Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE - WRZESIEŃ 2015 r.

 

Nowe rozporządzenie regulujące zasady oceniania uczniów.

Dyrektor nie zwolni ze wszystkich lekcji wf.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych w większości powtarza dotychczasowe regulacje w tej sprawie. Zmiany dotyczą przede wszystkim ocen zachowania oraz not z wychowania fizycznego.

Resort edukacji chce ograniczyć liczbę osób, które nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na łatwe uzyskanie zwolnienia ze wszystkich zajęć wf w całym roku szkolnym. Po noweli dyrektor nie zwolni ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na czas określony w opinii. Rozporządzenie wprowadzi również zasadę, że przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Ma to sprawić, że młodzież rzadziej będzie opuszczać lekcje wf.

Ustalenie nowej oceny zachowania też ograniczone terminem.

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, ile czasu komisja rozpatrująca zasadność zastrzeżeń ma na ustalenie nowej oceny zachowania. Od 1 września ustalenie rocznej oceny zachowania będzie musiało nastąpić w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Dodane zostaną także regulacje nakazujące odstąpienie od wystawienia oceny z zachowania uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza placówką.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

We wrześniu wchodzą w życie rozporządzenia regulujące procedury egzaminacyjne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie wnosi zasadniczych zmian do dotychczas obowiązujących warunków i sposobu ich przeprowadzania. Wprowadza natomiast drobne ułatwienia w organizacji egzaminu, np. zmniejsza liczbę członków zespołu nadzorującego. Rewolucyjnych zmian nie wnoszą także przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego, bowiem większość zasad dotyczących przeprowadzania egzaminów regulują od marca przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pewne zmiany dotyczyć będą szkół dla dorosłych – rozporządzenie nie będzie już określać, co musi zrobić słuchacz, aby zdać egzamin semestralny z zajęć, z których uzyskał ocenę negatywną. Prostsze mają być też niektóre procedury przeprowadzania egzaminów. Zespół nadzorujący przebieg matury będzie mógł liczyć dwóch nauczycieli (dotychczas co najmniej trzech), w jego skład będzie mógł zostać powołany także wychowawca zdających. Łatwiej będzie także odbierać przesyłki z arkuszami – będzie mogła to zrobić jedna osoba, a nie jak dotychczas co najmniej dwie.

Zmiany obejmą również egzaminy eksternistyczne. Będące na etapie konsultacji rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/122733521229421812294219/dokument167869.pdf) rozszerzy listę profesji, dla których możliwe będzie potwierdzenie kwalifikacji w takiej formie. Do wykazu dodano takie zawody jak technik wiertnik, technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej.

Zmiany w nadzorze pedagogicznym

 

Nowy rok szkolny to również zmiany w regulacjach dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego zawarte w noweli lutowej oraz
w będącym wciąż w trakcie prac legislacyjnych rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12271107/12282809/12282810/dokument157579.pdf).

Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z systemu ocen pracy placówki, który od dawna spotykał się z krytyką. Odstąpiono od określania poziomu wymagań według skali: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E, D, C, B, A). Jak w uzasadnieniu rozporządzenia podkreślał sam resort edukacji, tak uproszczone noty przynosiły więcej szkody niż pożytku – nie mobilizowały do lepszej pracy i odwracały uwagę od refleksji na temat koniecznych zmian.

Według nowych przepisów organ sprawujący nadzór pedagogiczny przerwie badanie ewaluacyjne, jeżeli uzyska informacje o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników badania. Zespół prowadzący w szkole ewaluację po zakończeniu procedury sporządzi raport, w którym zamieści opis działań szkoły, oraz raport na temat tego, jak placówka spełnia badane wymagania. Nowelizacją lutową dodano również przepis obligujący ministra do prowadzenia elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego. Dostęp do niej będą mieli nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki. Nowelizacja dodaje do ustawy o systemie oświaty przepisy definiujące działania, które muszą podejmować szkoły w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Na liście znalazły się przede wszystkim organizacja procesów kształcenia, współpraca z rodzicami i tworzenie warunków do rozwoju aktywności uczniów.

Nowe regulacje odnośnie szkolnych sklepików

 

Od 1 września 2015 r. obowiązuje również zakaz sprzedaży w szkolnych sklepikach produktów, które zawierają dużą ilość soli, tłuszczu i cukru. Nowe przepisy wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i objęła nimi przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły (z wyjątkiem szkół dla dorosłych) i inne placówki systemu oświaty.

Z placówek tych znikną produkty wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, nad którym prace są w toku (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12273657). Po wejściu w życie nowych przepisów w sklepikach sprzedawane będą kanapki na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego z przetworami mięsnymi zawierającymi nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu, produkty bez dodatku cukrów i substancji słodzących oraz o niskiej lub obniżonej zawartości soli - w kwestii definicji tych pojęć resort zdrowia odsyła do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Do jedzenia nie będzie można podawać tłustych sosów ani majonezu, dozwolony będzie tylko ketchup.

Ale rozporządzenie Ministra Zdrowia to nie tylko zakazy, określa ono także normy, jakie muszą spełniać podawane w szkołach posiłki – według nowych przepisów szkolny obiad musi pokrywać co najmniej 30% dziennego zapotrzebowania na energię. Jeszcze ostrzejsze wymogi określono dla przedszkoli. Posiłki przedszkolaka, który spędza w placówce osiem godzin, muszą pokrywać 70-75% jego zapotrzebowania na energię.

 
Nowe wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych

 

We wrześniu wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które określiło nowe wzory dokumentów stosowanych przez szkoły, wprowadzając m.in. budzący kontrowersję przepis nakazujący umieszczanie nr PESEL w legitymacjach. Od września 2015 r. nie będzie się wydawać starych świadectw potwierdzających ukończenie technikum z wyróżnieniem, a od września 2016 r. nie będą już stosowane wzory świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego.

 

Darmowe podręczniki i pomoc dla najuboższych

 

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowana będzie reforma podręcznikowa wprowadzona ustawą z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Darmowe podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

Nowy rok szkolny to także początek programu Bezpieczna+. W 2015 r. szkoły dostaną łącznie 15 mln zł na inicjatywy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w placówkach, czyli m.in. działania dotyczące podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, kształtowania postaw otwartości, budowania pozytywnego klimatu szkoły oraz zapobiegania zjawisku przemocy. Ramy programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+".

Jak co roku na pomoc finansową w zakupie materiałów dydaktycznych liczyć mogą uczniowie niepełnosprawni oraz pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł. Programem Wyprawka Szkolna objętych zostanie ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z budżetu państwa przekazane na ten cel zostanie 51 mln zł.

Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów

 

Od 1 września 2015 r. obowiązują również nowe przepisy dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dodano definicje specyficznych trudności w uczeniu się oraz upośledzenia umysłowego. Wprowadzono także przepis nakazujący opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Aktem wykonującym nowe przepisy jest – wchodzące z tą samą datą, a będące obecnie w fazie opiniowania – rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12271402/12284128/12284129/dokument158566.pdf).

Lepiej dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów mają być także nowe ramówki, które wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dodany został przepis umożliwiający organizację lekcji języka migowego. Zmiany obejmują także nauczanie języków obcych – przyjęto, że nauka drugiego języka obcego nowożytnego dotyczyć będzie wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju gimnazjum, do którego uczęszczają.

Większe wymagania wobec nauczycieli

 

Od nowego roku szkolnego zacznie również obowiązywać rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Projektowana nowela wprowadza nowe wymogi kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach zawodowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego, przewidując, że zatrudniana tam kadra musi się legitymować co najmniej dyplomem magistra oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Dotyczyć to będzie również nauczycieli języków obcych oraz specjalistów takich jak logopedzi, doradcy zawodowi czy też wychowawcy w świetlicach szkolnych. Ukończonych studiów drugiego stopnia nie będą musieli mieć jedynie nauczyciele teoretycznych studiów zawodowych.
NSZZ Solidarność
tworzenie stron