wezwali minister Joannę Kluzik – Rostkowską do podjęcia dwustronnych rozmów z nowo wybranymi władzami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Uporczywe unikanie dialogu przez obecne kierownictwo MEN ze stroną związkową na temat przyszłości polskiej szkoły, brak rzetelnej konsultacji projektów ustaw, wprowadzanie arbitralnych decyzji - budzi nasz sprzeciw – napisali delegaci WZD w specjalnym apelu. W razie braku reakcji ze strony MEN, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wznowi akcję protestacyjną, zawieszoną po nominacji obecnej Minister Edukacji Narodowej.

WZD przyjęło szereg dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in.:

- wyraziło sprzeciw wobec ataków różnych środowisk, w tym rządowych i samorządowych na Kartę Nauczyciela. WZD domaga się jednocześnie aby ustawa ta obejmowała wszystkich nauczycieli, w tym zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli,

- domaga się wyższych nakładów na edukację i zwiększenia płac w oświacie, w tym dla pracowników administracji i obsługi szkół, którzy są pracownikami samorządowymi,

- powołując się na wyniki badań czasu pracy nauczycieli przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (czas pracy nauczycieli wynosi ponad 46 godzin tygodniowo) WZD żąda usunięcia z Karty Nauczyciela zapisów o realizacji bezpłatnych dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami, tzw. „godzin karcianych”,

- wyraziło sprzeciw wobec planów MEN praktycznej likwidacji możliwości kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca na poziomie szkoły policealnej, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego,

- zwróciło uwagę na szerzące się w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych (umowy śmieciowe,wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

- domaga się wykreślenia z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych zapisu o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela osobom otrzymującym świadczenia kompensacyjne (osoby takie nie mogą pracować nawet w komisjach egzaminacyjnych). Utrzymanie zapisu o zakazie pracy jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej i dyskryminujące ją wobec innych grup zawodowych. Jednocześnie WZD zwraca uwagę na nierówne traktowanie nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego i konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

Delegaci WZD wezwali Rząd RP do bezzwłocznego podjęcia na forum Komisji Europejskiej stosownych działań w kierunku całkowitego wyłączenia edukacji publicznej z negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Porozumienie to jest przede wszystkim próbą promowania deregulacji rynkowych. Jako takie stanowi poważne zagrożenie dla edukacji publicznej i może mieć wpływ na blokowanie kształcenia publicznego oraz nasilenie presji na prywatyzację i komercjalizację oświaty.

WZD SKOiW solidaryzując się ze społeczeństwem ukraińskim, oddając hołd osobom, które oddały życie w walce o lepszą przyszłość tego kraju wyraziło nadzieję, że determinacja społeczeństwa ukraińskiego pozwoli zachować integralność terytorialną Ukrainy, będzie zaczątkiem budowy nowego państwa szanującego prawa człowieka, wartości demokratyczne, znajdującego dla siebie godne miejsce pośród państw zjednoczonej Europy.
KOMUNIKAT


Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


z obrad Prezydium SKOiW w dniu 11 grudnia 2013 r.


 


Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o wstrzymaniu akcji protestacyjnej prowadzonej przeciwko projektowanym zmianom w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. „S” oświatowa po raz ostatni daje szansę Rządowi RP podjęcia dialogu w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela.


Dotychczasowe działania protestacyjne prowadzone przez NSZZ „Solidarność” przyniosły pozytywne efekty w postaci wykreślenia z projektu zmian w ustawie o systemie oświaty zapisów rozszerzających możliwości prywatyzacyjne szkół i placówek oświatowych oraz znaczne spowolnienie procesu zmian w Karcie Nauczyciela.


 Akcja protestacyjna  zostanie wznowiona, jeśli do Sejmu RP trafi nieuzgodniony ze związkami zawodowymi projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela nie do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”. Sekcja Krajowa stojąc, na stanowisku, że warunki pracy dla nauczycieli są  równoznaczne z warunkami uczenia się dla ucznia, nadal oczekuje  wycofania niekorzystnych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.


Prezydium Sekcji Krajowej ponowiło postulat skierowany do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej o dwustronne spotkanie w celu omówienia najistotniejszych spraw nurtujących polską oświatę, w tym traktowanie Karty Nauczyciela jako ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla nauczycieli, podlegającego uzgodnieniom ze związkami zawodowymi.


Prezydium SKOiW NSZZ „S” dziękuje wszystkim strukturom NSZZ „Solidarność” za dotychczas prowadzone działania w ramach akcji protestacyjnej  przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.


 

Rzecznik Prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej Podkomisji do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1917).
Na wniosek posłów Podkomisja wycofała z projektu uoso zapis dotyczący przekazywania szkół do prowadzenia związkom międzygminnym i związkom powiatów. Sekcję Krajową Oświaty I Wychowania NSZZ "Solidarność" reprezentowała wiceprzewodnicząca Teresa Misiuk.
 

 

Odnośnik do filmu rejestrującego obrady Podkomisji

 

 

 

Warszawa, 20.11.2013 r.

 

Komunikat

Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność”

po spotkaniu z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

 

 

Na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


20 listopada br.  odbyło się spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Naukii Młodzieży. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

Ryszard Proksa, przewodniczący SKOiW, przedstawił stanowisko Związku w sprawie nieprawidłowości podczas przygotowywania projektów zmieniających ustawę o systemie oświaty i ustawę - Karta Nauczyciela. Zdaniem Związku Karta Nauczyciela to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy i jako taki, powinien podlegać uzgodnieniom z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, a nie tylko opiniowaniu, jak to miało miejsce w przypadku projektu założeń do zmian w KN.

Przedstawiciele Sekcji Krajowej podkreślili także, że  środowisko oświatowej „Solidarności”, wobec braku rzeczywistego dialogu, niedotrzymania warunków Porozumienia Ministra Edukacji Narodowej z SKOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 10 lipca 1990 r.
(w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji rządowej z instancjami SKOiW) oraz kontynuowania niekorzystnych zmian w prawie oświatowym jest zdeterminowane do zaostrzenia dotychczasowych form protestu.

Obecni na spotkaniu członkowie Prezydium Komisji ENiM  zapowiedzieli wystąpienie do MEN  w sprawie oceny prawidłowości dialogu w czasie projektowania zmian w prawie oświatowym.

Niezależnie od tego Prezydium Sekcji Krajowej wystąpi do Pani Joanny Kluzik – Rostkowskiej,  nowego  Ministra Edukacji Narodowej, o podjęcie rozmów zgodnych z zasadami dialogu społecznego.

W spotkaniu udział wzięli posłowie:  Piotr Bauć, Artur Bramora, Sławomir Kłosowski, Zbigniew Włodkowski. Ze strony NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Proksa, Teresa Misiuk, Halina Kurpińska, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Roman Laskowski, Lech Ordon.

 

                                                                       Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski

 

 

Komunikat - plik do pobrania

 

 

 

Nauczycielska Solidarność chce strajku w obronie Karty Nauczyciela

Oświatowa Solidarność grozi strajkiem nauczycieli. Związek w ten sposób chce bronić obecnych zapisów Karty Nauczyciela. Ostatnią szansą na powstrzymanie protestu będzie spotkanie z posłami 20 listopada.

Szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa powiedział, że do tej pory nie odbyły się żadne spotkania między Solidarnością a ministerstwem w sprawie Karty Nauczyciela. Tymczasem rząd przyjął już projekt zmian. Zdaniem Proksy minister edukacji Krystyna Szumilas "mija się z prawdą" mówiąc, że odbyły się negocjacje ze związkiem. Solidarność przesłała jedynie swoje opinie na temat projektu zmian, ale nie zostały one uwzględnione. "Pani minister złamała prawo. Jest to podstawa do tego, żeby wszcząć procedurę strajkową" - twierdzi Proksa.

Solidarność zapowiada standardową procedurę: najpierw strajk ostrzegawczy, a potem referendum na temat długości właściwego protestu. Zastępca przewodniczącego Teresa Misiuk dodaje, że czas manifestacji ulicznych się skończył. "Nie ma już sensu wychodzenie na ulice" - powiedziała. Tłumaczyła, że po dwóch protestach ulicznych nadszedł czas przekonywania posłów, bo rząd już zakończył prace nad projektem zmiany Karty Nauczyciela.

Związkowcy Solidarności nie chcą mówić o zmianie ministra edukacji. Według Teresy Misiuk edukacja i tak jest zakładnikiem polityki, a powinna panować w tej sprawie ponadpartyjna zgoda. "Pytanie brzmi, czy sama zamiana na stanowisku ministra edukacji narodowej zmieni politykę rządu w dziedzinie edukacji. My nie jesteśmy zainteresowani wyłącznie zmianą osoby ministra" - dodała Misiuk.

Związkowcy oświatowej Solidarności zaprzeczają, że planowany na koniec listopada strajk będzie wspólnym protestem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce od 18 listopada oflagować szkoły, 23 listopada przeprowadzić ogólnopolską manifestację w Warszawie, a dwa dni póĽniej zbierze się prezydium Zarządu Związku, które podejmie decyzje w sprawie dalszych działań protestacyjnych.

¬ródło: serwis Gazeta Prawna

Gazeta Prawna - link

 

Stanowiska Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 14 listopada 2013 rok

Stanowisko nr 1

Rada SKOiW NSZZ „Solidarność” z aprobatą przyjmuje informacje o włączeniu się ZNP w obronę Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska oświatowego.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja zapowiedzianego działania wzmocni postulaty skierowane do Rządu  przez SKOiW  NSZZ „Solidarność” podczas akcji protestacyjnych w dniu 18 czerwca i 12 września br.

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 2

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oczekuje, że rozmowy z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży  Sejmu RP, zaplanowane na 20 listopada 2013 roku zapoczątkują proces negocjacji w celu uzgodnienia ewentualnej korekty Karty Nauczyciela, przewidzianych dla układów zbiorowych pracy.

Rada oświadcza, że w przypadku braku woli porozumienia ze strony parlamentarzystów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzy formy protestu we wszystkich placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie.

Pliki do pobrania:

 

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Biuletyn

 

 

 

 

Tarnów - publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego

    W dn.12listopada 2013r. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność " w Tarnowie zorganizowała akcję głośnego czytania "Pana Tadeusza". Przed gmachem tarnowskiego teatru zebrała się młodzież z kilkunastu szkół gimnazjalnych i średnich z Tarnowa i okolic.
    Po krótkim wystąpieniu przewodniczącej Haliny Musiał, informującej o celu tej akcji, znakiem krzyża św. rozpoczął Jego Ekscelencja ks. biskup Wiesław Lechowicz czytanie Inwokacji. Następnie fragmenty dzieła Mickiewicza czytali: wiceprezydent Tarnowa - Krystyna Latała, posłowie Józef Rojek i Michał Wojtkiewicz, starosta tarnowski Roman Łucarz, dyrektorzy Wydziałów Edukacji Bogumiła Porębska i Kazimierz Koprowski, radni miejscy.
    Po wystąpieniach gości kolejne fragmenty epopei narodowej czytali przewodniczący największych Komisji Zakładowych i dawni legendarni działacze Związku: m.in.Henryk ŁabędĽ, Romuald Jewuła, Roman Bulanda, Antoni Lis.
Całość spotkania prowadził Piotr Dziża. Wydarzenie to wpisywało się w cykl tarnowskich obchodów Święta Niepodległości.
       
 

Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf
Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf
Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf
Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf

 

 

 

Kraków, 6 listopada 2013 r.

Komunikat Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność”

Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” pozytywnie przyjęło informację ZG ZNP o przystąpieniu do akcji protestacyjnej.

Działając razem, czy też osobno, przyświeca nam jeden cel jakim jest ratowanie polskiej oświaty przed nieudolnymi i szkodliwymi „reformami”, które uderzają w jakość kształcenia i status zawodu nauczyciela.

Podjęcie przez ZNP decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej traktujemy jako włączenie się w działania prowadzone przez NSZZ „Solidarność”.

Może kolejna pikieta, tym razem organizowana przez ZNP, przypomni postulaty kierowane do MEN podczas protestu Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 12 września br.

W słusznej sprawie jaką jest ratowanie polskiej oświaty powinniśmy kierować się zasadą solidarności, mając na uwadze wspólnotę celów.

Za Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

                  

Agata Łyko             Katarzyna Ryblewska Marewicz        Zbigniew Świerczek

Komunikat SORM - plik do pobrania

 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W OBRONIE POLSKIEJ OŚWIATY  I  USTAWY KARTA NAUCZYCIELA

1)  Wdrożono szeroką kampanię informacyjną dotyczącą proponowanych przez MEN, niekorzystnych dla nauczycieli

i mogących obniżyć jakość edukacji zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty. Opracowana została prezentacja i specjalne Biuletyny Informacyjne przekazane do szkół i placówek.

2) W Komisjach Międzyzakładowych i placówkach oświatowych odbyły się zebrania informacyjno – konsultacyjne.

3) Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przygotowała  i przekazała do Sekcji Krajowej Oświaty

i Wychowania NSZZ „Solidarność” uwagi do projektu zmian w Ustawie Karta Nauczyciela, opiniując negatywnie propozycje MEN.

4) Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowała projekt MEN dotyczący zmian w ustawie Karta Nauczyciela. 

5) 12 września br. w Warszawie odbyła się pikieta NSZZ „Solidarność” przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, podczas której, kolejny raz przedstawiono problemy z jakimi zmaga się polska oświata:

                                     - Szkodliwe zmiany podstawy programowej.

                                   - Likwidacja szkół. Prywatyzacja oświaty.

                                   - Brak rzeczywistego dialogu społecznego.

                                   - Masowe zwolnienia pracowników oświaty.

                                   - Obniżanie jakości kształcenia.

                                   - Niedofinansowanie oświaty.

                                   - Wyzbywanie się odpowiedzialności państwa za oświatę.

                                   - Obowiązkowe posyłanie 6-latków do nieprzygotowanych szkół.

                                   - Drogie podręczniki.

                                     - Odstępowanie od wychowania historyczno – patriotycznego.

          Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa w swym wystąpieniu poruszył problem niekorzystnych dla nauczycieli propozycji zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i zaapelował do MEN o wycofanie szkodliwych propozycji. Podkreślił, że przez ostatnie 15 lat polska oświata pozostaje w stanie ciągłej „reformy”, której efektem jest chaos, nadmierna biurokracja i obniżenie jakości kształcenia.

<!--[if !supportLists]-->6)   <!--[endif]-->14 września br. miała miejsce w Warszawie ogólnozwiązkowa manifestacja; jednym z jej tematów była sytuacja w oświacie (przemówienie Przewodniczącego KK Piotra Dudy).

<!--[if !supportLists]-->7)   <!--[endif]-->Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wysłała do wszystkich parlamentarzystów z terenu woj. małopolskiego list w obronie Karty Nauczyciela.

<!--[if !supportLists]-->8)   <!--[endif]--> Zaplanowano wizyty delegacji związkowych w biurach poselskich na terenie Małopolski.

Takie działania prowadzone są przez NSZZ „Solidarność”  w całej Polsce.

Za Prezydium  SORM NSZZ „Solidarność”

Agata Łyko       Zbigniew Świerczek          Katarzyna Ryblewska - Marewicz

 

 

KONFERENCJA OŚWIATOWA W SZYMBARKU    

              W dniach 18 i 19  paĽdziernika 2013r. w Ośrodku Konferencyjno - Wystawienniczym "Kasztel w Szymbarku" , odbyła się wyjazdowa Rada Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Konferencja została przygotowana przy współpracy Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"  w Krakowie  i Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Gorlicach  oraz Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach. Tematem  Konferencji było : "Finansowanie  oświaty i kultury; stan  obecny i prognoza potrzeb na lata następne".
             W  Konferencji  brali udział przedstawiciele samorządów powiatu  gorlickiego. Stronę  Związkową "S" reprezentował pan  Ryszard Proksa - Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"  w Gdańsku, pani Agata Łyko - Przewodnicząca Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Krakowie, pan Zbigniew Świerczek - Z-ca Przewodniczącej SORM "S" w Krakowie , pani Małgorzata Hotloś - Przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Gorlicach. 
W Konferencji wziął udział również pan Henryk ŁabędĽ -  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie 
           Sprawy stanu i rozwoju  kultury  oraz jej finansowania reprezentował pan Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach. 
           Ze strony samorządowej udział wzięli : Starosta Powiatu Gorlickiego - pan Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Miasta Gorlice - pan Witold Kochan, Wójt Gminy Gorlice - pan Ryszard Guzik, Wójt Gminy Ropa - pan Jan Morańda, Sekretarz Gminy Sękowa - pani Zofia Rowińska, Kierownik Wydziału Oświaty , Kultury i Sportu Miasta Gorlice- pan Aleksander Augustyn, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim - pan Miron Michniak.            
           Zaproszonych  Gości powitali  kolejno : pan Zdzisław Thol - Dyrektor  Muzeum, pani Agata Łyko - Przewodnicząca SORM "S" oraz pani Małgorzata Hotloś - Przewodnicząca MKPOiW "S".
          Na wstępie Konferencji słowo wstępne , dot.  obrad  Konferencji  ,  wygłosił  pan Ryszard Proksa - Przewodniczący SKOiW "S", po czym dokonał wręczenia wyróżnionym nauczycielom , związkowcom "S",  Odznak  Związkowych - Złotych i Srebrnych.
          W następnej  kolejności  kol. Małgorzata Hotloś  dokonała omówienia treści i zakresu informacji jakie poszczególne Jednostki samorządu terytorialnego przesłały do Organizatora Konferencji. 
           W dyskusji , w której wzięli udział Przedstawiciele samorządów , przewijał się głównie problem niskich nakładów  finansowych
co utrudnia realizację priorytetowych celów dotyczących m.in. finansowania szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gorlickim - problem ten zwrócił uwagę Starosta Powiatu Gorlickiego. Zagadnienie celowości przyznawania  tzw. "dodatku wyrównawczego" przeanalizował w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gorlice.
          Na duże  obciążenie finansowe , z tytułu  prowadzenia   szkół  - zwłaszcza szkół małych ,  wiejskich -  zwrócili  uwagę  przedstawiciele Gminy Sękowa  oraz Gminy Uście Gorlickie. Według samorządowców dobrym  rozwiązaniem tej sytuacji byłoby pozyskiwanie  środków unijnych.  
Przedstawiciele władz lokalnych zwrócili również uwagę, że niekiedy  jedynym sposobem utrzymania  szkół jest przekazanie ich lokalnym stowarzyszeniom lub fundacjom. 
              Wszyscy uczestnicy panelu  dyskusyjnego wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach konieczność utrzymania dotychczasowej sieci szkół - m.in. ze względu na ich  podstawowe znaczenie w integrowaniu społeczności lokalnej oraz funkcję kulturotwórczą.
          Dyrektor Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w swoim wystąpieniu dokonał omówienia stanu kultury , jej specyfiki i szczególnych wymagań  dotyczących utrzymania dziedzictwa kulturowego - nie tylko globalnie ( w dużych aglomeracjach) ale również  z punktu widzenia potrzeb lokalnych. Przy tym  przedstawił z jakimi trudnościami  zmaga się  polska kultura - z wskazaniem na potrzeby lokalne kultury. 
           Przedstawiciele  strony Związkowej "S" na  czele z  Panem Przewodniczącym Ryszardem Proksą wypowiedzieli się w kontekście prowadzonej dyskusji dotyczącej finansowania oświaty podkreślając fakt zbyt niskich nakładów finansowych ( na  utrzymanie oświaty) w stosunku do PKB. Pan Przewodniczący R. Proksa  zwrócił uwagę istnienie niepotrzebnych antagonizmów  ,  jaki występują  między stroną związkową  a władzami samorządowymi  w sprawach  oświatowych. Określił również adresata uwag ( Ministerstwo Oświaty) do którego swoje uwagi powinny zgłaszać  samorządy terytorialne. 
         W końcowej części pierwszego dnia  Konferencji głos zabrał Z-ca Przewodniczącego ZRM "S" - pan Henryk ŁabędĽ , dziękując zebranym za ciekawą i merytoryczną  dyskusję podczas Konferencji. W swoim  wystąpieniu  podkreślił potrzebę dialogu  społecznego , jego  odbudowy. 
         W zakończeniu pierwszego  dnia obrad zostały sformułowane i przyjęte , przez  uczestników  obrad , wnioski Konferencji. 
         Drugi dzień   Konferencji był  dniem  muzealnym, zwiedzano zabytki Ziemi  Gorlickiej.  
        Uczestnicy  Konferencji, z udziałem  pana Przewodniczącego  R. Proksy  , zwiedzali  : Kasztel  w Szymbarku - dawną XVI. wieczną  siedzibę  rodu Gładyszów  i  "Zagrodę  Maziarską" w Łosiu ; a  następnie  : Cmentarz  Wojskowy z I. wojny światowej znajdujący się w Łużnej - Pustki , gdzie uczczono pamięć poległych , uroczyście  złożono   kwiaty  oraz  zapalono znicz. Z Łużnej  powrócono  do Szymbarku , gdzie  nastąpiło podsumowanie  Konferencji. 
 
Monika  Jachymiak
Małgorzata  Hotloś 
 

 

Na zakończenie konferencji zostały odczytane wnioski :

1. MEN przekazując do realizacji Jednostkom Samorządu Terytorialnego zadania oświatowe,

winno przekazywać środki z budżetu państwa na poziomie w pełni zabezpieczającym ich wykonanie.

2. Subwencja oświatowa przekazywana do JST realnie maleje.

3. Wystąpić do rządu i MEN o zmianę  przepisów określających zasady naliczania subwencji oświatowej, tak by skorygować wagi w stosunku do wprowadzanych zmian i potrzeb jst.

4.Wystapic do MEN o przeprowadzenie  korekty wag w algorytmie subwencji oświatowej

w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez skorelowanie wprowadzonych standardów edukacyjnych w zakresie kształcenia i przeprowadzania egzaminów zawodowych z ich rzeczywistymi kosztami.

5. Wypracować model wspomagania podmiotów prowadzących  małe placówki oświatowe

( do 25 uczniów).

6. Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu w zakresie kultury poprzez otaczanie opieką

i odrestaurowywanie lokalnych zabytków.

7. Nie przenosić na grunt polski rozwiązań, które się nie sprawdziły w Europie Zachodniej

np. centralizacji dóbr kultury.

 Fotorelacja z Konferencji - Portal ABC Gorlice

 

 Szkoły niegotowe na sześciolatków.

Najwyższa Izba Kontroli kwestionuje przygotowanie szkół na przyjęcie najmłodszych dzieci - informuje "Rzeczpospolita".

"Opublikowany komunikat z kontroli przeprowadzonej przez Izbę jest dla resortu edukacji, który przekonuje do wysyłania 6-latków do szkół, miażdżący" - pisze gazeta.

Wynika z niego, że ze sprawdzonych w ubiegłym roku placówek zaledwie 12,5 proc. spełniało wymagane warunki. W blisko 80 proc. stwierdzono naruszenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny, blisko 60 proc. nie zapewniało młodszym uczniom miejsca zabaw, ponad 56 proc. nie spełniało wymogów opieki świetlicowej, a połowa - zalecanych wymagań dla sal lekcyjnych.

NIK wytyka też ministerstwu, że nie podjęło w pełni skutecznych działań wspierających gminy w przygotowaniu szkół do reformy obniżającej wiek szkolny.

Ponadto NIK kwestionuje politykę informacyjną MEN dotyczącą reformy, a także częste zmiany prawa, które ją reguluje. To zdaniem Izby doprowadziło do obniżenia akceptacji rodziców dla zmian. Izba wskazuje, że przed jej wprowadzeniem MEN powinno ustalić standardy pracy szkół z 6-latkami oraz opracować programy ich wsparcia, by przygotowały się do opieki nad najmłodszymi dziećmi - informuje "Rzeczpospolita".

 

Na podstawie Rzeczpospolita/INTERIA.PL

 

Święto Edukacji Narodowej

(14.10.2012)

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Drodzy przyjaciele z oświatowej „Solidarności”, Nauczyciele, wykładowcy, pracownicy naukowi i wszyscy pracownicy polskiej Oświaty.

Składam Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, tak z pracy, jak i w Waszym prywatnym życiu. Aby zawód, a raczej misja, czy nawet służba na rzecz rozwoju naszych dzieci była dla Was Ľródłem nie tylko satysfakcji, ale miała również wymierny efekt w postaci godziwych wynagrodzeń i warunków pracy.

Szczególnie w tych trudnych czasach, życzę Wam wytrwałości w walce o swoje prawa pracownicze, o wyższy poziom finansowania polskiego szkolnictwa oraz przywrócenia mu właściwej roli, która z roku na rok jest przez polityków systematycznie degradowana.

W tej walce zawsze mogliście i możecie liczyć na „Solidarność”. Musimy być razem.

Kryzys demograficzny i gospodarczy, który przez polityków jest wykorzystywany do ograniczania nakładów na oświatę i naukę, a nawet do likwidowania szkół, jest tak naprawdę  ogromną szansą na poprawę jakości polskiej edukacji. Na mniejsze klasy, lepsze warunki nauki, dodatkowe zajęcia. Ale do tego potrzeba mądrej władzy wsłuchującej się w głos swoich obywateli.

Czy skorzystamy z tej szansy, zależy tylko od nas. Musimy wspólnie o to walczyć.

 

Piotr Duda 

 

 

Spotkanie członków Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Nowym Sączu z posłem Sławomirem Kłosowskim.

Likwidację gimnazjów 8 powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum zapowiedział poseł Sławomir Kłosowski (PiS), wiceprzewodniczący sejmowej komisji oświaty, na spotkaniu w Nowym Sączu z nauczycielami zrzeszonymi w Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność ”.

Parlamentarzysta z Opola, typowany na ministra oświaty w rządzie PiS po ewentualnym zwycięstwie wyborczym tej partii (Kłosowski pełnił w przeszłości funkcję kuratora opolskiego i wiceministra oświaty w rządzie Jarosława Kaczyńskiego), przedstawił w Sączu zarys rewolucyjnych wprost zmian w systemie oświaty. – Państwo jesteście pierwszymi, którym ten dokument ujawniam – stwierdził.
Program zakłada w punkcie pierwszym przywrócenie odpowiedzialności państwa za edukację młodego pokolenia. Ma temu służyć przede wszystkim wzrost nadzoru kuratoryjnego nad szkołami i rozszerzenie prerogatyw kuratora oświaty, wyłączonego z administracji zespolonej wojewody. W koncepcji PiS kuratorowi będzie między innymi przysługiwało prawo weta wiążącego do uchwał rad gminnych o likwidacji szkoły.
PiS chce wprowadzić nowy ustrój szkoły, co by się równało powrotowi do stanu sprzed reformy oświaty w 1999 roku: 8-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie szkoły zawodowe, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-letnie liceum i 3-letnie technikum uzupełniające.
Kolejnym punktem w programie oświatowym największej partii opozycyjnej jest przywrócenie szkole funkcje wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej, dalej - nadanie wyższej rangi nauczaniu historii i wychowania patriotycznego, odbudowa szkolnictwa zawodowego, zatrzymanie niekontrolowanego procesu likwidacji szkół, odbiurokratyzowanie szkół, pracy dyrektora i nauczycieli, uporządkowanie programu nauczania i rynku podręczników szkolnych i systemu egzaminacyjnego (złamanie dyktatu wydawców podręczników, nauczyciel wybierałby tylko spośród dwóch podręczników).
PiS chce także wzmocnić ochronę nauczycieli, poprzez nadania im statusu urzędnika służby cywilnej, tak samo przewiduje kolejny stopień awansu zawodowego dla nauczycieli dyplomowanych i rezygnację z oceny pracy nauczycieli przy pomocy ankietowania rodziców i dzieci.
Sławomir Kłosowski szeroko rozwijał poszczególne punkty programu, wychodząc od stwierdzenia, że pod rządami koalicji PO-PSL polska szkoła znalazła się w głębokim kryzysie. – Czego się nie dotkną, to chaos goni chaos – diagnozował.
PiS zamierza wprowadzić w ramach subwencji oświatowej, „subwencję wyrównawczą” dla najbiedniejszych gmin, które z powodów finansowych obecnie masowo zamykają małe, wiejskie szkoły. Kłosowski poinformował, że w ostatnim czasie zlikwidowano 2900 szkół w kraju, w 800 przypadkach gminy zignorowały weto kuratora. Według posła pracę straciło nie 7 tysięcy nauczycieli, jak się oficjalnie podaje, lecz co najmniej drugie tyle, gdyż nie wlicza się utraty przez pedagogów różnych ćwiartek i połówek etatu.
- Szkolnictwo zawodowe rozłożono na łopatki, bo w pewnym momencie uznano, że każdy musi mieć maturę i nagle zabrakło stolarzy, murarzy, hydraulików – mówił Kłosowski, podkreślając, że gdy PiS wróci do władzy, to jedyne co ocaleje z obecnego systemu oświaty to egzaminy zewnętrze (egzamin końcowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalny i dojrzałości), gdyż to się sprawdziło.
Poseł skarżył się, że wszystkie projekty ustaw oświatowych, zgłaszane przez opozycje, są w Sejmie odrzucane w pierwszym czytaniu. Ten sam los spotyka również projekty obywatelskie, podpisane przez tysiące Polaków, jak np. wniesiony przez rodziców projekt ustawy blokujący obowiązkową naukę sześciolatków. Zdaniem Kłosowskiego poziom i arogancji buty koalicji rządzącej „osiągnął Himalaje”.
                                                                                                            
                                                                                                                 
Gość z Opola wyraził również swój pogląd na ideologię gender, wdzierającą się już nie tylko na wyższe uczelnie, ale również do podstawówek, a nawet przedszkoli.
- Państwo pewno słyszeli – mówił - o poradniku zawierającym zapisy teorii gender, który był podpisany przez panią pełnomocnik do spraw równego statusu i zaakceptowany przez panią minister Szumilas. Myśmy wokół tego zrobili naprawdę grube zamieszanie, bo to jest totalne nieporozumienie, żeby promować antywychowawczą, pseudonaukową teorię gender w szkołach, aby namawiać nauczycieli do tego, aby bron Boże nie zmuszali licealistów, gimnazjalistów, bo też już tańczą poloneza - żeby na balu tańczył chłopiec z dziewczyną, bo inaczej jest dyskryminacja.
Kłosowski powiedział, że gdyby z „takimi bzdurami, tylko w drugą stronę” wystąpił PiS podczas swoich dwuletnich rządów, to media by go „rozjechały”, tymczasem zapadła cisza.
- Czy ktoś z państwo słyszał, żeby w TVN 24, w jakimś programie prześmiewczym, ktoś wypowiedział na ten temat jakąkolwiek opinie, albo jakiś dziennikarz spróbował zahaczyć ten temat? – pytał. – Zadając w Sejmie pytanie, nazwałem tego typu wydawnictwa i zachowanie pani Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego taktowania – zachowaniem heterofobicznym. Z takimi rzeczami niestety mamy do czynienia. I śmiesznie, i strasznie…
- Dzięki Bogu, że mamy mądrych, rozsądnych i rozumiejących wagę sprawy wychowania nauczycieli. Bo gdyby ci nauczyciele nie trzymali edukacji, to skóra mi cierpnie, co by się wydarzyło – dodał.
Na koniec Kłosowski doradzał sądeckim nauczycielom, aby ani na krok nie ustąpili w sprawie w Karcie Nauczyciela. – Nie podejmujcie żadnych rozmów o zmianach w Karcie Nauczyciela – mówił parlamentarzysta, sugerując, że ZNP prowadzi w tej kwestii dwuznaczną grę, gdyz szykuje sie koalicja PO-SLD.  
Sądeccy nauczycieli spod znaku Solidarności przyjęli wystąpienie posła Sławomira Kłosowskiego oklaskami. Spotkanie prowadziła Maria Gorzula , przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu.

Zródło: portal Sądeczanin.info

 

 

Protest w Warszawie, przemówienie Piotra Dudy - materiał video.

14 września w Warszawie trzy wielkie pochody wyruszyły z różnych miejsc stolicy. Spotkały się na rondzie de Gaulle’a. Według danych organizatorów w manifestacji uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

 

Materiał video z protestów w Warszawie

Przemówienie Piotra Dudy

 

 

Rządowe Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela /proces legislacyjny/

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/157500

Dni Protestu - komunikat

Szanowni Państwo,
Lekceważenie przez rząd postulatów NSZZ „Solidarność” dotyczących wieku emerytalnego, płacy minimalnej czy wprowadzenia tzw. elastycznego czasu pracy zmusza nas do radykalnych działań. Dlatego też w dniach 11-14 września br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność” wspierana przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Będziemy domagać się m.in.:

1. Wycofania się ze szkodliwych społecznie zmian dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego i tzw. elastycznych form zatrudnienia.
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
7. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

Od naszej postawy, zaangażowania a przede wszystkim licznego uczestnictwa zależeć będzie efekt naszego protestu. Dlatego apelujemy do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” o deklarację udziału w dniach protestu. Tylko nasza zdecydowana postawa może zmusić rządzących do wycofania się ze szkodliwych dla pracowników rozwiązań. Wierzę, że zwyciężymy!

W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
Przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek

Dzień Solidarności i Wolności

W dniu 31 sierpnia br. odbędą się obchody Dnia Solidarności i Wolności, w 33. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. O godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie, następnie uczestnicy i poczty sztandarowe przemaszerują pod Krzyż Katyński. Tradycyjnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Serdecznie zapraszamy!


Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu Drukuj

Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. Równocześnie, aby m.in. zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.


KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW w dniu 21 sierpnia 2013 r.

„Solidarność” oświatowa przygotowuje się do wzięcia udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych w Warszawie w dniach 11-14 września br. przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Rada Sekcji Krajowej apeluje do struktur NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych o bardzo liczny udział związkowców w tych protestach. „S” oświatowa podczas wrześniowych „Dni Protestu” wyrazi swoje niezadowolenie z polityki edukacyjnej Rządu PO-PSL.  Sekcja Krajowa domaga się  większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli   do wcześniejszych emerytur.


MEN przewiduje, że w tym roku pracę straci ponad 6,8 tys. z ponad 560 tys. nauczycieli. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła ok. 7 tys.
Resort dodaje, że dane o faktycznej liczbie zwolnionych nauczycieli będą znane póĽną jesienią.

- W tym roku przewiduje się zwolnienie z powodu całkowitej likwidacji szkół albo zmian organizacyjnych w szkołach ok. 6872 nauczycieli (1,2 proc. spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy).

W ubiegłym roku według takich samych deklaracji przewidywano zwolnienie ok. 7 tys. nauczycieli (1.25 proc), co potwierdziło się we wrześniu 2012 r. - poinformowało PAP biuro prasowe MEN powołując się na deklaracje dyrektorów szkół z 31 marca br.

Resort podkreślił, że dane o faktycznej liczbie zwolnionych nauczycieli będą znane póĽną jesienią bieżącego roku.Podobne dane pod koniec lipca przedstawił w Sejmie wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski. Przypomniał, że w ubiegłym roku w marcu zgodnie z deklaracjami dyrektorów szkoły wypowiedzenia miało otrzymać 7,3 tys. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy; dane te potwierdziły się w ciągu roku szkolnego 2012/2013. Poinformował przy tym, że w tym roku z deklaracji dyrektorów wynika, że pracę straci 6,8 tys. nauczycieli, czyli mniej niż przed rokiem.

- Nie wszystkie wypowiedzenia jakie otrzymali nauczyciele oznaczają, że będą oni od września bez pracy, część z tych nauczycieli (...) przejdzie na emeryturę, niektórzy z nich otrzymają pracę w szkołach niepublicznych, będą też tacy, którzy po zakończeniu naboru uczniów wrócą do szkół, gdy okaże się, że klas będzie więcej niż pierwotnie zakładano - powiedział wiceminister. Przytoczył dane demograficzne, z których wynika, że w 2006 r. na prawie 650 tys. nauczycieli - 112 tys. to byli nauczyciele niepełnozatrudnieni, rok póĽniej było ich 116 tys., w kolejnych latach liczba to rosła i osiągnęła: w 2008 r. - 122 tys., w 2009 r. - 121 tys., w 2010 - 123 tys., a na dzień 30 września 2012 r. - 130 tys. Jednocześnie jak mówił od 2006 r., liczba uczniów w systemie edukacji zmniejszyła się o ponad milion. "Skala nauczycieli niepełnozatrudnionych, nie jest proporcjonalna do liczby uczniów" - zaznaczył.

Krzyżanowski przypomniał, że obecnie w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez samorządy pracuje 567 218 nauczycieli, zwalniani w tym roku stanowią 1,2 proc. ogółu.

Wyliczał, że na 6,8 tys. zwalnianych w tym roku, 997 to nauczyciele uczący w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych pracę straci - 516 nauczycieli, w przedszkolach - 105, w szkołach podstawowych - 1640, w zespołach szkół i placówek oświatowych - 3247, w zakładach kształcenia nauczycieli i kolegiach - 164 osoby, w pozostałych typach placówek - 204. Większość z nich - 5121 nauczycieli - to osoby pracujące w miastach. (PAP)

 SERWIS SAM. PAP

 

Dodatki wyrównawcze dla nauczycieli - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wypłata dodatków wyrównawczych dla nauczycieli przez samorządy jest zgodna z Konstytucją.

Dodatki wypłacane są przez samorząd terytorialny, w sytuacji gdy w ciągu roku kalendarzowego na wynagrodzenia przeznacza się mniej, niż wynika to ze wartości minimalnego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela.

Wiceprezydent Krakowa ds. edukacji złożyła dymisję.

Materiał TVP Kraków - link

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski o dymisji - TVP Kraków link

 

Państwo będzie dotowało edukację przedszkolną

Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o systemie oświaty.

 

Dotowanie edukacji przedszkolnej ma zmniejszyć opłaty wnoszone przez rodziców oraz pomóc rozwijać sieć przedszkoli.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września tego roku opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. punktów przedszkolnych.

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę.

W nowelizacji zapisano, że na obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację. Dostaną ją na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu spędza ono w przedszkolu. Dotacja na jedno dziecko (w wieku 2,5-6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł. W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna).

Od 1 września 2015 r. do programu "przedszkole za złotówkę" będą mogły przystąpić także przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

(PAP)

 

 

Czas pracy i warunki pracy nauczycieli - raport IBE 

 

Wreszcie poznaliśmy raport IBE z badania czasu i warunków pracy nauczycieli.

W trakcie seminarium w IBE w Warszawie 7 czerwca br. dyrektor tej placówki prof. M. Federowicz omówił raport z badania czasu i warunków pracy nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MEN ( niestety nie było nikogo z kierownictwa resortu), korporacji samorządowych, związków zawodowych i środowiska naukowego. Na wstępie dyr. Federowicz podziękował związkom zawodowym za zainicjowanie tego badania  i współpracę na etapie przygotowawczym. Przypominamy, że jako pierwszy, postulat zbadania rzeczywistego czasu pracy nauczycieli zgłosił wiele lat temu na posiedzeniu Komisji Trójstronnej ówczesny przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność” Stefan Kubowicz. Następnie precyzyjnie omówiono zastosowaną  w tym badaniu metodologię. Badanie miało 4 recenzentów. Jeden z nich prof. Henryk Domański uczestniczył w spotkaniu.

Jest to bardzo istotne, bowiem jeszcze przed opublikowaniem raportu pojawiły się w mediach wypowiedzi dyskredytujące wynik badania właśnie ze względu   na metodologię.  Taki pogląd wygłosił były minister edukacji prof. Wittbrodt, który jak usłyszeliśmy nie kontaktował się w tej sprawie z IBE. Prof. Domański dobitnie podkreślił, że zastosowano trafną metodologię, dzięki której uzyskano wiarygodne informacje.  Raport  liczący 115 stron dostarcza bardzo wielu informacji nie tylko o czasie i warunkach pracy  nauczycieli ale także o nich jako grupie zawodowej. Dyrektor IBE zastrzegł, że nie było celem badania podanie – jak to określił –  „magicznej liczby” , choć są świadomi takiego społecznego oczekiwania. Ta „magiczna liczba” pojawiła się w raporcie to 46 godzin i 40 minut. Można ją oczywiście różnie interpretować. Dane uzyskane w trakcie tego badania będą w IBE poddawane dalszej wnikliwej analizie. Prof. Federowicz zwrócił się o nadsyłanie uwag i wniosków, które będą efektem lektury raportu.

My również zachęcamy do uważnej lektury i podzielenia się z nami refleksjami. Już pobieżne poznanie raportu pozwala stwierdzić, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, zyskaliśmy ważny, naukowy argument do merytorycznej debaty o czasie  i warunkach pracy nauczycieli.

 

Raport IBE - plik do pobrania

 

 

 

“Niech troska przyjaciół przyniesie pocieszenie,

A czułe wspomnienia ukoją zbolałe serce”

 

                                                                                                        Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

                                                                                                                                 naszej koleżanki

                                                                                                                        śp. Krystyny Jarczewskiej

                                                                                          Członkini Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ” Solidarność”

                                                                                                         oraz członkini Zespołu Szkolnictwa Artystycznego

                                                                                       W tych trudnych chwilach jesteśmy myślami i modlitwą z Rodziną Zmarłej

 

                                 

                                                                                                                              Wyrazy wsp