Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

AKTUALNOŚCI


czwartek, 22 września 2016r


WAŻNE  !!!!

 

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że na mocy art. 1 pkt. 5) lit. a) w zw. z art. 13 pkt. 1) Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.668, z dniem 1 września 2016 r. zmianie uległo brzmienie art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U.2016.1379.

 

Wskazana zmiana dotyczy uchylenia z dniem 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów – zajęć opisanych w art. 42 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj.:


a)  w przypadku nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych - obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,


b) w przypadku nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej - obowiązku prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godzin w tygodniu
 

W związku z wyżej wskazaną nowelizacją brak jest obecnie podstawy prawnej do zobowiązywania nauczyciela do prowadzenia zajęć w godzinach dodatkowych tak, jak odbywało się to na gruncie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne.

 

Wobec otrzymywania licznych sygnałów od nauczycieli co do prób narzucania im po dniu 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, Małopolski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie mu wszelkich takich przypadków, celem podjęcia czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym kierowania zawiadomień do właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 pkt. 5) Kodeksu pracy.

 

czwartek, 22 2016r.

 

 

                                                                      

        ,, Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić…’’       

 

 

 

W  dniu 21  września  2016  roku  zmarła

MARIA KALINOWSKA

 

Przewodnicząca

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty

NSZZ ,, Solidarność’’ w Zakopanem.

 

 

Rodzinie i Najbliższym   szczere wyrazy współczucia składają

                                                                          

 Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty

                                      NSZZ ,, Solidarność’’ Regionu Małopolskiego

 

                                                                  oraz

 

Koleżanki i Koledzy z

Sekcji Oświaty NSZZ „S” Regionu Małopolskiego

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                      

      


                                                                          

 

                                                             

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


poniedziałek, 19 września 2016r.

Konferencja prasowa Ministra Edukacji Anny Zalewskiej - 16.09.2016.
Projekt ustawy prawo oświatowe.


materiały z konferencji


czwartek, 25 sierpnia2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Nowy rok szkolny, zgodnie z założeniami programowych zmian, ma być ostatnim dla funkcjonowania systemu edukacji w obecnym kształcie.

Minister Edukacji Narodowej - Pani Anna Zalewska, zapowiedziała reformę ustroju szkolnego, reformę programową oraz reformę szkolnictwa zawodowego.

Wszystko więc wskazuje na to, że będzie to rok decydujący o kształcie polskiej oświaty na wiele następnych lat. Znamy zarys proponowanych przekształceń, teraz czekamy na projekty aktów prawnych i skierowanie ich do konsultacji społecznych.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ  Pracowników Oświaty stoi na stanowisku, że to właśnie wynik tych konsultacji winien zdecydować o ostatecznym kształcie wprowadzanych zmian. Tylko pełna społeczna akceptacja proponowanych rozwiązań, gwarantuje prawdziwie dobrą zmianę.

Jako związek zawodowy SOLIDARNOŚĆ, reprezentujemy interesy pracowników zatrudnionych w oświacie, w tym szczególnie te, które związane są z obroną i zachowaniem miejsc pracy i właśnie o miejsca pracy będziemy się stanowczo upominać, szczególnie w kontekście proponowanych zmian w ustroju szkolnym. Równolegle nasz związek prowadzi  rozmowy na temat stworzeniem programu osłonowego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Priorytetem dla oświatowej „S” zawsze było i pozostaje działanie na rzecz rozwoju oświaty oraz wysokiego poziomu kształcenia i wychowania.

Szanowni Państwo,

Na zakończenie pragnę złożyć życzenia spokojnej pracy bez zbędnej biurokracji. Wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Regionu Małopolskiego


 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską

22 sierpnia 2016 r.

 

Strony ustaliły formułę cyklicznych, dwustronnych spotkań. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. Prezydium KSOiW podkreśliło potrzebę uzgodnienia  pakietów osłonowych  dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tracących pracę. Prezydium wyraziło także zaniepokojenie  brakiem propozycji  znaczących podwyżek  w oświacie.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa zwrócił uwagę na potrzebę częstszych roboczych spotkań dwustronnych. Ustalono, że spotkania będą odbywały się przynajmniej jeden raz na miesiąc.   

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje niektórych rozwiązań reformy ustroju szkolnego:

- wygaszane gimnazja  mają być przekształcane w okresie pięciu lat albo w ośmioletnie szkoły podstawowe,  albo w czteroletnie licea,

- zmniejszeniu ulegną obwody szkolne i liczebność uczniów w oddziałach klasowych,

- sieć szkół ma być uzgadniana z kuratorami oświaty.

Członkowie Prezydium wyrazili obawę o utratę miejsc pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przedstawili kilka propozycji elementów osłonowych, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę   i wydłużenie stanu nieczynnego. Minister Zalewska podkreślała,  że w wyniku reformy ustroju szkolnego nie powinno dochodzić do utraty miejsc pracy przez nauczycieli, a zmniejszenie zatrudnienia w ciągu ostatnich 7 lat o ok. 45 tys. było  spowodowane niżem  demograficznym.  Jednym z elementów zabezpieczających przed utratą pracy ma być ograniczenie godzin ponadwymiarowych (wygospodarowane w ten sposób etaty będą przydzielane nauczycielom gimnazjów). Przez kuratoria oświaty ma zostać stworzona baza danych nauczycieli. Przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor szkoły podstawowej, liceum lub innej szkoły (placówki) będzie miał obowiązek wystąpienia do Kuratora Oświaty z zapytaniem,  czy na liście Kuratora nie znajdują się nauczyciele zagrożeni utratą pracy. W pierwszej kolejności będą zatrudniani nauczyciele znajdujący się w bazie kuratoryjnej.

Prezydium KSOiW w dalszym ciągu podejmuje działania w celu zawarcia z rządem RP  pakietu osłonowego  dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zagrożonych utratą pracy. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się także przywrócenia zapisu o obligatoryjnym opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół przez związki zawodowe oraz wzmocnienia roli kuratora oświaty w zatwierdzaniu tych arkuszy.

Prezydium KSOiW kolejny raz upomniało się o podwyżki w oświacie. Minister Anna Zalewska stwierdziła, że rozmowy na  temat wynagrodzeń odbędą się  na forum Rady Dialogu Społecznego, w zespole branżowym ds. oświaty.

Członkowie Prezydium wyrazili niezadowolenie ze zmienionych zapisów odnośnie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, które ograniczają rolę związków zawodowych  i nie realizują wcześniej proponowanego wzmocnienia nadzoru pedagogicznego. Prezydium zaproponowało  zmianę tych zapisów.

W celu poprawy sytuacji w szkołach przyszpitalnych członkowie Prezydium złożyli wniosek, aby zorganizować spotkanie NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

Następne spotkanie minister Zalewskiej z Prezydium KSOiW odbędzie się 5 września br.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Ewa Roszyk, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski 

Kalendarium zmian w prawie - Wrzesień 2016

Choć prawdziwa rewolucja w oświacie czeka nas dopiero za trzy lata, rok szkolny 2016/2017 także przyniesie ze sobą ważne dla funkcjonowania szkół zmiany. Pożegnamy się m.in. z "godzinami karcianymi" i sprawdzianem szóstoklasisty.

Znikają "godziny karciane"

Od 1 września 2016 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która znosi obowiązek świadczenia tzw. godzin karcianych - prowadzenia dwóch lub jednej( szkoły ponad gimnazjalne) dodatkowych godzin zajęć ponad pensum. Przepisy wzbudziły pewne wątpliwości, ponieważ według związków zawodowych nadal pozwalają na przydzielanie nauczycielom godzin bez dodatkowej zapłaty. MEN precyzuje jednak, że takie działania organów prowadzących będą uznane za niezgodne z prawem.

 Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Ta sama ustawa ureguluje postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli - dookreśli m.in. zasady wybierania członków komisji dyscyplinarnych oraz wprowadzono możliwość ich odwołania przed upływem kadencji w sytuacji, gdy nie wykonują swoich obowiązków bądź ich zachowanie nie przystaje do pełnionej funkcji.

Szóstoklasista nie napisze sprawdzianu

Od 1 września 2016 r. obowiązuje również nowela ustawy o systemie oświaty, która likwiduje sprawdzian szóstoklasistów. Wprowadza także możliwość zakwestionowania wyników egzaminu maturalnego. Maturzyści będą mogli odwołać się także od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej. Sprawę rozpatrzy Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składające się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów z danej dziedziny.

Zmiany w dotowaniu szkół niepublicznych

Ustawa zmienia również zasady dotowania placówek niepublicznych, precyzując podstawę wyliczania dotacji oraz określając zasady wzajemnych rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego.

Organ prowadzący straci część kompetencji

Ta sama nowelizacja odbiera organom prowadzącym część uprawnień związanych z nadzorowaniem szkół. To kurator oświaty będzie opiniował arkusze organizacyjne placówek oświatowych, będzie miał również mniejszy wpływ na wybór dyrektora szkoły.

Szkoła nie zatrudni po licencjacie

W nowym roku szkolnym zwiększają się wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom - nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych (uczący przedmiotów ogólnokształcących), placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a także logopedzi i pedagodzy szkolni będą musieli legitymować się dyplomem magistra.

Oceny z religii i etyki znajdą się na świadectwie

Uczeń, który uczęszcza zarówno na religię, jak i na etykę, otrzyma na świadectwie oceny z obu tych przedmiotów. Obie wliczać się też będą do średniej. Takie zmiany wprowadzą dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które wejdą w życie 1 września 2016 r.

Nauka pisania wraca do zerówek

Od września obowiązuje również podstawie programowej wychowania przedszkolnego uwzględniono umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych jako umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Nowelizacja dostosuje również wymagania do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.

Od nowego roku szkolnego dane w SIO na nowych zasadach

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej określa termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w placówkach doskonalenia nauczycieli.

Odstępuje się także od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach.

Po zmianach zniknie obowiązek gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Doprecyzowano także katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela.

Konkurs na dyrektora

Wchodzące w życie z dniem 1 września 2016 r. zmiany dotyczą m.in. zapisu art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. W myśl nowych uregulowań, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Przepis ten nie pozostawia więc kwestii dokonania wyboru kandydata swobodnemu uznaniu organu prowadzącego. Z dniem 1 września 2016 r. wybór ten musi zostać dokonany w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Kolejne zmiany dotyczą składu komisji konkursowej. Według nowych rozwiązań komisja konkursowa powoływana będzie w następującym składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Nowelizacja nie zmieniła warunków, które musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły – w tym wymagań co do stopnia oceny, którą musi legitymować się kandydat.

Od dnia 1 września 2016 r. dodany art. 5 ust. 7 pkt 5 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty będzie stanowił, że czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki wykonuje organ prowadzący, a w jego imieniu działa odpowiednio: odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

 

Zmiany w sposobie kształcenia zawodowego

Zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia i egzaminowania, powołanie II-stopniowej szkoły branżowej, utworzenie Centrów Kształcenia Praktycznego w każdym powiecie oraz Korpusu Fachowców i Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Pierwsze zmiany wejść mają w życie w roku szkolnym 2017/2018.

Kształcenie zawodowe odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy

Z ukazujących się dotychczas informacji o planowanych zmianach w systemie kształcenia zawodowego wynika, że podstawowym ich celem jest dostosowanie struktury szkolnictwa i programów nauczania do zapotrzebowania rynku pracy. Cel ten MEN chce osiągnąć m.in. poprzez:- udoskonalenie systemu doradztwa zawodowego, - coroczne opinie dot. wprowadzenia i kontynuowania kształcenia w danym zawodzie, - badania zapotrzebowania rynku pracy, - powołanie „Korpusu Fachowców” oraz Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej.

Nauczyciele obecnie zatrudnieni w gimnazjach będą niezbędni do prowadzenia zajęć w szkołach nowego systemu

Nauczyciele obecnie zatrudnieni w gimnazjach będą niezbędni do prowadzenia zajęć w szkołach nowego systemu - pisze sekretarz stanu w MEN Teresa Wargocka w odpowiedzi na interpelację poselską.

Planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia liczby uczniów, a wyłącznie zmianie ulegnie miejsce kontynuacji nauki, w związku z czym nauczyciele obecnie zatrudnieni w gimnazjach będą niezbędni do prowadzenia zajęć w szkołach nowego systemu. W Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane zostaną przepisy, które będą chroniły miejsca pracy nauczycieli - zapewnia przedstawicielka resortu oświaty.

Jak objaśnia sekretarz stanu, w najbliższym czasie przygotowane będą projekty zmian w ustawie o systemie oświaty i zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego, a tym samym aktów wykonawczych do ustaw - w tym dotyczące m.in. ustroju szkolnego, etapów wprowadzania zmian, ramowych planów nauczania, programów nauczania. Proponowane szczegółowe zmiany mają być następnie poddane dalszym konsultacjom społecznym i uzgodnieniom.

Wzmocnienie roli doradcy metodycznego

MEN chce lepiej wykorzystywać potencjał nauczycieli. Dlatego reforma edukacji ma położyć nacisk na rolę doradcy metodycznego, który pomoże pedagogom zaplanować ścieżkę kariery.

Propozycja zmian zostanie poddana pod uzgodnienia ze związkami zawodowymi i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Na organizację doradztwa metodycznego trafi 20 proc. pieniędzy wyodrębnionych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Doradcy metodyczni mają odgrywać kluczową rolę w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, pomagając im zaplanować ścieżkę kariery, a gdy to niezbędne, przekwalifikować się, by znaleźć zatrudnienie na innym stanowisku.

"Opieka doradcy metodycznego, przygotowanego zawodowo do wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli byłaby korzystnym uzupełnieniem obecnych rozwiązań polegających na wyznaczaniu przez dyrektora szkoły opiekuna stażu dla nauczyciela podejmującego procedury awansu zawodowego. " - podkreśla MEN w opisie założeń reformy.
piątek, 5 sierpnia 2016r. 

„..Wierzę , że nie gaśnie w śmierci

Żadna myśl i czyn serdeczny.

Ci, co odwołani wcześniej,

Nas wprowadzą w żywot wieczny...”


J. Szczawiński  „Wierzę w świętych obcowanie”

 

Dzisiaj towarzyszymy myślą i modlitwą w ostatniej ziemskiej drodze


Znalezione obrazy dla zapytania nekrolog. gif

Księdzu Kardynałowi


Franciszkowi Macharskiemu


Na zawsze pozostanie w naszej  pamięci jako człowiek skromny i o wrażliwym sercu, zawsze blisko ludzi – w chwilach wielkiej radości i smutku.

Niezłomny patriota w najtrudniejszych czasach, który wspierał SOLIDARNOŚĆ w drodze do odzyskania naszej wolności.


Będzie nam Go brakować


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 


        

Ogólnopolska 79 Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę


 

Ogólnopolska 79 Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę przebiegała pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Trwający Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka stał się okazją do pokazania miłosierdzia w misji nauczyciela i wychowawcy również podczas tegorocznej pielgrzymki. Tradycją stało się, że po zakończeniu roku szkolnego polscy nauczyciele przybywają na Jasną Górę, by dziękować za miniony rok i prosić Matkę Najświętszą o spokojne wakacje. Na tegoroczne spotkanie, w dniach 1-2 lipca, przybyło kilka tys. osób. Wśród nich również grupa pielgrzymów z Krakowa zrzeszonych w Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

W sobotę, 2 lipca pod jasnogórskim Szczytem od samego rana trwały modlitwy zgromadzonych licznie nauczycieli. Wspólnie odmówiono różaniec. Wysłuchano również wykładu pt. „Miłosierdzie w misji współczesnego nauczyciela” ks. dr hab. Adama Maja Cor. prof. KUL. Po wykładzie zabrzmiał koncert scholi Chorus Angelorum z Oroński

Słowa powitania w imieniu ojców paulinów wypowiedział o. Mieczysław Polak, podprzeor sanktuarium. Mówił: „Dziękujemy wam, że przez waszą nauczycielską, pedagogiczną służbę uczniowie rozwijają i umacniają w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna. Z tego miejsca pragniemy sięgnąć pamięcią do naszych lat szkolnych i  podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom, których Pan Bóg postawił na naszych drogach życia”. 

Centralnym punktem pielgrzymki była odprawiona w południe Msza św. pod przewodnictwem nowego duszpasterza bp Piotra Turzyńskiego, delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. 

W swej homilii bp Piotr Turzyński mówił: „Kochani nauczyciele trzeba odkryć ten fundament, żeby być nauczycielem trzeba najpierw zbudować z Bożą pomocą siebie samego, trzeba być człowiekiem, trzeba być chrześcijaninem, a tu nie ma ograniczeń, bo Pan Jezus powiedział: ‘doskonali bądźcie, jak doskonały jest Ojciec wasz Niebieski’. To jest wezwanie do tego, by coraz bardziej się stawać, by nie stanąć, by pomyśleć, że mogę jeszcze lepiej, mogę bardziej kochać, mogę lepiej pracować, mogę bardziej ufać.

O godz. 15.00 pielgrzymi uczestniczyli w rozważaniach Drogi Krzyżowej na jasnogórskich Wałach. Nasi krakowscy pielgrzymi wzmocnieni wiarą i siła płynącą z jasnogórskiego Szczytu żegnali Częstochowę z mocnym postanowieniem powrotu za rok w liczniejszym gronie, by wziąć udział w jubileuszowej 80 Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców.

Jolanta Zawistowicz

              
                           
                                                   


                                                                                                                                                                                                    

wtorek, 5 lipca 2016 r


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

 

Redakcja "Przeglądu Oświatowego" wysyła pierwszy numer "Biuletynu Informacyjnego".

Kolejne numery będą pojawiały się zawsze wtedy, gdy będzie działo się coś ważnego w oświacie.

 

Z poważaniem

Redakcja

 

BIULETYN

INFORMACYJNY Nr 1 czerwiec 2016 r.

Przegląd Oświatowy 

WIELKIE ZMIANY W SYSTEMIE SZKOLNYM

 
Znalezione obrazy dla zapytania anna zalewska

Ośmioletnia szkoła powszechna, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe – to zmiany, które zapowiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska 27 czerwca w Toruniu.

Podczas konferencji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, zorganizowanej przez MEN i Prezydenta Torunia , minister Anna Zalewska podsumowała ogólnopolska debatę na temat przyszłości edukacji i zaprezentowała kierunki zmian, które będą stopniowo wprowadzane od 2017 roku.

 

Zmiana ustroju szkolnego

 

Ośmioletnia szkoła powszechna będzie składała się z poziomu podstawowego, obejmującego edukacje wczesnoszkolna w klasach I-IV i poziomu gimnazjalnego w klasach V-VIII. Po szkole powszechnej uczniowie będą mogli wybrać czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub szkołę branżowa, która zastąpi dzisiejszą zasadniczą szkołę zawodowa. Pierwszym rocznikiem, który zostanie objęty reforma, będą uczniowie, którzy 1 września 2017 r. rozpoczną naukę w klasie I szkoły powszechnej, czyli tegoroczne sześciolatki. Poza pierwszoklasistami nowa podstawa programowa w roku szkolnym 2017/2018 zostaną objęci także siódmoklasiści.

 

Podstawy programowe

 

Podstawy programowe maja uwzględniać  następujące kierunki zmian. Uczeń powinien dobrze znać literaturę, historię i dlatego m.in. będzie zwiększona liczba godzin na naukę historii. Uczniowie maja uczyć się języków obcych przez kontynuacje. Szkoła ma propagować aktywność fizyczna i zdrowy styl życia, m.in. w ramach SKS. W każdej szkole ma być szerokopasmowy Internet, uczniowie maja uczyć się programowania.

 

Małe szkoły

 

MEN zapowiada ratowanie małych szkół.

 

Szkolnictwo zawodowe

 

Minister zapowiedziała tworzenie dwustopniowej szkoły branżowej, wzmocnienie roli Centrów Kształcenia Praktycznego, powołanie „Korpusu Fachowców”, czyli specjalistów ze szkół i przedsiębiorstw, utworzenie Funduszu Edukacji Zawodowej.

W edukacji zawodowej stopniowo będzie wprowadzany system dualny kształcenia, polegający na współpracy szkoły z przedsiębiorcami, np. przedsiębiorcy będą brali udział w przygotowywaniu programów nauczania. Uczeń będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w szkole oraz u pracodawcy.

 

Szkolnictwo specjalistyczne

 

W ramach kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w szkołach specjalistycznych – przewiduje się m.in. wprowadzenie diagnozy funkcjonalnej jako podstawy wsparcia dziecka z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, a w dalszej perspektywie określenie katalogu świadczeń i usług edukacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia.

 

Egzaminy i sprawdziany

 

Podczas konferencji zapowiedziano m.in.: rezygnacje ze sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej, możliwość  fotografowania pracy egzaminacyjnej przez ucznia w czasie procedury odwołania, „wyjście” egzaminów zawodowych ze szkół.


środa 29 czerwca 2016r.

Stanowisko

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

ws. przedstawionych przez minister Annę Zalewską założeń dotyczących zmian
w polskiej oświacie

 

 

Zdaniem członków Prezydium  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawione przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską na konferencji w Toruniu „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” założenia zmian oświatowych budzą wielki niepokój i obawę o utratę miejsc pracy przez pracowników oświaty. Brak przedstawienia szczegółów proponowanych zmian pogłębia obawy środowiska o jakość polskiej edukacji.

Oczekujemy konkretnych informacji i zapisów dotyczących przede wszystkim podstawy programowej, wskazania źródeł finansowania proponowanych zmian i gwarancji utrzymania zatrudnienia.

Nie wierzymy, że deklarowana przez minister Zalewską likwidacja gimnazjów przez wygaszanie nie spowoduje utraty miejsc pracy.

Nasz sprzeciw budzi w dalszym ciągu brak konkretnych informacji dotyczących regulacji wynagrodzeń  w oświacie. 

 

w imieniu Prezydium KSOiW NSZZ  „Solidarność”:

Danuta Utrata

Zbigniew Świerczek

 

czwartek, 23 czerwca 2016r.


Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2015/2016, rozpoczyna się okres urlopów, a dla uczniów wakacje - czas zasłużonego wypoczynku po wielu miesiącach wytężonej pracy.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsług , a także uczniom, życzę by tegoroczne wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne słońca. Niech każdy dzień będzie pełen fantastycznych wrażeń, związanych z możliwością poznawania najpiękniejszych zakątków naszej Ojczyzny. Wędrówki szlakami górskimi, wypoczynek nad jeziorami , czy nad morzem, niech będzie wytchnieniem od codzienności, pozwoli wzmocnić więzy rodzinne i towarzyskie, a przede wszystkim odbuduje Wasze siły fizyczne i duchowe oraz  naładuje „pozytywną energią” na nowy rok szkolny.W imieniu Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”,

Życzę udanego wypoczynku.

Agata Łyko

Przewodnicząca  SORM


środa, 22 czerwca 2016r.

DEBATA OŚWIATOWA W KRAKOWIE:

Sytuacja szkół szpitalnych w Polsce – potrzeba zmian warunkiem prawidłowego funkcjonowania      Jedna z kluczowych placówek szkolnictwa szpitalnego w Małopolsce,  Zespół Szkół Specjalnych  nr 3 w Krakowie była gospodarzem Debaty Oświatowej w sprawie szkolnictwa szpitalnego w Polsce. Debata odbyła się w dniu 17.06.2016 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
Z inicjatywy Małopolskiej Solidarności Oświatowej i pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty  zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów około pięćdziesięciu placówek szpitalnych, sanatoryjnych i sądowych z terenu całej Polski.  W spotkaniu wzięło udział liczne grono zaproszonych gości na czele z Małopolskim Kuratorem Oświaty – Barbarą Nowak, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego - Dorotą Skwarek oraz przedstawicielami NSZZ “Solidarność”. Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” reprezentował Roman Laskowski, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” reprezentował Przewodniczący Wojciech Grzeszek, a Sekcję Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” – Przewodnicząca Agata Łyko.

      Specyficzne środowisko, w jakim  funkcjonują szkoły szpitalne oraz dzieci przewlekłe chore, jako pomiot oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych pedagogów,  tworzy dobry klimat do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaspokaja ich potrzeby społeczne, intelektualne i psychiczne. Szkoła szpitalna stanowi czynnik terapeutyczny, leczniczy, odciąża od nadmiernego  wysiłku i jednocześnie nie pozwala dziecku być biernym, osamotnionym, często przestraszonym pacjentem.

      Tak więc jest to ważny  element systemu edukacji, a jakże często nieznany nie tylko szerokiemu środowisku, ale  również władzom ministerialnym i samorządowym, które to winny precyzyjnie nakreślać ramy prawne i organizacyjne tych placówek,  a niestety tego nie robią.  W związku z tym inicjatywa zwołania konferencji, celem odbycia debaty oświatowej na temat stanu szkolnictwa szpitalnego i perspektyw jego właściwego rozwoju jest nie do przecenienia.

       Spotkanie prowadziła Dyrektor ZSS nr 3 w Krakowie  – Alicja Szmuc-Jaskot, a dyskusję animowała Dyrektor ZSS nr 2 – Małgorzata Brzeska. Na  początek zabrał głos dr Maciej Kowalczyk – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, czyli placówki na terenie której działa Zespół Szkół Specjalnych nr 3.  Pan dyrektor  witając tak licznie przybyłych gości, przypomniał, że zarówno szkoła jak i szpital od 50 lat funkcjonują na terenie Krakowa i stwierdził, iż “Należy pamiętać, że szkoła szpitalna, to nie tylko nauka , ale również terapia”.  Z kolei Dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie dr  Stanisław Stępniewski zauważył,  że “Szkoła szpitalna to namiastka normalności pozaszpitalnej -  trochę domu, trochę szkoły”.

      Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak deklarując wsparcie dla szkół szpitalnych, również u władz ministerialnych, podała informacje o krokach jakie podjęła kierując do MEN pismo z propozycjami rozwiązań  problemów jakie dotykają szkolnictwo szpitalne, przekazując zebranym deklarację minister Anny Zalewskiej dotyczącą gotowości do zajęcia się problematyką szkół szpitalnych oraz poparcie  na forum Sejmu przez Wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Pani Kurator , kończąc swoje wystąpienie powiedziała zwracając się do nauczycieli i wychowawców szkół szpitalnych: “Jesteście pięknymi ludźmi i jestem pełna podziwu dla Was i Waszej pracy”.

     Współorganizator debaty Przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” – Agata Łyko swoją wypowiedź rozpoczęła od dygresji: “Jeśli pani Kurator obiecała, że będzie w natarciu na MEN, to niech się ministerstwo pilnuje, ponieważ pani Kurator zawsze słowa dotrzymuje”. Przewodnicząca w swym wystąpieniu przywołała dane ministerialne z 2001 r. przygotowane dla ówczesnego Wiceministra Edukacji Narodowej  Wojciecha Książka o kształceniu dzieci w zakładach  opieki zdrowotnej. Z informacji tej wynika, że w roku 2000  przy zakładach opieki zdrowotnej funkcjonowało 113 szkół, w których czasowo obowiązek szkolny spełniało 14 369 uczniów (średnia w miesiącu),  a zatrudnionych było łącznie 1879 nauczycieli i wychowawców. Z kolei w 14 szkołach zorganizowanych przy zakładach lecznictwa uzdrowiskowego spełniało obowiązek 4920 uczniów (średnia w miesiącu), a zatrudnionych było  1227 nauczycieli i wychowawców. Z przytoczonych danych wynika, że na przestrzeni ostatnich 15 lat przestało istnieć około 50% szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Szukając przyczyn takiego stanu,  Agata Łyko wskazała na likwidacje niektórych zakładów opieki zdrowotnej czy też poszczególnych oddziałów w tych zakładach, zmniejszenie liczby pacjentów, jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się szukanie oszczędności. Zachęcając do dyskusji Przewodnicząca Agata Łyko zadała szereg kluczowych pytań m.in.:

·         Jaka jest rola i znaczenie placówek szpitalnych i sanatoryjnych?

·         Gdzie jest ich miejsce w systemie oświaty i w oparciu o jakie przepisy powinny funkcjonować, tak,  by uwzględniona została ich specyfika?

·         Jakie standardy powinny obowiązywać  w  szkołach funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej?

·         Jak i na jakim poziomie powinny być one finansowane?

Na koniec swojego wystąpienia Przewodnicząca zadeklarowała pomoc i wsparcie ze strony NSZZ “Solidarność” w działaniach na rzecz młodych pacjentów będących równocześnie uczestnikami procesu edukacyjnego.

        Znaczenie edukacji  w szkołach szpitalnych celnie ujęła w swym wystąpieniu Ordynator Oddziału Onkologii i Hematologii  Instytutu Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Krakowie  - dr Angelina Moryl-Bujakowska mówiąc: “Nauka daje naszym dzieciom perspektywę na dalsze życie, podnosi wolę do walki z chorobą, a nauczyciele to przedstawiciele świata “ zza szyby” , świata szkoły do której oni wrócą”. Nieco z innej perspektywy wypowiadała się  Ordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci Młodzieży w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Ludwika -  dr J. Boroń-Zyss twierdząc, że “Leczenie psychiatryczne nie jest możliwe bez szkoły szpitalnej,  gdyż współpraca z nauczycielami jest bezcenna w procesie diagnozowania i leczenia psychiatrycznego dzieci, może przynieść  dziecku zdrowie i daje szansę na powrót do szkoły macierzystej”.

        Tak więc nie do przecenienia zdaje się rola terapeutyczna  jaką pełni szkoła szpitalna.

       Wprowadzając do dyskusji Dyrektor Małgorzata Brzeska zwróciła uwagę na złożoność rzeczywistości  formalno-prawnej  w jakiej funkcjonuje szkolnictwo w zakładach opieki zdrowotnej, a także na fakt, że aktualne przepisy prawa absolutnie nie przystają do rzeczywistości i wymogów jakim mają sprostać te placówki.

        Dyskusja, która była żywa i owocna, zaangażowała niemal wszystkich uczestników debaty z terenu całego kraju, z placówek  szpitalnych, sanatoryjnych i sądowych, prowadzonych przez różne podmioty. Padło szereg uwag i wniosków do dalszej pracy nad przebudową szkolnictwa szpitalnego.

        Zebrani dyrektorzy w celu uporządkowania listy i doprecyzowania tych wniosków wyłonili spośród swego grona zespół do spraw zmian  w szkolnictwie szpitalnym, sanatoryjnym i sądowym, w skład którego weszło sześciu dyrektorów kierujących placówkami edukacyjnymi we wszystkich rodzajach zakładów opieki zdrowotnej i sądowej. Zespół zobowiązał się do działań na rzecz tego typu placówek i zredagowania wniosków  do odpowiednich podmiotów ministerialnych.

        Po zakończonej dyskusji głos zabrał przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarnosć” – Roman Laskowski, który podziękował za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym spotkaniu i wsłuchania się w głos środowiska szkół szpitalnych. Zadeklarował  również wsparcie dla  jego inicjatyw nie tylko w  KSOiW NSZZ “Solidarność”, ale również podczas spotkań  w MEN.

         Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” ze zrozumieniem i niepokojem odniósł się do poruszanych problemów i zobowiązał do przedstawienia  tak istotnych problemów  w strukturach Samorządu Województwa Małopolskiego oraz  u Wicemarszałka Sejmu, a także  zadeklarował  mediacje w strukturach rządowych.

        To była pierwsza ale mamy nadzieję, że nie ostatnia debata oświatowa poświęcona problemom szkolnictwa szpitalnego. Stała się ona przykładem cennej inicjatywy ze strony środowiska nauczycielskiego i NSZZ  “Solidarność” na rzecz ważnych i niezbędnych zmian w polskiej edukacji.

                                                                                                                                          Jolanta Zawistowicz

                                                                                                                   Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego

                                                                                                                                        NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" poniedziałek, 23 maja 2016r.


KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej- 19 maja 2016 r.

Minister edukacji Anna Zalewska będzie gościem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. W ramach Dialogu Społecznego powstanie specjalny zespół ds. edukacji. MEN oświadcza, że nie ma podstaw prawnych, aby zmuszać nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

 Pełna treść komunikatu

czwartek, 21 kwietnia 2016r.


SOLIDARNOŚĆ OŚWIATOWA KRYTYCZNIE O NOWELIZACJI  KN dot. art.42 , CZYLI LIKWIDACJI GODZIN KARCIANYCH


NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty krytycznie odniosła się do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącego  tzw. „godzin karcianych”. Brak jednoznacznego zapisu , naszym zdaniem, wprowadzi do szkół bałagan związany z możliwością niekorzystnej dla nauczycieli interpretacji nowych przepisów dot. art.42 ust 2, Zdaniem związkowców Sejm powinien dokonać jednoznacznej wykładni tego zapisu, aby nie pozostawił on pola do nadinterpretacji niezgodnej z  intencjami ustawodawcy.


stanowisko  SKOiW


 wtorek,22 marca 2016r.


„Już Zbawiciel, Jezus żyje

On, co za nas życie dał

Już Go grobu moc nie kryje

Jak powiedział, zmartwychwstał”.

 

 

 

Niech radosne
Alleluja
będzie dla Was ostoją zwycięskiej
miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,
a radość serca
w czasie zasłużonego odpoczynku.

          

Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświatowej Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

http://www.interferie.pl/_thumb/350x0x90/img/barbarka/offers/interferie_wielkanoc-nad-morzem.jpghttp://www.interferie.pl/_thumb/350x0x90/img/barbarka/offers/interferie_wielkanoc-nad-morzem.jpg

                                                                               

        

 poniedziałek, 14 marca 2016r.


BARBARA NOWAK OFICJALNIE POWOŁANA NA STANOWISKO MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


W dniu dzisiejszym tj.14 marca br Barbara Nowak. została oficjalnie powołana na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświata. W rozmowie z LoveKraków.pl nowa kurator tłumaczy, na czym skupi się w swojej nowej pracy. W  wypowiedzi podkreśliła,  konieczność  odbiurokratyzowania pracy pedagogów, tak aby „przywrócić nauczyciela uczniom”. Z pozycji samorządowca, zadeklarowała również swoją współpracę z  Katarzyną Król, wiceprezydentem ds. edukacji w celu ustanowienia „funkcjonalnej i dobrej sieci szkół”, która zapewni  należyty poziom kształcenia i wychowania młodego pokolenia. W krótkim wywiadzie powiedziała  mam wyrobione zdanie co do funkcjonowania szkół, ale generalnie – znając wszystkie szkoły – wiem, że każda ma swoją mocną stronę, jest czymś wyjątkowym w swoim środowisku i wiem, że trzeba te mocne strony uwypuklać. Nie jestem za tym, aby panowała negatywna rywalizacja. Trzeba mówić o tym co jest dobre i co można osiągać, a nie skłócać.”

Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie zawodowe-nauczyciela i dyrektora szkoły oraz samorządowe, a przede wszystkim dobra znajomość realiów krakowskiego i małopolskiego środowiska oświatowego, będą cennymi atutami w realizacji ambitnych zadań jakie czekają w najbliższym czasie Małopolską Kurator Oświaty.


Więcej:  http://lovekrakow.pl/TRWAJĄ PRACE  W SEJMIE NAD NOWELIZACJĄ KARTY NAUCZYCIELA


Sejmowe komisje: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej poparły projekt noweli Karty nauczyciela likwidującej tzw. godziny karciane oraz zmieniającej zasady postępowania dyscyplinarnego wobec pedagogów.

Godziny karciane mają zostać zlikwidowane od 1 września 2016 r. Likwidację ich zapowiedziała w expose premier Beata Szydło. Zaproponowany w rządowym projekcie zapis likwidujący godziny jest powrotem do zapisu, który był przed ich wprowadzeniem.

Argumentując za likwidacją godzin karcianych powołano się na badania Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych, z których - jak mówiła - wynika, że "godziny karciane nie spełniły swojego zadania".

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od początku negowała zasadność wprowadzenia w/w godzin i takie stanowisko zaprezentowała na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych. W opinii do projektu ustawy KSOiW NSZZ „Solidarność” zaproponowała, aby z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela wykreślić słowa: „w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”, gdyż mogłoby to prowadzić do nakłaniania nauczycieli do nieodpłatnego prowadzenia takich zajęć. NSZZ „Solidarność” proponuje pozostawić jedynie zapis art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w brzmieniu: „2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.”

Nowelizacja doda również przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Duże zmiany ustawa wprowadzi w kwestii postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Po wejściu w życie zmian wymóg niekaralności dotyczył będzie wszystkich nauczycieli. Powstanie również rejestr pedagogów ukaranych dyscyplinarnie. Wpis o ukaraniu będzie obejmował: dane identyfikujące nauczyciela, dane dotyczące komisji orzekającej oraz informacje dotyczące orzeczonej kary. Informacja będzie udzielana na podobnych zasadach, które przewidziano dla Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązkowo występować będzie o nią osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Dostęp do rejestru uzyskają jednak również: policja, prokuratura, komisje dyscyplinarne

Nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dot. czasu pracy nauczycieli, które miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. oraz przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty, które weszłyby życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

komunikat KSOiW

 

 

poniedziałek, 29 lutego 2016r.


SPOTKANI PREZYDIUM SORM Z NOWO WYBRANĄ  MAŁOPOLSKĄ KURATOR OŚWIATY

W dniu dzisiejszym tj. 29 lutego br.  odbyło się pierwsze  spotkanie  Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego z   Panią Barbarą Nowak, która wygrała konkurs na Małopolskiego  Kuratora Oświaty.  Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło bieżącej problematyki oświatowej. Poruszono temat projektowanych zmian w KN, a zwłaszcza doprecyzowania zapisów dotyczących art.42, a także ujednolicenia pensum dydaktycznego logopedów, pedagogów i psychologów. W trakcie rozmowy strona związkowa poruszyła również kwestię przywrócenia  doradców metodycznych w krakowskim systemie oświaty. Podczas dyskusji odniesiono się również do zagadnienia opiniowania arkuszy organizacyjnych przez związkowe zawodowe, w powiązaniu ze zbliżającym się ruchem kadrowym oraz niepokojącymi praktykami jakie zdarzają się w niektórych szkołach. Zwrócono również uwagę na możliwe problemy jakie mogą się pojawić w związku z  wydłużonym terminarzem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W tematyce spotkania nie zabrakło również zagadnień dotychczasowego prowadzenia  polityki kadrowej w  naszym regionie. Przewodnicząca zebrania kol. Agata Łyko postulowała przywrócenie dawnego obyczaju regularnych spotkań  kuratora ze stroną związkową w celu systematycznego monitorowania aktualnych problemów małopolskiej edukacji  i środowiska nauczycielskiego. Spotkanie przebiegało w miłej i merytorycznej atmosferze, mamy nadzieję, że będzie to stała praktyka i zwiastun „DOBREJ ZMIANY” w małopolskiej oświacie.


czwartek, 25 lutego 2016r.


KONKURS NA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY


W Krakowie 25 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wygrała Pani Barbara Nowak.

Nowo wybrana Pani Kurator z zawodu jest nauczycielem historii, posiada również doświadczenie z zarządzania oświatą, gdyż przez wiele lat była dyrektorem krakowskiej szkoły. Pani Barbara Nowak znana jest również ze swojego zaangażowania i pracy w samorządzie krakowskim, bowiem od kilku kadencji  jest radną z ramienia PiS, a także od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa

Jako Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich – Barbara Nowak – niejednokrotnie podkreślała, że „zadaniem państwa jest dbałość o wykształcenie i wychowanie jego obywateli. Nauczyciel (ma nauczyć i być wzorem) i uczeń (nie klient, ale podmiot) to ludzie wolni. Doraźnie podejmowane akcje wychowawcze i opiekuńcze należy zastąpić oddziaływaniem systemowym. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne jest motywem przewodnim jej działalności społecznej i zawodowej. W 2012r. jednoznacznie opowiedziała się po stronie protestujących w obronie nauczania historii i okrojeniu jej  programu  w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wielokrotnie w minionych latach angażowała się w rozwiązywanie problemów krakowskiej edukacji, sprzeciwiała się planom likwidacyjnym  szkół oraz polityce oświatowej jaką prowadził UMK. Na jednej z konferencji powiedziała; „Edukacja, jest jedną z ostatnich dziedzin, na których należy oszczędzać. Odbieranie pieniędzy na edukację, zamykanie szkół, likwidowanie stołówek, likwidowanie miejsc pracy dla nauczycieli to działania szkodliwe, bardzo krótkowzroczne, za które w niedalekiej przyszłości wszyscy zapłacimy.  

Wierzymy, że doświadczenie zawodowe, dotychczasowa działalność społeczna w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Polskich oraz działalność w Radzie Miasta Krakowa, a także Komisji Edukacji, okażą się  cennymi atutami  w przyszłej pracy oraz pozwolą godnie i merytorycznie wypełniać obowiązki Małopolskiego Kuratora Oświaty .

W imieniu Sekcji  Oświatowej NSZZ „S” Regionu Małopolskiego,  składamy szczere i serdeczne gratulacje w związku z wygranym konkursem  oraz życzymy owocnej i pomyślnej pracy dla dobra małopolskiej oświaty i środowiska nauczycielskiego

Mapa drogowa zmian w oświacie MEN: Co drugi dzień konsultacje dotyczące edukacji. W czerwcu rozstrzygną się dalsze losy gimnazjów .

Do czerwca resort chce dyskutować z nauczycielami, rodzicami, akademikami, dyrektorami i samorządowcami o tym, jak powinna wyglądać polska edukacja. We wrześniu ma być gotowy projekt zupełnie nowej ustawy o oświacie.Przez ostatnie dwa miesiące do ministerstwa mogli się zgłaszać chętni do pracy nad zmianami w edukacji. Wpłynęło 2,5 tys. zgłoszeń, z czego urzędnicy wyłonili 1,8 tys. tych, których do współpracy faktycznie chcą zaprosić. Resort podzielił ich na grupy zajmujące się 16 tematami. Na warsztat mają pójść m.in.: wychowanie fizyczne, miejsce rodzica w szkole, nauczanie historii, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wychowanie przedszkolne, awans zawodowy nauczycieli czy system egzaminów zewnętrznych. Każda grupa będzie miała za zadanie opracować konkretne rozwiązania dotyczące tych dziedzin. Eksperci mają także pracować nad podstawami programowymi. Resort chce je napisać od nowa tak, by były bardziej elastyczne i skupiały się nie tylko, tak jak do tej pory, na matematyce, informacje i językach obcych, ale także edukacji polonistycznej i historycznej. Pomóc pracować nad mianami w edukacji mają także urzędnicy z Ministerstwa Rozwoju. Razem z MEN mają oni przygotować strategię dla szkolnictwa zawodowego.  Szkoły zawodowe staną się bardziej elastyczne, na etapie szkoły średniej uczeń ma mieć więcej możliwości, tak by np. przejść przez dwuletnią szkołę pozwalającą przygotować się do zawodu, a potem albo podjąć pracę, albo kształcić się dalej, wybierając określoną specjalizację. Jak zapowiedziała szefowa resortu, zmiany w szkołach zawodowych i liceach należy się spodziewać już w 2017 r. Eksperci zajmą się też lekturami szkolnymi. . Od marca do czerwca obędzie się 16 otwartych debat w województwach. W każdym przez urzędników został wybrany jeden z czterech wiodących tematów. W woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i łódzkim głównym wątkiem ma być bezpieczeństwo w szkole; w zachodniopomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i podkarpackim – finansowanie oświaty; w kujawsko-pomorskim, opolskim, mazowieckim i lubelskim – kształcenie zawodowe; a w lubuskim, podlaskim, śląskim i małopolskim – szkolnictwo specjalne. Jak zapowiedziała minister edukacji, efektem każdej z debat mają być konkretne propozycje rozwiązań ustawowych lub projekty rozporządzeń. Równolegle do wojewódzkich własne debaty będą prowadzić także kuratorzy oświaty (w lutym i marcu MEN wymieni wszystkich urzędników tego szczebla, na co pozwala podpisana w styczniu przez prezydenta nowelizacja ustawy o systemie oświaty). Mają być na nie zaproszeni nauczyciele i dyrektorzy szkół. Tematem ma być biurokracja – prelegenci mają przedstawić pomysły na to, jak odciążyć szkoły od wypełniania papierów. MEN chciałby także zaprosić do dyskusji akademików. Anna Zalewska zamierza zapytać rektorów uczelni o to, jakich absolwentów ci potrzebują. W czerwcu debaty mają być podsumowane przy współudziale Kancelarii Prezydenta. We wrześniu MEN chciałby pokazać projekt ustawy zmieniającej system edukacji. Celem jest także ujednolicenie ustawy o systemie oświaty tak, aby stała się przejrzystym aktem prawnym. W ciągu 24 lat obowiązywania jej przepisy były nowelizowane ponad 70 razy.

PLANOWANE PRZEZ MEN ZMIANY  W SYSTEMIE EDUKACJI  W ROKU 2016

1) Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela.

W dniu 8 stycznia 2016 r. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: 16 lutego 2016 r.

Zmiany dotyczą:

·         zniesienia od dnia 1 września 2016 r. obowiązku realizacji w dotychczasowej formule zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach
godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły. Nauczyciele w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy będą prowadzić zajęcia z uczniami, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole.  W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, proponuje się odejście od rejestrowania ich wymiaru, co jednocześnie odbiurokratyzuje pracę nauczycieli,

·         postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli, w tym jego usprawnienie, oraz wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. W rejestrze będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania. Rejestr będzie skutecznym narzędziem uniemożliwiającym zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub placówce nauczyciela ukaranego ww. karami. W ustawie zostaną określone również zasady wynagradzania członków komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców (obecnie bowiem brak jest regulacji w tym zakresie). Odpowiedzialność dyscyplinarna zostanie rozszerzona na wszystkich nauczycieli,

·         sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nada tytuł honorowy profesora oświaty,

·   rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu dotyczącego niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz wymogu nietoczenia się wobec nauczyciela postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnieniu Nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy będą zobligowani do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

2) Zmiany w ustawie o systemie oświaty:

Planowany termin skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych: do dnia 16 lutego 2016 r.

Zmiany dotyczą w szczególności:

·  zniesienia sprawdzianu, do którego obowiązkowo przystępują uczniowie VI klasy szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisji egzaminacyjnymi będzie udostępniać gimnazjom narzędzia diagnostyczne, z których każde gimnazjum będzie mogło skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Pozwoli to również szkołom, które zdecydują się skorzystać z narzędzi diagnostycznych, na dokonywanie pomiaru efektywności nauczania poprzez analizy EWD,

·  weryfikacji wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będzie miał prawo odwołać się od wyników ww. egzaminów do specjalnej komisji działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, składającej się z ekspertów zewnętrznych,

·  procedury zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w latach poprzednich i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej. Organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania językowego uczniów (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017) będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne, umożliwiające realizację programu nauczania. Koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

3) Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.

Natomiast w lutym rozpocznie się szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Analiza będzie prowadzona przy współudziale ok. 1100 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r.

Planuje się, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

 

4) Debata o systemie edukacji (luty - czerwiec 2016 r.) :

System oświaty stał się obiektem krytyki. Ze sposobu edukowania dzieci i młodzieży niezadowoleni są w zasadzie wszyscy: rodzice, uczniowie, nauczyciele, organy prowadzące szkoły. Zmiany jako wynik debaty stają się więc oczekiwane i mogą uzyskać poparcie społeczne. W debacie o systemie edukacji zasadniczymi kwestiami będą: ustrój szkolny - system szkolny, finansowanie oświaty, rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi, rola nauczyciela, rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

 

Po zakończeniu debaty o systemie edukacji przygotowany zostanie projekt zmian odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Planuje się, że projekt zmian w prawie oświatowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

 

 
 
 


wtorek,26 stycznia 2016r.


NIE BĘDZIE LIKWIDACJI SZKÓŁ W KRAKOWIE !


Na dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami Zastępca Prezydenta ds. edukacji Katarzyna Król, poinformowała, że Prezydent prof. Jacek Majchrowski postanowił wycofać wszystkie projekty uchwał likwidacyjnych szkół.

Decyzja Prezydenta Krakowa była podyktowana dwoma powodami. Po pierwsze, chodziło o wymogi formalne. – Ustawa narzuca termin przyjęcia uchwał do końca lutego. Gdyby znalazły się w porządku obrad kolejnej sesji, głosowanie nad nimi, z uwagi na tryb dwuczytaniowy, odbyłoby się już w marcu, czyli poza ustawowymi terminami – tłumaczyła Katarzyna Król.

Drugim powodem było stanowisko radnych w tej sprawie. - To Rada Miasta jest organem stanowiącym, który decyduje o przyszłości szkół, Prezydent Krakowa może jedynie proponować zmiany. Skoro radni ich nie chcą, nie widzimy powodu, aby niepotrzebnie niepokoić rodziców i tworzyć nerwową atmosferę wokół szkół – zaznaczyła Katarzyna Król.

Więcej wiadomości oraz przebieg konferencji prasowe z Zasępca Prezydenta ds. edukacji Katarzyną Król znajduje się na portalu Magiczny Kraków.

Kronika Krakowa 26.01.2016KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r.


Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty - to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Minister Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami reprezentatywnych central oświatowych związków zawodowych.

Rozmowy dotyczyły przygotowanej przez MEN nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom uzyskującym tytuł honorowy profesora oświaty.

Więcej wiadomości na ten temat na stronie : www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Pełna treść komunikatu ze spotkania w MEN: KOMUNIKAT z 21.01.2016                               
czwartek, 14 stycznia 2016r.


SOLIDARNOŚĆ BRONI KRAKOWSKICH SZKÓŁ.


Władze miasta zamierzają zlikwidować sześć gimnazjów, trzy licea, trzy szkoły zawodowe oraz trzy licea dla dorosłych. Głównie zagrożone są małe placówki. W likwidowanych lub włączanych w strukturę innych placówek szkołach zatrudnionych jest obecnie 157 nauczycieli na niespełna 115 etatach. Projektowane  zmian dotyczą również szkół podstawowych, magistrat planuje  przekształcić je w zespoły szkolno-przedszkolne. Zarówno dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice nie zgadzają się z projektami likwidacyjnymi. Teraz ruch należy do rady miasta, która może poprzeć lub powstrzymać zamknięcie krakowskich szkół. Urzędnikom zależ na czasie, gdyż aby proponowane zmiany w miejskiej sieci edukacyjnej mogły obowiązywać od przyszłego roku szkolnego, muszą być przegłosowane do końca lutego. Barbara Nowak, przewodnicząca Komisji Edukacji RMK, zwróciła uwagę, że do tej pory władze miasta nie przeprowadziły żadnego audytu dotyczącego sieci szkół oraz nie przedstawiły kryteriów wg których wytypowały szkoły do likwidacji. Dyskusyjna jest zwłaszcza kwestia zamknięcia gimnazjów, które wkrótce mogą stać się przedmiotem większej reformy planowanej przez MEN. Propozycje zmian:

Na konferencji prasowej, zwołanej 13 stycznia 2016r przez Panią dr Katarzynę Cięciak- wiceprezydent ds. edukacji, przedstawicie oświatowej „S” krytycznie odnieśli się do projektu magistratu. Nasi przedstawicie zwrócili uwagę na  utratę miejsc pracy przez nauczycieli oraz pracowników AiO , która jest nieuniknioną konsekwencją restrukturyzacją sieci szkół.

Likwidacja zawsze jest najgorszym rozwiązaniem. Przeniesienie nauczycieli i uczniów do będącej nawet w tym samym budynku innej placówki, to nie jest załatwienie sprawy, bo stosunek pracy nauczycieli ulegnie zmianie. Rozmowy z dyrektorami o zatrudnieniu nauczycieli ze szkół, które mają być likwidowane, to na razie pisanie palcem po wodzie, bo dopiero przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych szkoły okaże się komu praca zostanie zaproponowana, a komu nie – dodała Jolanta Zawistowicz z Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Małopolsce.


Kronika Krakowa 13.01.2016

sobota, 9 stycznia 2016r.


Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,

kto jeszcze mógł być z nami.

 

8 stycznia 2016r w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarła


Znalezione obrazy dla zapytania czarne motywy żałobne gif


śp Katarzyna Ryblewska – Marewicz


Wiceprzewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego,

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej  Pracowników Oświaty

Kraków-Śródmieście.


Odeszłaś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.

 

Mężowi oraz Rodzinie Zmarłej

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Przewodnicząc Sekcji Oświaty NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Regionu Małopolskiego

Agata Łyko

oraz

 Współpracownicy, Koleżanki i Koledzy


                                     

                                                                              

Uroczystości pogrzebowe oraz odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku odbędą się 18 stycznia 2016r o godzinie 13,00 na Cmentarzu Rakowickim


Znalezione obrazy dla zapytania nekrologi grafika
poniedziałek, 4 stycznia 2016r.


MEN ZAPRASZA DO GRUPY EKSPERTÓW DOBRYCH ZMIAN W EDUKACJI.


Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, pod koniec stycznia ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie zmian w systemie oświaty. Prace dotyczące zmiany podstawy programowej i programów nauczania będą przebiegały w grupach przedmiotowych.  Na stronach MEN opublikowana został wstępna lista ekspertów, lista nie jest zamknięta  i osoby, które chciałyby wejść w skład grupy mogą zgłosi swój udział  w pracach do 22 stycznia 2016r. przez stronę internetową  men.gov.pl.45 ROCZNICA WYDARZEŃ  GRUDNIA 1970 W GDYNI.


W dniach 16 i 17 grudnia przedstawiciele nauczycieli i uczniów z małopolskich szkół oraz Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia Grudnia'70.

W programie uroczystości zaplanowano przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, apel pamięci oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Grudnia'70 w Gdyni Stoczni.


Relacje z uroczystości znajdują się na stronach:

Informacje dnia z 16.XII.15r.  TV Trwam

retransmisja uroczystości z TV Trwamśroda, 23 grudnia 2015r.


Gdy przyszedł czas wybrany,

Czas Jego Narodzenia –

Jak oblubieniec z komnat

Przyszedł do swego stworzeni.

A Matka Jego wdzięczna,

Wybrana z wszech na świecie,

Położyła w żłóbeczku

Swe narodzone Dziecię.


Fragment pieśni „O Narodzeniu” św. Jan od Krzyża

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz

pełnego sukcesów osobistych i zawodowych

Nowego 2016 Roku.

Życzy.

      

       Przewodnicząca Sekcji Oświaty

 Regionu Małopolskiego

NSZZ "Solidarność"

Agata Łyko


Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie gify


 czwartek, 17 grudnia 2015r.


O zajęciach w przerwie świątecznej zdecyduje dyrektor szkoły.


 Minister edukacji Anna Zalewska podkreśla , że nauczyciele nie mają obowiązku pracować w czasie przerwy świątecznej. Ze względu jednak na to, że te dni nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego szkoła może – na wniosek rodziców – zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zasady organizacji tego rodzaju zajęć należą do decyzji dyrektora szkoły” – pisze szefowa MEN. „Mam nadzieję, że odpowiadając na potrzeby uczniów zorganizują Państwo zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie zimowej przerwy świątecznej” – dodaje. Anna Zalewska podziękowała także pracownikom szkół za ciężką pracę i złożyła im życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


 załącznik: treść listu Ministra Edukacji do Nauczycieli i Dyrektorów


Prace w MEN nad projektami zmian w edukacji.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała,  że obecnie w Sejmie rozpoczęto prace nad dwoma projektami dotyczącymi edukacji. Jednym z nich jest projekt  zmian ustawy o systemie oświaty m.in.  znoszący  obowiązek  wieku szkolnego  dla sześciolatków, a drugim projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  Minister zapewniła, że oba projekty są efektem szerokich konsultacji społecznych oraz poinformowała, że przygotowanie koncepcji Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz modernizacji krajowego systemu kwalifikacji trwało kilka lat. W trakcie prac szeroko je konsultowano.

Obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą ustroju szkolnego, minister edukacji podkreśliła, że wszelkie tego typu projekty będą poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. W styczniu upubliczniony zostanie harmonogram tych prac, w tym kalendarium zaplanowanych konsultacji społecznych dotyczących gimnazjów. W styczniu zostanie również przedstawiony projekt nowelizacji KN, zakładający likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016r.                                            
        

                               

              


                                          

                                         

                                                                                                  

   

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE  UOSO Z  DNIA 9 GRUDNIA 2015 r.


Do konsultacji społecznych trafił projekt  ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą m.in.:


  • Obowiązku szkolnego od 7 roku życia;

  • Obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie;

  • Prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia – na wniosek rodziców;
  • Przesunięcia terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w  przedszkola na 1.IX.2019r

  • Wzmocnienia roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i szkół. Przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego (kuratorium) w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jst

  • Powierzenia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty

 projekt uoso z 9 grudnia 2015r.


poniedziałek, 14 grudnia 2015r.


Komunikat Wspólny ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z panią Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej, 10.12.2015r

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z resortem edukacji.

Członkowie Prezydium KSOiW przedstawili stanowisko Związku w sprawie planowanej reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną sprawą dla „Solidarności” jest gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół wszystkich typów oraz dbałość o jakość edukacji.

Strony ustaliły, że pierwszoplanową sprawą są prace nad Nową Podstawą Programową. MEN podtrzymuje deklarację o szerokich konsultacjach i dialogu, w tym z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie ewentualnej zmiany ustroju szkolnego w Polsce.

Minister Anna Zalewska przedstawiła stan bieżących prac legislacyjnych dotyczących oświaty. Aktualnie MEN pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zakłada ona m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w zakresie sieci szkolnej i organizacji pracy szkół.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na szczegółowe ewidencjonowanie środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. KSOiW NSZZ „Solidarność” opowiada się za wypracowaniem jednolitych metod rozliczania środków na te zadania. Minister edukacji podziela zdanie NSZZ „Solidarność”, jednak w budżecie na 2016 r. nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Będą one przedmiotem dalszych prac resortu.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa poruszył problem niewykorzystania przez poprzednie kierownictwo MEN funduszu przeznaczonego na nagrody Ministra dla nauczycieli. Minister Zalewska zapewniła, że środki te w wysokości ok. 1 mln złotych zostaną wydane na nagrody dla nauczycieli do końca bieżącego roku.

Członkowie Prezydium KSOiW zwrócili się do pani minister o zajęcie stanowiska w sprawie czasu pracy nauczycieli podczas przerwy świątecznej. Pani minister wypowie się w tej sprawie. Ponadto przedstawiciele NSZZ „Solidarność” upomnieli się o przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podnieśli problem niskich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo –wychowawczych. Minister edukacji kolejny raz podkreśliła, że Karta Nauczyciela nie jest problemem, tylko wartością gwarantująca status społeczny zawodu nauczyciela.


Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 komunikat prasowy


poniedziałek, 23 listopada 2015r.


                                         OBRADY SKOiW - KALISZ 19, LISTOPADA  2015r.


Członkowie Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania obradowali w Kaliszu w dniu 19 listopada 2015r. W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących istotnych problemów środowiska oświatowego. Rada SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” pozytywnie odniosła się do zapowiedzi likwidacji „godzin karcianych” , wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz odbiurokratyzowania szkoły.  Podtrzymana również postulaty płacowe - podwyżek dla nauczycieli i pracowników AiO.  Związkowcy z oświatowej „S” z wielkim niepokojem odnieśli się do pomysłu zmiany ustroju szkolnego, podkreślając konieczność głębokiej analizy w tej sprawie oraz rzetelnego i merytorycznego dialogu z nauczycielami.


SPOTKANIE SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Z ANNA ZALEWSKĄ, NOWYM MINISTREM EDUKACJI.


Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkali się z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 20 listopada 2015 r. Minister Anna Zalewska do członków Rady: „Chcę dyskutować o wszystkim i na każdym etapie, Karta Nauczyciela to dowód szacunku społeczeństwa dla nauczycieli”. Nowa minister edukacji przedstawiła program działań MEN na najbliższe miesiące i w dalszej perspektywie. Jeszcze w grudniu br.  w Sejmie RP pojawią się projekty poselskie zmian w Ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. 


Więcej na stronie: SKOiW
czwartek, 19 listopada 2015r.


„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a

 wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.”

 

Drogiej Koleżance

Agacie Łyko

wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy w

ciężkich chwilach po śmierci

 ukochanego TATY

składają


Koleżanki i Koledzy z

 Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 Minister Anna Zalewska już na stanowisku.


Rozmowa z ustępującą minister oraz spotkanie z pracownikami – tak wyglądał pierwszy dzień nowej minister w MEN.

 

Anna Zalewska w poniedziałek objęła urząd ministra edukacji narodowej. Spotkała się z ustępującą minister Joanną Kluzik-Rostkowską, a także z pracownikami ministerstwa.

– Nawet, jeżeli będziemy się różnić to i tak zadeklarowałyśmy sobie, że będziemy miały ze sobą kontakt, bo jest kilka pilnych i ważnych kwestii do rozstrzygnięcia do końca roku – powiedziała nowa minister edukacji po spotkaniu z Joanną Kluzik-Rostkowską. – Będziemy robić dosyć szczegółowe audyty finansowe i zadaniowe. Przede wszystkim dotyczące funduszy europejskich, które kończą perspektywę 2007-2013 oraz dotyczących następnej perspektywy. Będziemy sprawdzać, ile pieniędzy można dedykować edukacji publicznej – dodała szefowa MEN.

Anna Zalewska poinformowała też, że jej pierwszym wiceministrem będzie posłanka Teresa Wargocka. – To osoba, która o szkolnictwie zawodowym wie wszystko – powiedziała minister edukacji.

Zadeklarowała, że w ciągu najbliższych tygodni będzie kilka zmian ustawowych, w tym ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.

– Prawdopodobnie będą to projekty poselskie, bo one są błyskawiczne do przeprowadzenia. To są te pakiety, które proponowała premier Beata Szydło w ramach pierwszych 100 dni urzędowania – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN zapewniła, że wszystkie zmiany będą konsultowane.

– Z każdym, nawet z tym, kto nie będzie się ze mną zgadzał, a nawet przede wszystkim z tym, kto się nie będzie ze mną zgadzał i z polityką MEN, będę dyskutować – zapowiedziała minister edukacji narodowej.


źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


wtorek, 10 listopada 2015r.